Klemo Jankūno fotografijų paroda – iš praeities į šiandieną

Ie­vos SLONKS­NY­TĖS nuo­tr.
Apie Kle­mo Jan­kū­no (kai­rė­je) kū­ry­bą kal­bė­jo dai­li­nin­kas, pro­fe­so­rius Vai­do­tas Ja­nu­lis.
Penk­ta­die­nį Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos III aukš­to ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta Kle­mo Jan­kū­no fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da "Svei­ki at­vy­kę į ma­ši­ną".

Pa­ro­dą pri­sta­tė dai­li­nin­kas pro­fe­so­rius Vai­do­tas Ja­nu­lis, fi­lo­so­fas Jur­gis Die­liau­tas.

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mos fo­tog­ra­fi­jos – pa­tik­rin­tos lai­ko ir ne­pra­ra­du­sios ak­tua­lu­mo bei me­ni­nės ver­tės. Prie fo­tog­ra­fi­jų nė­ra nu­ro­dy­tų me­tų – laik­me­tį su­fle­ruo­ja pa­jau­ti­mas ir de­ta­lės. Au­to­rius fo­tog­ra­fuo­da­mas ne­pa­tai­ka­vo sis­te­mai – sa­vo kū­ry­ba bu­vo ki­toks – iš­skir­ti­nės sti­lis­ti­kos, ori­gi­na­lus, ieš­kan­tis, pro­vo­kuo­jan­tis.

Au­to­rių su pa­ro­da svei­ki­nę ko­le­gos, drau­gai pa­brė­žė K. Jan­kū­no kuk­lu­mą, ge­ra­no­riš­ku­mą ir pro­fe­sio­na­lu­mą.

Pa­sak J. Die­liau­to, to­kia fo­tog­ra­fi­ja is­to­riš­kai tu­ri ką pa­sa­ky­ti sa­vo iš­mo­nin­gu­mu ir sa­vo meist­rys­te: "To­kia fo­tog­ra­fi­ja yra pa­ti kaip me­di­ja lai­ko ma­ši­na."

Pa­sak di­zai­ne­rio Da­riaus Lin­ke­vi­čiaus, K. Jan­kū­nas nie­ka­da ne­si­vai­kė gar­bės ar pa­ro­dų sa­lių, bet vi­suo­met pa­dė­jo ir pa­de­da ki­tiems kū­rė­jams.

Pa­ro­da bib­lio­te­ko­je bus eks­po­nuo­ja­ma iki rug­sė­jo 17 die­nos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.