Ko tikitės iš Prezidento Gitano Nausėdos?

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
Šian­dien Vil­niu­je iš­rink­ta­sis Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da pa­keis de­šimt me­tų pre­zi­den­ta­vu­sią Da­lią Gry­baus­kai­tę. "Šiau­lių kraš­tas" do­mė­jo­si, ko šiau­lie­čiai ti­ki­si iš G. Nau­sė­dos?
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Vik­to­ri­ja Ma­tu­le­vi­čiū­tė, ma­ma:

– Ti­kiuo­si, bus ge­ras. Man pa­ti­ko Da­lia Gry­baus­kai­tė, ti­kiuo­si, kad jis eis pa­na­šiu ke­liu. D. Gry­baus­kai­tė bu­vo pa­kan­ka­mai griež­ta, už­da­ra. G. Nau­sė­da ga­lė­tų bū­ti at­vi­res­nis, ar­ti­mes­nis žmo­nėms.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Ro­ma Glins­kie­nė, mo­ky­to­ja:

– Ma­nau, kad lai­kas pa­ro­dys, da­bar bū­tų tik spė­lio­nės, jei­gu kaž­ką sa­ky­čiau. Vis­ką pa­ro­dys dar­bai.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Gied­rius Bu­tė, sta­ty­bi­nin­kas:

– Ge­ras. Tu­ri bū­ti ge­ras, aš ir pa­ts jį pa­lai­kiau, ma­nau, kad vis­ką, ką ža­dė­jo, iš­te­sės, man tai la­bai pa­tin­ka.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Arū­nas Uo­gin­tas, dai­li­nin­kas:

– Nie­ko ne­si­ti­kiu. Bus dar vie­nas ku­ni­gaikš­tis. Jam bus svar­būs priė­mi­mai, ba­liai. Jis ir la­bai skir­sis nuo D. Gry­baus­kai­tės, jau vien tai, kad vy­ras. Ir jam pa­tiks po­mpas­tiš­ku­mas. Tu­rė­sim spal­vo­tą vė­lia­vą, man taip at­ro­do.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Ing­ri­da, bu­hal­te­rė:

– Nie­ko ne­si­ti­kiu. Jis man ne­pa­tin­ka, nes aš už I. Ši­mo­ny­tę bal­sa­vau. O gal ir bus ge­ras, kas čia ži­no? Ir net ne­ži­nau, ar Nau­sė­da bus ge­res­nis, ar blo­ges­nis už D. Gry­baus­kai­tę, jis man at­ro­do la­bai neut­ra­lus.