"Šiaulių plento" likimas kelia grėsmę milijoniniams projektams

Redakcijos archyvo nuo­tr.
Planuojama, kad nuo kovo vidurio bus atnaujinti Bačiūnų gatvės rekonstravimo darbai.
Vie­na di­džiau­sių Šiau­lių mies­to įmo­nių, ke­lių ir til­tų sta­ty­bų bend­ro­vė "Šiau­lių plen­tas" sie­kia rest­ruk­tū­ri­za­ci­jos. Tai pro­ce­sas, ku­riuo ban­do­ma iš­veng­ti bank­ro­to. Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė ti­ki­si, kad fi­nan­si­nių pro­ble­mų ka­muo­ja­ma įmo­nė su­ge­bės įvyk­dy­ti dau­gy­bę mies­to pro­jek­tų. Bet jau svars­to­ma, kad Dau­šiš­kių ka­pi­nių įren­gi­mas ga­li vė­luo­ti pus­me­čiu. Kas lau­kia Pri­si­kė­li­mo aikš­tės, Ba­čiū­nų gat­vės ir ki­tų ob­jek­tų?
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Dau­šiš­kių ka­pi­nių įren­gi­mo dar­bai su­lė­tė­jo.

"Šiau­lių plen­tas" krei­pė­si į teis­mą

Įmo­nės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Juo­zas Alek­sa krei­pė­si į Šiau­lių apy­gar­dos teis­mą su pra­šy­mu iš­kel­ti "Šiau­lių plen­tui" res­tauk­tū­ri­za­vi­mo by­lą. Teis­mas spren­di­mą dėl rest­ruk­tū­ri­za­ci­jos ke­ti­na priim­ti spa­lio 4 die­ną.

Spe­cia­lis­tai rest­ruk­tū­ri­za­vi­mo pro­ce­są api­brė­žia kaip ga­li­my­bę įmo­nei, tu­rin­čiai fi­nan­si­nių sun­ku­mų, su­si­mo­kė­ti sko­las, ne­nut­rau­kiant veik­los ir taip iš­veng­ti bank­ro­to pa­skel­bi­mo. Rest­ruk­tū­ri­za­ci­jos me­tu įmo­nei sie­kiant at­kur­ti mo­ku­mą yra su­tei­kia­ma ap­sau­ga nuo kre­di­to­rių. Per šį lai­ko­tar­pį at­si­ran­da ga­li­my­bė su­mo­kė­ti sko­las, ta­čiau už jas nė­ra skai­čiuo­ja­mi dels­pi­ni­giai ar ne­te­sy­bų mo­kes­tis, iš­ven­gia­ma ga­li­mo įmo­nės tur­to areš­to.

Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo at­sto­vas Vy­tau­tas Jon­čas in­for­ma­vo, kad sa­vo pra­šy­me įmo­nė nu­ro­do, jog vyk­do veik­lą, at­lie­ka dar­bus, ta­čiau su­si­du­ria su fi­nan­si­niais sun­ku­mais.

Teis­mas pri­tai­kė lai­ki­ną­sias prie­mo­nes – lei­do įmo­nei kas mė­ne­sį iš jos są­skai­tų at­lik­ti jos veik­lai už­tik­rin­ti bū­ti­nus mo­kė­ji­mus.

Apie iš­ki­lu­sius sun­ku­mus "Šiau­lių plen­to" va­do­vo pa­kal­bin­ti ne­pa­vy­ko – te­le­fo­nu neat­si­lie­pė.

Skel­bia­ma, kad "Šiau­lių plen­tas“ per­nai pa­ty­rė 4,533 mi­li­jo­no eu­rų gry­nų­jų nuo­sto­lių – 9 kar­tus dau­giau nei 2017-ai­siais. Bend­ro­vė per me­tus ga­vo be­veik 5 pro­cen­tais ma­žiau pa­ja­mų. Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je jo­je dir­bo 378 dar­buo­to­jai.

Rugp­jū­čio pa­bai­go­je Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas jau iš­kė­lė rest­ruk­tū­ri­za­vi­mo by­lą "Šiau­lių plen­to" ant­ri­nei įmo­nei "Že­mai­ti­jos ke­liai".

Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ruk­ci­ja, Dau­šiš­kių ka­pi­nių įren­gi­mas, Ba­čiū­nų, Pak­ruo­jo, J. Ba­sa­na­vi­čiaus ir ki­tų gat­vių re­mon­tas bei ki­ti mi­li­jo­ni­niai pro­jek­tai pa­ti­kė­ti "Šiau­lių plen­tui".

Kol kas si­tua­ci­ja val­do­ma

"Šiau­lių plen­tas" – vie­na pa­grin­di­nių ran­go­vų, įgy­ven­di­nant Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės inf­rast­ruk­tū­ri­nius pro­jek­tus.

Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ruk­ci­ja, Dau­šiš­kių ka­pi­nių įren­gi­mas, Ba­čiū­nų, Pak­ruo­jo, J. Ba­sa­na­vi­čiaus ki­tų gat­vių re­mon­tai ir ki­ti mi­li­jo­ni­niai pro­jek­tai pa­ti­kė­ti šiai įmo­nei, lai­mė­ju­siai Sa­vi­val­dy­bės skelb­tus ran­gos kon­kur­sus. O kur dar daug smul­kių pro­jek­tų, to­kių kaip žvy­ruo­tų gat­vių at­kar­pų as­fal­ta­vi­mas. Mies­to val­džia daž­nai di­džiuo­da­vo­si šia įmo­ne, o pa­sta­ro­ji dos­niai pa­rem­da­vo mies­to ren­gi­nius.

Da­bar rū­pes­čiai už­griu­vo ir Sa­vi­val­dy­bę. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis, pa­tvir­ti­no, kad in­for­ma­ci­ją apie "Šiau­lių plen­to" pro­ble­mas ir ban­dy­mą rest­ruk­tū­ri­zuo­tis tu­ri.

"Kiek mes ste­bi­me "Šiau­lių plen­to" si­tua­ci­ją ir jos ati­ti­ki­mą Rest­ruk­tū­ri­za­ci­jos įsta­ty­mui, ti­kė­ti­na, kad teis­mas tu­rė­tų priim­ti pa­lan­kų spren­di­mą dėl rest­ruk­tū­ri­za­ci­jos pro­ce­so pra­dė­ji­mo. Mums svar­biau­sia, kaip ta­me pro­ce­se at­ro­dys įmo­nės veik­la ir jos pri­siim­ti įsi­pa­rei­go­ji­mai. Džiu­gu tai, kad priim­da­mas pra­šy­mą teis­mas nu­sta­tė ri­bą – per 3 mi­li­jo­nus eu­rų per mė­ne­sį, jais įmo­nė ga­li mo­kė­ti dar­bo už­mo­kes­tį, at­si­skai­ty­ti su pa­slau­gų tie­kė­jais, mo­kė­ti mo­kes­čius. Tai lei­džia įmo­nei vyk­dy­ti veik­lą", – ko­men­ta­vo A. Bar­tu­lis.

Jis pa­tvir­ti­no, kad bu­vo su­si­ti­kę su "Šiau­lių plen­to" va­do­vais ir ap­ta­rė, kaip už­tik­rin­ti dar­bų tęs­ti­nu­mą. Sa­vi­val­dy­bė už rugp­jū­tį įmo­nės at­lik­tus dar­bus at­si­skai­tė.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas sa­ko, kad iki rest­ruk­tū­ri­za­vi­mo pro­ce­so pra­džios si­tua­ci­ja yra su­val­dy­ta, dar­bai vi­suo­se ob­jek­tuo­se vyks­ta.

"Įmo­nė dar­bus at­lie­ka ne vie­na, tu­ri su­bran­go­vų, me­džia­gų tie­kė­jų. Sub­ran­go­vai su­si­tin­ka su mu­mis, kon­sul­tuo­ja­si. Kal­ba­mės apie tri­ša­lių su­tar­čių su­da­ry­mą, pa­gal ku­rias Sa­vi­val­dy­bė at­si­skai­ty­tų tie­sio­giai su su­bran­go­vais. Rei­kia už­tik­rin­ti lanks­čias są­ly­gas. Kai ku­rie su­bran­go­vai pa­sa­kė: ar­ba išanks­ti­nis mo­kė­ji­mas avan­su, ar­ba mes ne­dir­ba­me. Ma­no­me, kad si­tua­ci­ją su­val­dy­si­me", – ti­ki­na A. Bar­tu­lis.

