Avarijų priežastis – neatidus išlindimas į pagrindinį kelią

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Šiau­liuo­se, Vil­niaus ir Me­de­ly­no gat­vių san­kry­žo­je, neat­sar­gus "Ford Fo­cus" vai­ruo­to­jo iš­su­ki­mas iš ša­lu­ti­nio ke­lio į pa­grin­di­nį. Su­ža­lo­ta pa­sa­to vai­ruo­to­ja.

Ge­gu­žės 31-osios ry­tą, po aš­tun­tos, Šiau­liuo­se, Vil­niaus gat­vė­je, blai­vus 26 me­tų vy­ras, au­to­mo­bi­liu "Ford Fo­cus" su­kda­mas iš ša­lu­ti­nės gat­vės į pa­grin­di­nę, ne­pra­lei­do au­to­mo­bi­lio "VW Pas­sat", vai­ruo­ja­mo blai­vios 41 me­tų mo­ters.

Eis­mo įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo au­to­mo­bi­lio "VW Pas­sat" vai­ruo­to­jai lū­žo krū­tin­kau­lis.

Neat­sa­kin­gu­mas iš­va­žiuo­jant iš ša­lu­ti­nio ke­lio ko­ją pa­ki­šo ir 44 me­tų vai­ruo­to­jai. Ge­gu­žės 31-osios pa­va­ka­rę Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Še­du­vo­je, Vy­tau­to gat­vė­je, blai­vi 44 me­tų mo­te­ris, au­to­mo­bi­liu "Opel Ast­ra" iš­va­žiuo­da­ma iš ša­lu­ti­nio ke­lio Jonava–Kėdainiai–Šeduva į ke­lią Panevėžys–Šiauliai, ne­pra­lei­do tie­siai va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio BMW.

Eis­mo įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo au­to­mo­bi­lio "Opel Ast­ra" 52 me­tų ke­lei­vė. Dėl kai­rės pu­sės penk­to ir šeš­to šon­kau­lių lū­žių pa­gal­ba jai nu­ken­tė­ju­sia­jai su­teik­ta Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nė­je.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.