Ke­lių ko­ky­bės au­di­te - ir „Šiau­lių plen­to“ darbo "ypatumai"

Dai­niaus La­bu­čio (EL­TA) nuo­tr.
Ava­ri­nės duo­bės.
Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos tę­sia­mas ke­lių ko­ky­bės au­di­tas at­sklei­džia vis nau­jas kai ku­rių ran­go­vų pikt­nau­džia­vi­mo de­ta­les.

Atsk­lei­dė pikt­nau­džia­vi­mą

Kal­ban­tis su ran­go­vais dėl anks­čiau ap­ti­kto bro­ko iš­tai­sy­mo, paaiš­kė­jo, kad kai ku­riuo­se ob­jek­tuo­se nu­si­ženg­ta ne tik at­lie­kant ran­gos dar­bus, bet ir kai ku­rių pro­jek­tų vyk­dy­mo me­tu ga­li­mai bu­vo su­klas­to­ta do­ku­men­ta­ci­ja ma­ži­nant rei­ka­la­vi­mus ir nau­do­jant pra­stes­nes me­džia­gas. Be to, da­lis ran­go­vų ven­gia pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už pa­da­ry­tus pa­žei­di­mus, at­si­sa­ko bend­ra­dar­biau­ti ir tai­sy­ti de­fek­tus, pa­tei­kia tik­ro­vės nea­ti­tin­kan­čius ty­ri­mų re­zul­ta­tus, vil­ki­na pro­ce­sus.

"Ke­lių ko­ky­bės au­di­tas at­sklei­dė di­džiu­lį pikt­nau­džia­vi­mo mas­tą Lie­tu­vos ke­liuo­se. Tik­rai ne­sa­ko­me, kad ne­są­ži­nin­gai dir­bo vi­sos įmo­nės – bu­vo to­kių, ku­rios kly­do, tai pri­pa­ži­no ir iš­tai­sė sa­vo klai­das. Vis dėl­to tu­ri­me la­bai su­dė­tin­gų at­ve­jų, kai ran­go­vai ne tik ban­do nu­slėp­ti sa­vo pik­ta­va­liš­ku­mą, bet ir ieš­ko po­li­ti­nio už­ta­ri­mo aukš­tų va­do­vų ka­bi­ne­tuo­se. Dėl to pri­va­lo­me bū­ti prin­ci­pin­gi. Tai mū­sų ke­liai, mū­sų vals­ty­bės lė­šos, vi­suo­me­nė pri­va­lo rei­ka­lau­ti at­sa­ko­my­bės ir iš­girs­ti vi­sus at­sa­ky­mus", – sa­kė lai­ki­nai ei­nan­tis pa­rei­gas su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Ro­kas Ma­siu­lis.

Pa­sak Ke­lių di­rek­ci­jos va­do­vo Vi­ta­li­jaus And­re­je­vo, kal­ban­tis su ran­go­vais dėl de­fek­tų apim­ties, jų ša­li­ni­mo ir dar­bų ter­mi­nų pa­ly­gin­ti vi­suo­se do­ku­men­tuo­se nu­sta­ty­ti rei­ka­la­vi­mai: nuo vie­šų­jų pir­ki­mų tech­ni­nių spe­ci­fi­ka­ci­jų iki tech­ni­nių dar­bo pro­jek­tų. Paaiš­kė­jo at­ve­jų, kai pro­jek­tuo­jant ir įgy­ven­di­nant pro­jek­tus rei­ka­la­vi­mai do­ku­men­tuo­se bu­vo ma­ži­na­mi ko­ky­bės są­skai­ta. Šios fak­ti­nės ap­lin­ky­bės išaiš­kin­tos pra­plė­tus au­di­to ty­ri­mo lau­ką. Pir­ma­me eta­pe ly­gin­ti tik tech­ni­niuo­se dar­bo pro­jek­tuo­se nu­sta­ty­ti rei­ka­la­vi­mai su rea­liai at­lik­tais dar­bais.