Jis ak­cen­ta­vo, kad rest­ruk­tū­ri­zuo­ja­mos įmo­nės ga­li da­ly­vau­ti vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se, tik yra nu­ma­ty­tos pa­pil­do­mos są­ly­gos.

Pa­si­tei­ra­vus, gal "Šiau­lių plen­tą" žlug­do per pi­giai at­lie­ka­mi dar­bai mies­to pro­jek­tuo­se, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius tai nei­gė.

"Kiek mes ži­no­me, gal ne to­kie sėk­min­gi ir pel­nin­gi jiems ("Šiau­lių plen­tui") bu­vo Ke­lių di­rek­ci­jos kon­kur­sai dėl įvai­rių sa­vi­val­dy­bių žvy­ruo­tų ke­lių as­fal­ta­vi­mo. Tu­ri gin­čą su Ke­lių di­rek­ci­ja dėl dels­pi­ni­gių", – sa­kė A. Bar­tu­lis.

Jis tei­gia, kad esant to­kiai gau­sai pro­jek­tų, ir ne tik Šiau­liuo­se, ei­ti su ri­zi­kin­ga kai­na bū­tų ne­pro­tin­ga, ma­no, kad įmo­nę pri­slė­gė anks­tes­nių me­tų si­tua­ci­ja, ne­lei­du­si su­val­dy­ti ir praei­ty­je li­ku­sių, ir ei­na­mų­jų įsi­pa­rei­go­ji­mų.

"Rest­ruk­tū­ri­zuo­jant anks­tes­ni įsi­pa­rei­go­ji­mai įšal­do­mi. Per 5 me­tų rest­ruk­tū­ri­za­ci­jos pla­ną yra su­pla­nuo­ja­ma, kaip įmo­nė su­stip­rės, su­kaups pel­ną, iš ku­rio pra­dės at­si­skai­ty­ti ir už praei­ties sko­las", – ko­men­ta­vo di­rek­to­rius.

Prio­ri­te­tas – Ba­čiū­nų gat­vė

A. Bar­tu­lis blo­giau­sio sce­na­ri­jaus – kad su­sto­tų mies­te vyk­do­mi pro­jek­tai – ne­si­ti­ki, ta­čiau pri­pa­žįs­ta, kai ku­rie dar­bai ga­li tu­rė­ti ke­lių sa­vai­čių vė­la­vi­mo ri­zi­ką.

Jis pa­sa­ko­jo, kad po su­si­ti­ki­mo su "Šiau­lių plen­to" va­do­vais nu­siun­tė įmo­nei raš­tą su prio­ri­te­ti­niais ob­jek­tais, į ku­riuos ji tu­rė­tų at­kreip­ti ypa­tin­gą dė­me­sį. Pir­ma­sis ob­jek­tas šia­me są­ra­še – Ba­čiū­nų gat­vė, ku­ri fi­nan­suo­ja­ma Ke­lių prie­žiū­ros pro­gra­mos lė­šo­mis ir dar mi­li­jo­ną yra pri­dė­ju­si Vy­riau­sy­bė. Vi­so pro­jek­to ver­tė – apie 4 mi­li­jo­nus eu­rų, iš jų 1,3 mi­li­jo­no, kaip ir mi­nė­ta, vals­ty­bės lė­šos. Šių lė­šų ne­pa­nau­do­jus, jos grįš į vals­ty­bės biu­dže­tą ir Sa­vi­val­dy­bė jas pra­ras. A. Bar­tu­lis tvir­ti­no, kad "Šiau­lių plen­tas" ža­da, per­dis­lo­ka­vęs sa­vo pa­jė­gu­mus, iki me­tų pa­bai­gos Ba­čiū­nų gat­vę už­baig­ti.

Ki­tas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos rū­pes­tis – su Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­ne pa­ra­ma įgy­ven­di­na­mi pro­jek­tai. Ta­čiau jie dar la­bai ne­spau­džia, nes da­lies jų pa­bai­ga nu­ma­ty­ta 2022–2023 me­tais.

