Ar pritariate Prezidentei, jog "su valstybe iš esmės viskas gerai"?

Redakcijos archyvo nuotr.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė savo metiniame pranešime, apžvelgdama "gana dramatišką dešimtmetį", pareiškė, kad iš esmės su Valstybe viskas gerai.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Šiau­lie­tis Ri­man­tas, bu­vęs bend­ro­vės "Geo­naf­ta" dar­buo­to­jas:

– Pre­zi­den­tė, ma­nau, su­švel­ni­no vis­ką, taip teig­da­ma sa­vo me­ti­nė­je kal­bo­je. Jos pa­čios dar­buo­se bu­vo blaš­ky­mo­si ir dirb­ti­nu­mo. Tik už­sie­ny­je ji įžy­mi.

Bet ji tei­si, sa­ky­da­ma, jog val­dan­tie­ji no­rė­tų ty­laus pre­zi­den­to. Ku­ris iš val­dan­čių­jų ne­no­ri, kad ki­ti pa­ty­lė­tų? Kai vi­si ty­li – ge­ra, ra­mu. Ar kas kė­lė bal­są, kai per kri­zę Lie­tu­va sko­li­no­si iš ban­kų už di­džiau­sias pa­lū­ka­nas?

Prob­le­mų yra ir bus, bet, ma­nau, kad pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį gy­ve­na­me tik­rai ge­riau. Tik nė­ra su­si­tvar­ky­ta su tais, ku­rie sa­vi­na­si, švais­to vals­ty­bės iž­dą, ku­rie mo­kes­čių ne­mo­ka ir ku­rie yra ne­bau­džia­mi.

Štai, skai­čiau, jog ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai žmo­ge­lį už ki­bi­rą pri­kas­tos der­lin­gos že­mės nu­bau­dė, o va­gian­čių už mi­li­jo­nus ne­ma­to.

Nie­ka­da ne­pa­mir­šiu bu­vu­sio Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ko Eli­gi­jaus Ma­siu­lio pa­sa­ky­mo, kad tik dur­nius ga­li dirb­ti už 5 tūks­tan­čius li­tų. Vi­si "dur­niai", o pro­tin­gam pi­ni­gus at­ne­ša?

Ne­sup­ran­tu, kai žmo­nės bal­suo­ja už to­kius po­li­ti­kus, kaip Vik­to­ras Us­pas­kich, o jis vėl 9 pro­cen­tus bal­sų su­rin­ko. Kaž­ka­da, kai jis tik kū­rė sa­vo par­ti­ją, ma­nęs žur­na­lis­tas klau­sė, kaip į tai žiū­riu? Sa­kau, ne­ga­li ša­liai va­do­vau­ti žmo­gus, ku­ris čia ne­tu­ri jo­kių šak­nų.

Per ma­žai do­mi­mės po­li­ti­ka ir tuo, kas vals­ty­bė­je da­ro­si. Rin­ki­muo­se juk tik 50 pro­cen­tų žmo­nių da­ly­vau­ja.

Kaip aš pa­ts gy­ve­nu? Ge­rai gy­ve­nu. Jei­gu sa­ky­si, kad blo­gai gy­ve­ni, tai ir bus blo­gai.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Sen­jo­rė NI­JO­LĖ, bu­vu­si me­di­kė:

– Ne­pa­sa­ky­čiau, kad vis­kas vals­ty­bė­je ge­rai. Daug ir Pre­zi­den­tės pa­ža­dų bu­vo, tik jų įvyk­dy­mo ma­žai.

Sen­jo­rams tik­rai sun­ku gy­ven­ti. Kai­nas ke­lia vi­sur – ir par­duo­tu­vė­se, ir už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas. Esu naš­lė, pen­si­jos gau­nu vos per 300 eu­rų. Kaž­kiek pri­dė­jo, bet ne tiek, kiek vis­kas brangs­ta. Pen­si­nin­kui vais­tai yra ant­ra duo­na, o ko­kia jų kai­na – bai­su! Bet mū­sų bal­sas į dan­gų nei­na.

Di­džiau­sią žmo­nių pa­si­pik­ti­ni­mą ke­lia, kai po­li­ti­kai, val­di­nin­kai sau al­gas pa­si­ke­lia – ir pa­ke­lia­mos jos ne 10 eu­rų, kaip pen­si­jos.

Pa­ti bu­vau me­di­kė, dau­giau kaip tris­de­šimt me­tų dir­bau fel­če­re po­lik­li­ni­ko­je, bet ne­pa­tei­si­nu nė vie­no me­di­ko, ku­ris į žmo­gų akių ne­pa­ke­lia, neap­žiū­ri. O jei­gu pen­si­nin­kas atė­jo kuo skųs­tis, tai pa­siūIo pa­si­žiū­rė­ti į pa­są. Lyg pa­ts nie­ka­da toks ne­bus. Kai dar dir­bau, taip ne­bu­vo. Daug yra abe­jin­gu­mo.