Ne vi­si "pa­žei­dė­jai" bend­ra­dar­biau­ja

Vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių ko­ky­bės au­di­to me­tu nu­sta­ty­ti de­fek­tai ruo­žuo­se, dėl ku­rių ran­go­vai bend­ra­dar­biau­ja, bus pa­ša­lin­ti iki 2019 me­tų pa­bai­gos. Ki­tuo­se ruo­žuo­se, dėl ku­rių ran­go­vai at­si­sa­ko bend­ra­dar­biau­ti ir vil­ki­na pro­ce­sus, de­fek­tų iš­tai­sy­mas ga­li per­si­kel­ti į ki­tus me­tus.

Ran­go­vai su­pa­žin­din­ti su au­di­to iš­va­do­mis ir pa­siū­ly­ti ga­li­mi de­fek­tų ša­li­ni­mo bū­dai. Da­lis įmo­nių su­tin­ka bend­ra­dar­biau­ti, tei­kia in­for­ma­ci­ją, su­tin­ka iš­tai­sy­ti de­fek­tus.

Pa­vyz­džiui, AB "Pa­ne­vė­žio ke­liai", AB "Kau­no til­tai" ke­liuo­se ruo­žuo­se, ku­riuo­se bu­vo nu­sta­ty­ti pa­žei­di­mai, pa­klo­jo nau­ją as­fal­tą, su UAB "Al­kes­ta" pa­siek­tas su­si­ta­ri­mas dėl ga­ran­ti­nio ter­mi­no pra­tę­si­mo ir bus vyk­do­ma to­les­nė ob­jek­to ste­bė­se­na, UAB "Že­mai­ti­jos ke­liai", AB "Eu­ro­via Lie­tu­va" su­ti­ko pa­tik­rin­ti vi­są ke­lio ruo­žą, po to, kai bus gau­tos iš­va­dos dėl pa­žei­di­mų apim­čių, ta­da bus spren­džia­ma dėl trū­ku­mų iš­tai­sy­mo bū­dų ir ter­mi­nų.

Ta­čiau yra ran­go­vų, ku­rie ne tik at­si­sa­ko ša­lin­ti de­fek­tus, bet ir vil­ki­na pro­ce­sus, at­si­sa­ko teik­ti in­for­ma­ci­ją, bend­ra­dar­biau­ti, ig­no­ruo­ja nu­sta­ty­tas fak­ti­nes ap­lin­ky­bes.

UAB "Šiau­lių plen­tas" įreng­tuo­se ruo­žuo­se (ke­lio Nr. 4001 Žei­miai-Pa­mū­šis-Paš­vi­ti­nys ruo­žas nuo 22,69 iki 26,46 km; ke­lio Nr. 4001 Žei­miai-Pa­mū­šis-Paš­vi­ti­nys ruo­žas nuo 27,55 iki 32,61 km; ke­lio Nr. 4004 Kur­šė­nai-Smil­giai-Aukš­tel­kė ruo­žas nuo 8,16 iki 11,38 km) trūks­ta skal­dos pa­grin­do sluoks­nio sto­rio, ta­čiau ran­go­vas at­si­sa­ko bend­ra­dar­biau­ti ir at­lik­ti de­ta­lius ty­ri­mus pro­ble­mos mas­tui nu­sta­ty­ti. Ke­lių di­rek­ci­jos ini­cia­ty­va bus at­lik­ti pa­pil­do­mi ty­ri­mai de­fek­tų mas­tui nu­sta­ty­ti. Jei­gu ran­go­vas ne­su­tiks iš­tai­sy­ti de­fek­tų Ke­lių di­rek­ci­ja pa­si­telks tre­čią­sias ša­lis joms iš­tai­syti ir pa­teiks pa­tir­tų iš­lai­dų są­skai­tą ran­go­vui ap­mo­kė­ti.

2018 me­tais Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va at­li­kus ša­lies vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių ko­ky­bės au­di­tą bu­vo iš­tir­ti 33 skir­tin­gi ke­liai ir nu­sta­ty­ta, kad be­veik 90 pro­cen­tų tir­tų ke­lių nea­ti­ti­ko ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mų. Net 18 ke­lių bu­vo nu­sta­ty­ti es­mi­nių pa­žei­di­mų, dėl ku­rių ob­jek­tai ap­skri­tai ne­tu­rė­jo bū­ti priim­ti. Au­di­to me­tu bu­vo tik­rin­ti ke­liai, sta­ty­ti bei re­konst­ruo­ti 2008–2017 me­tais.