A. Bar­tu­lis tvir­ti­no, kad "Šiau­lių plen­tas" sa­vo pa­ža­dą įvyk­dys ir lapk­ri­čio mė­ne­sį Pri­si­kė­li­mo aikš­tės sta­ty­bi­nę da­lį už­baigs. Tie­sa, grei­čiau­siai ten dar ne­bus ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros ob­jek­tų – suo­liu­kų, šiukš­lia­dė­žių ir ki­tų, nes vė­luo­ja tie­kė­jas.

Dau­šiš­kių ka­pi­nės ir vėl strigs?

Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas sa­ko, kad šian­dien dar anks­ti kal­bė­ti, kas iki me­tų pa­bai­gos bus ne­spė­ta pa­da­ry­ti. "Viš­čiu­kus" skai­čiuos gruo­dį. Ta­čiau jau šian­dien aiš­ku, kad da­lis su­pla­nuo­tų dar­bų įren­giant Dau­šiš­kių ka­pi­nes, liks neat­lik­ta – 700 tūks­tan­čių eu­rų, šiam pro­jek­tui skir­tų iš ban­ko sko­lin­tų lė­šų, per­ke­lia­ma ki­tam pro­jek­tui.

Sta­ty­bos ir re­no­va­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Eval­das Vai­če­liū­nas var­di­jo, kad pa­gal pla­nus ir skir­tas lė­šas Dau­šiš­kių ka­pi­nė­se šį­met ne­bus su­mon­tuo­tos pa­vir­ši­nių ir bui­ti­nių nuo­te­kų va­lyk­los, pa­sta­ty­ta tvo­ra, at­lik­tas ap­žel­di­ni­mas, te­ri­to­ri­jos ap­švie­ti­mas, ne­bus įreng­ta van­den­tie­kio siurb­li­nė, pra­va­žia­vi­mo ta­kai.

4,2 mi­li­jo­no eu­rų ver­tės su­tar­tis su "Šiau­lių plen­tu" dėl Dau­šiš­kių ka­pi­nių įren­gi­mo ant­ro­jo eta­po pa­si­ra­šy­ta per­nai lie­pą. Dar­bų ter­mi­nas – 26 mė­ne­siai. Tuo­met įmo­nės va­do­vas ko­men­ta­vo, kad duo­tas pa­kan­ka­mai il­gas lai­ko tar­pas, to­dėl vi­si dar­bai bus at­lik­ti lai­ku. Šian­dien jau abe­jo­ja­ma, ar šis pro­jek­tas bus baig­tas ki­tų me­tų ru­de­nį.

"Kai jie yra ge­ros for­mos, dar­bus mo­ka da­ry­ti. Da­bar, kad jie sun­ku­mų tu­ri, mes jau­čia­me", – sa­ko apie ran­go­vą E. Vai­če­liū­nas.

Pir­ma­ja­me pro­jek­to eta­pe įreng­tas ke­lias į ka­pi­nes vis dar už­tver­tas sta­ty­bi­niais blo­kais. Ve­dė­jas sa­ko, kad kol kas neį­ren­gi­nė­ja­mas ap­švie­ti­mas, bai­mi­nan­tis, kad van­da­lai jo ne­nu­nio­ko­tų.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis sa­ko to­le­ruo­siąs Dau­šiš­kių ka­pi­nių pro­jek­to pa­bai­gos nu­kė­li­mą pus­me­čiui, jei "Šiau­lių plen­tas" vi­sus pa­jė­gu­mus per­kels į re­mon­tuo­ja­mą Ba­čiū­nų gat­vę. Va­do­vas tvir­ti­na, kad ka­pi­nių įren­gi­mo vė­la­vi­mas mies­to gy­ve­ni­mui įta­kos ne­da­rys, nes vie­tos lai­do­ti dar yra esa­mo­se ka­pi­nė­se.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis ti­ki­si si­tua­ci­ją su fi­nan­si­nių pro­ble­mų pa­ti­rian­čiu vie­nu di­džiau­siu mies­to ran­go­vų su­val­dy­ti.

Komentarai

Vyksta kažkoks Šiaulių plento protegavimas    Pen, 2019-09-20 / 12:16
Įmonė neatsiskaito su tiekėjais, o "Šiaulių dienoms" pinigų rado iš ko paskirti!!! Viršūnė!
miestietis    Pen, 2019-09-20 / 13:17
Kalbama, kad Rokas Masiulis ir direkcija, atseit, kalčiausi buvo, įsikabinę dantimis į kelininkų blauzdą bei pareikalavę dirbti kaip priklauso, nes jau visiems atsibodo, kuomet praėjus porai metų po kelininkų darbų vėl reikia samdyti remontininkus perdaryti. Šiaip tai gaila ant bankroto slenksčio atsidūrusios miesto bendrovės, nes tikrai dirbti ji moka, bet geri specialistai paprastai ilgai kentėti nepasiruošę, o tai neišvengiamai atsiliepia kokybei ir taip uždaras ratas gaunasi. Tikiu, kad bendrovė išsikapanos iš sunkumų ir suvaldys visas negandas.
Bartulis    Pen, 2019-09-20 / 13:23
Jis jau zino ir teismo sprendima.. profesorius. dievas.. , kaip ir buratinas
geras    Pen, 2019-09-20 / 14:03
ko noret jei viskas ant vienos kortos pastatyta ir didziuosius darbus vienintelis rangovas atlieka, nunesantis statybiniu darbu uz koki 25 lemonu
Balamuc    Pen, 2019-09-20 / 14:09
A nebus tik čia toks pat keberiokšt kaip su "Menų inkubatorium"? Inkubatoriaus kaip nebuvo, taip ir nėr, o savivaldybė šimtatūkstantinius "abonentinius mokesčius" moka...
ko jūs visi bijot    Pen, 2019-09-20 / 14:40
Bartulis su Visocku suvaldė situaciją su menų inkubatoriumi, tai ir su Šiaulių plentu situaciją suvaldys
Šiaulių Buratinai kerta medžius ir ateities pavojų nemato...    Pen, 2019-09-20 / 18:55
"Šimtai judėjimą „Penktadieniai už ateitį“ remiančių žmonių susirinko ir Vilniuje bei Kaune, o įvairūs renginiai atkreipiantys dėmesį į klimato kaitą ir skatinantys žmonių sąmoningumą vyks iki rugsėjo 27-osios." O Šiaulių Buratinai kerta medžius ir ateities pavojų nemato...
Šilumos mėgėjas    Šeš, 2019-09-21 / 06:37

In reply to by Šiaulių Buratinai kerta medžius ir ateities pavojų nemato...

Baikit jūs triest su savo ta klimato kaita, lochatrono aukos jūs. Tas klimatas kito visą laiką nuo žemės atsiradimo, taip ir kis (tai šils, tai šals) ir jūsų tryzniojimai tam neturės jokios įtakos. Sugalvojo, matai, JIE paįtakot klimato kaitą. Rytoj gal sumanysit ir Saulės temperatūrą pareguliuot? Bet aišku - kovos su klimato kaita pretekstu - net ir Šiauliuose galima praplaut vieną - kitą milijoną!
nu    Šeš, 2019-09-21 / 10:44
Nonsensas kažkoks- bankrutuojanti įmonė dosniai žarsto pinigus miesto šventėms! Kažkas čia ne taip!
Alex    Šeš, 2019-09-21 / 17:42
Kodėl visiems statybininkams sekasi, o plentas važiuoja į minusą?
A    Pir, 2019-09-23 / 08:32
Dešimt darbininkų stovi, vienas kasa. Dar trys maigo mobilius telefonus. Vienas miega traktoriuje po savivaldybės langais. Matytas vaizdas? O atlyginimus reikia mokėti visiems stovintiems. Kol maitino savivaldybė svetimais pinigais plentą, buvo gerai. Įsikišo spec. Tarnybos pagaliau ir... Bankrotas. Taip turėjo būti. Tik va, milijonai vadovų sąskaitose pasiliko.
As    Pen, 2019-10-04 / 18:29
Tokio bordako kaip ira siauliu plente turbut niekur nera, tas pats darbas ira daromas keleta kartu, primta daug nereikalingu zmoniu, nera ukiskumo, kai kelios aukles vaikas be galvos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.