Šiau­lie­tė esu nuo gi­mi­mo. Šiau­liai da­bar tie­siog išar­dy­ti, ne­be­ži­nai nė iš ku­rios pu­sės priei­ti prie baž­ny­čios. Aiš­ku, su­tvar­kys kaž­ka­da. Bet Pri­si­kė­li­mo aikš­tė – cent­ri­nė mū­sų aikš­tė – žiau­ru, kas da­ro­ma ir kas iš jos bus? Į Pa­ne­vė­žį nu­va­žiuo­ju – Pa­ne­vė­žys ir­gi tvar­ko­mas, bet kaž­kaip švie­siau.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Dai­va ŠUL­CAI­TĖ, mu­zi­kan­tė, Šiau­lių ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ro "Da­gi­lė­lis" kon­cert­meis­te­rė:

– Aš ne­pri­ta­riu nuo­mo­nei, kad vis­kas vals­ty­bė­je yra ge­rai. Nė vie­no­je vals­ty­bė­je ne­bū­na vis­kas ge­rai. Tai la­bai pla­ti te­ma, ir neat­sa­ky­si vie­nu sa­ki­niu.

Lie­tu­vo­je yra ir daug pliu­sų, ir daug mi­nu­sų. Kul­tū­ros žmo­gus esu, bet pir­miau­sia pa­sa­ky­čiau, jog di­džiau­sia pro­ble­ma yra so­cia­li­nė at­skir­tis, ku­ri tik di­dė­jo ir ne­ma­žė­ja. O kul­tū­ros sri­ty­je per ma­žai dė­me­sio ski­ria­ma dva­sin­gu­mui. Me­nas da­bar yra pa­si­da­ręs sa­vo­tiš­ku vers­lu. Su­si­tel­kia­ma į išo­rę, į tuš­čią pa­si­reiš­ki­mą, į kie­ky­bę.

Kie­ky­bė dar ne­reiš­kia ko­ky­bės. Ko­ky­bę me­ne ne taip leng­va pa­siek­ti, jos ir yra ma­žiau, bet tai yra iš­ken­tė­ta, iš­jaus­ta.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Da­lius JAN­ČIAUS­KAS, Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro ak­to­rius:

– Ne­gir­dė­jau Pre­zi­den­tės me­ti­nės kal­bos. Bet kiek ją ži­nom, tai keis­ta, kad ji ga­lė­jo taip tvir­tin­ti? Juk pa­ti vi­sa­da bu­vo kri­tiš­kai nu­si­tei­ku­si.

Jei­gu, kaip sa­kot, kal­bė­jo ir apie ti­jū­no bi­zū­ną, ir po­li­ti­nį cha­miz­mą, ir ban­dy­mus žo­džio lais­vę ri­bo­ti, ir įvai­riau­sius drau­di­mus, – tai ar vis­kas vals­ty­bė­je ge­rai? Ar pa­ti sau ne­prieš­ta­rau­ja?

Jei­gu aš pa­sa­ky­siu, kad Lie­tu­vo­je ne­pa­kan­ka­mai ver­ti­na­ma kul­tū­ra, nie­ko nau­jo ne­pa­sa­ky­siu ir at­ro­dy­siu sa­va­nau­dis.

Aš dir­bu vals­ty­bi­nė­je kul­tū­ros įstai­go­je. Bet kai mū­sų at­ly­gi­ni­mus pa­ly­gi­ni su dar­bi­nin­ko, du­rų ar lan­gų ga­min­to­jo at­ly­gi­ni­mu, tai man gė­da sa­ky­ti, kiek aš už­dir­bu.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Le­dų par­da­vė­ja NI­JO­LĖ:

– Ne­pa­sa­ky­čiau, kad vis­kas mū­sų vals­ty­bė­je ge­rai. Emig­ra­ci­ja di­de­lė – koks čia ge­ru­mas, jei­gu bė­ga­ma iš Lie­tu­vos.

Aiš­ku, gy­ve­ni­mas kaž­kiek ge­rė­ja. Ypač šiuo me­tu. Nors kei­kiam val­džią, bet da­bar­ti­nė val­džia vie­nin­te­lė ėmė kaž­ką ge­ro žmo­nėms da­ry­ti: ir vai­ko pi­ni­gus, ir pen­si­jas ke­lia, kiek lei­džia vals­ty­bės ga­li­my­bės. Ir mies­tuo­se ju­da­ma, tvar­ko­ma.

Aš aš­tuo­ne­rius me­tus va­sa­ro­mis bul­va­re le­dus par­da­vi­nė­ju. Esu pen­si­nin­kė, prie pen­si­jos taip pri­si­du­riu ir su žmo­nė­mis pa­bend­rau­ju, pu­sę mies­to pa­žįs­tu.

Ma­tau, kaip žmo­nės kei­čia­si. Tik­rai ge­riau gy­ve­na­me. Anks­čiau žmo­nės dau­giau pa­de­juo­da­vo dėl tos kapeikos–cento. Tė­vai vai­kui rink­da­vo pi­giau­sius le­dus, o da­bar lei­džia pa­čiam rink­tis, ko­kį no­ri.

Komentarai

Svečias    Ket, 2019-06-13 / 15:25
su prezidente iš esmės gerai, bet pažvelgus giliau, ar ji buvo tautos prezidentė ar Briuselio?
tata    Ket, 2019-06-13 / 20:36
pas ją gal ir gerai. Kažin ar ji Lietuvai atstovavo, gal greičiau JAV.
Che    Šeš, 2019-06-15 / 00:39
Prezidentė matė, mato ir matys tik išorinį blizgesį. Jai svarbiausia, jos pačios ir ,,valstybės su ja" prestižas prieš užsienio aukštuomenę. Ji pasikėlusi virš debesų ir visiškai nenori matyt,kas realiai darosi žemėje, ypač provincijoj. ,,Fui, geriau, kad tų provincijalų neliktų, šlykštu į juos žiūrėt!''- kalba jos povyza.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos