"Šiaulių plento" likimas kelia grėsmę milijoniniams projektams

Redakcijos archyvo nuo­tr.
Planuojama, kad nuo kovo vidurio bus atnaujinti Bačiūnų gatvės rekonstravimo darbai.
Vie­na di­džiau­sių Šiau­lių mies­to įmo­nių, ke­lių ir til­tų sta­ty­bų bend­ro­vė "Šiau­lių plen­tas" sie­kia rest­ruk­tū­ri­za­ci­jos. Tai pro­ce­sas, ku­riuo ban­do­ma iš­veng­ti bank­ro­to. Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė ti­ki­si, kad fi­nan­si­nių pro­ble­mų ka­muo­ja­ma įmo­nė su­ge­bės įvyk­dy­ti dau­gy­bę mies­to pro­jek­tų. Bet jau svars­to­ma, kad Dau­šiš­kių ka­pi­nių įren­gi­mas ga­li vė­luo­ti pus­me­čiu. Kas lau­kia Pri­si­kė­li­mo aikš­tės, Ba­čiū­nų gat­vės ir ki­tų ob­jek­tų?
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Dau­šiš­kių ka­pi­nių įren­gi­mo dar­bai su­lė­tė­jo.

"Šiau­lių plen­tas" krei­pė­si į teis­mą

Įmo­nės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Juo­zas Alek­sa krei­pė­si į Šiau­lių apy­gar­dos teis­mą su pra­šy­mu iš­kel­ti "Šiau­lių plen­tui" res­tauk­tū­ri­za­vi­mo by­lą. Teis­mas spren­di­mą dėl rest­ruk­tū­ri­za­ci­jos ke­ti­na priim­ti spa­lio 4 die­ną.

Spe­cia­lis­tai rest­ruk­tū­ri­za­vi­mo pro­ce­są api­brė­žia kaip ga­li­my­bę įmo­nei, tu­rin­čiai fi­nan­si­nių sun­ku­mų, su­si­mo­kė­ti sko­las, ne­nut­rau­kiant veik­los ir taip iš­veng­ti bank­ro­to pa­skel­bi­mo. Rest­ruk­tū­ri­za­ci­jos me­tu įmo­nei sie­kiant at­kur­ti mo­ku­mą yra su­tei­kia­ma ap­sau­ga nuo kre­di­to­rių. Per šį lai­ko­tar­pį at­si­ran­da ga­li­my­bė su­mo­kė­ti sko­las, ta­čiau už jas nė­ra skai­čiuo­ja­mi dels­pi­ni­giai ar ne­te­sy­bų mo­kes­tis, iš­ven­gia­ma ga­li­mo įmo­nės tur­to areš­to.

Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo at­sto­vas Vy­tau­tas Jon­čas in­for­ma­vo, kad sa­vo pra­šy­me įmo­nė nu­ro­do, jog vyk­do veik­lą, at­lie­ka dar­bus, ta­čiau su­si­du­ria su fi­nan­si­niais sun­ku­mais.

Teis­mas pri­tai­kė lai­ki­ną­sias prie­mo­nes – lei­do įmo­nei kas mė­ne­sį iš jos są­skai­tų at­lik­ti jos veik­lai už­tik­rin­ti bū­ti­nus mo­kė­ji­mus.

Apie iš­ki­lu­sius sun­ku­mus "Šiau­lių plen­to" va­do­vo pa­kal­bin­ti ne­pa­vy­ko – te­le­fo­nu neat­si­lie­pė.

Skel­bia­ma, kad "Šiau­lių plen­tas“ per­nai pa­ty­rė 4,533 mi­li­jo­no eu­rų gry­nų­jų nuo­sto­lių – 9 kar­tus dau­giau nei 2017-ai­siais. Bend­ro­vė per me­tus ga­vo be­veik 5 pro­cen­tais ma­žiau pa­ja­mų. Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je jo­je dir­bo 378 dar­buo­to­jai.

Rugp­jū­čio pa­bai­go­je Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas jau iš­kė­lė rest­ruk­tū­ri­za­vi­mo by­lą "Šiau­lių plen­to" ant­ri­nei įmo­nei "Že­mai­ti­jos ke­liai".

Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ruk­ci­ja, Dau­šiš­kių ka­pi­nių įren­gi­mas, Ba­čiū­nų, Pak­ruo­jo, J. Ba­sa­na­vi­čiaus ir ki­tų gat­vių re­mon­tas bei ki­ti mi­li­jo­ni­niai pro­jek­tai pa­ti­kė­ti "Šiau­lių plen­tui".

Kol kas si­tua­ci­ja val­do­ma

"Šiau­lių plen­tas" – vie­na pa­grin­di­nių ran­go­vų, įgy­ven­di­nant Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės inf­rast­ruk­tū­ri­nius pro­jek­tus.

Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ruk­ci­ja, Dau­šiš­kių ka­pi­nių įren­gi­mas, Ba­čiū­nų, Pak­ruo­jo, J. Ba­sa­na­vi­čiaus ki­tų gat­vių re­mon­tai ir ki­ti mi­li­jo­ni­niai pro­jek­tai pa­ti­kė­ti šiai įmo­nei, lai­mė­ju­siai Sa­vi­val­dy­bės skelb­tus ran­gos kon­kur­sus. O kur dar daug smul­kių pro­jek­tų, to­kių kaip žvy­ruo­tų gat­vių at­kar­pų as­fal­ta­vi­mas. Mies­to val­džia daž­nai di­džiuo­da­vo­si šia įmo­ne, o pa­sta­ro­ji dos­niai pa­rem­da­vo mies­to ren­gi­nius.

Da­bar rū­pes­čiai už­griu­vo ir Sa­vi­val­dy­bę. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis, pa­tvir­ti­no, kad in­for­ma­ci­ją apie "Šiau­lių plen­to" pro­ble­mas ir ban­dy­mą rest­ruk­tū­ri­zuo­tis tu­ri.

"Kiek mes ste­bi­me "Šiau­lių plen­to" si­tua­ci­ją ir jos ati­ti­ki­mą Rest­ruk­tū­ri­za­ci­jos įsta­ty­mui, ti­kė­ti­na, kad teis­mas tu­rė­tų priim­ti pa­lan­kų spren­di­mą dėl rest­ruk­tū­ri­za­ci­jos pro­ce­so pra­dė­ji­mo. Mums svar­biau­sia, kaip ta­me pro­ce­se at­ro­dys įmo­nės veik­la ir jos pri­siim­ti įsi­pa­rei­go­ji­mai. Džiu­gu tai, kad priim­da­mas pra­šy­mą teis­mas nu­sta­tė ri­bą – per 3 mi­li­jo­nus eu­rų per mė­ne­sį, jais įmo­nė ga­li mo­kė­ti dar­bo už­mo­kes­tį, at­si­skai­ty­ti su pa­slau­gų tie­kė­jais, mo­kė­ti mo­kes­čius. Tai lei­džia įmo­nei vyk­dy­ti veik­lą", – ko­men­ta­vo A. Bar­tu­lis.

Jis pa­tvir­ti­no, kad bu­vo su­si­ti­kę su "Šiau­lių plen­to" va­do­vais ir ap­ta­rė, kaip už­tik­rin­ti dar­bų tęs­ti­nu­mą. Sa­vi­val­dy­bė už rugp­jū­tį įmo­nės at­lik­tus dar­bus at­si­skai­tė.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas sa­ko, kad iki rest­ruk­tū­ri­za­vi­mo pro­ce­so pra­džios si­tua­ci­ja yra su­val­dy­ta, dar­bai vi­suo­se ob­jek­tuo­se vyks­ta.

"Įmo­nė dar­bus at­lie­ka ne vie­na, tu­ri su­bran­go­vų, me­džia­gų tie­kė­jų. Sub­ran­go­vai su­si­tin­ka su mu­mis, kon­sul­tuo­ja­si. Kal­ba­mės apie tri­ša­lių su­tar­čių su­da­ry­mą, pa­gal ku­rias Sa­vi­val­dy­bė at­si­skai­ty­tų tie­sio­giai su su­bran­go­vais. Rei­kia už­tik­rin­ti lanks­čias są­ly­gas. Kai ku­rie su­bran­go­vai pa­sa­kė: ar­ba išanks­ti­nis mo­kė­ji­mas avan­su, ar­ba mes ne­dir­ba­me. Ma­no­me, kad si­tua­ci­ją su­val­dy­si­me", – ti­ki­na A. Bar­tu­lis.

Jis ak­cen­ta­vo, kad rest­ruk­tū­ri­zuo­ja­mos įmo­nės ga­li da­ly­vau­ti vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se, tik yra nu­ma­ty­tos pa­pil­do­mos są­ly­gos.

Pa­si­tei­ra­vus, gal "Šiau­lių plen­tą" žlug­do per pi­giai at­lie­ka­mi dar­bai mies­to pro­jek­tuo­se, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius tai nei­gė.

"Kiek mes ži­no­me, gal ne to­kie sėk­min­gi ir pel­nin­gi jiems ("Šiau­lių plen­tui") bu­vo Ke­lių di­rek­ci­jos kon­kur­sai dėl įvai­rių sa­vi­val­dy­bių žvy­ruo­tų ke­lių as­fal­ta­vi­mo. Tu­ri gin­čą su Ke­lių di­rek­ci­ja dėl dels­pi­ni­gių", – sa­kė A. Bar­tu­lis.

Jis tei­gia, kad esant to­kiai gau­sai pro­jek­tų, ir ne tik Šiau­liuo­se, ei­ti su ri­zi­kin­ga kai­na bū­tų ne­pro­tin­ga, ma­no, kad įmo­nę pri­slė­gė anks­tes­nių me­tų si­tua­ci­ja, ne­lei­du­si su­val­dy­ti ir praei­ty­je li­ku­sių, ir ei­na­mų­jų įsi­pa­rei­go­ji­mų.

"Rest­ruk­tū­ri­zuo­jant anks­tes­ni įsi­pa­rei­go­ji­mai įšal­do­mi. Per 5 me­tų rest­ruk­tū­ri­za­ci­jos pla­ną yra su­pla­nuo­ja­ma, kaip įmo­nė su­stip­rės, su­kaups pel­ną, iš ku­rio pra­dės at­si­skai­ty­ti ir už praei­ties sko­las", – ko­men­ta­vo di­rek­to­rius.

Prio­ri­te­tas – Ba­čiū­nų gat­vė

A. Bar­tu­lis blo­giau­sio sce­na­ri­jaus – kad su­sto­tų mies­te vyk­do­mi pro­jek­tai – ne­si­ti­ki, ta­čiau pri­pa­žįs­ta, kai ku­rie dar­bai ga­li tu­rė­ti ke­lių sa­vai­čių vė­la­vi­mo ri­zi­ką.

Jis pa­sa­ko­jo, kad po su­si­ti­ki­mo su "Šiau­lių plen­to" va­do­vais nu­siun­tė įmo­nei raš­tą su prio­ri­te­ti­niais ob­jek­tais, į ku­riuos ji tu­rė­tų at­kreip­ti ypa­tin­gą dė­me­sį. Pir­ma­sis ob­jek­tas šia­me są­ra­še – Ba­čiū­nų gat­vė, ku­ri fi­nan­suo­ja­ma Ke­lių prie­žiū­ros pro­gra­mos lė­šo­mis ir dar mi­li­jo­ną yra pri­dė­ju­si Vy­riau­sy­bė. Vi­so pro­jek­to ver­tė – apie 4 mi­li­jo­nus eu­rų, iš jų 1,3 mi­li­jo­no, kaip ir mi­nė­ta, vals­ty­bės lė­šos. Šių lė­šų ne­pa­nau­do­jus, jos grįš į vals­ty­bės biu­dže­tą ir Sa­vi­val­dy­bė jas pra­ras. A. Bar­tu­lis tvir­ti­no, kad "Šiau­lių plen­tas" ža­da, per­dis­lo­ka­vęs sa­vo pa­jė­gu­mus, iki me­tų pa­bai­gos Ba­čiū­nų gat­vę už­baig­ti.

Ki­tas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos rū­pes­tis – su Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­ne pa­ra­ma įgy­ven­di­na­mi pro­jek­tai. Ta­čiau jie dar la­bai ne­spau­džia, nes da­lies jų pa­bai­ga nu­ma­ty­ta 2022–2023 me­tais.

A. Bar­tu­lis tvir­ti­no, kad "Šiau­lių plen­tas" sa­vo pa­ža­dą įvyk­dys ir lapk­ri­čio mė­ne­sį Pri­si­kė­li­mo aikš­tės sta­ty­bi­nę da­lį už­baigs. Tie­sa, grei­čiau­siai ten dar ne­bus ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros ob­jek­tų – suo­liu­kų, šiukš­lia­dė­žių ir ki­tų, nes vė­luo­ja tie­kė­jas.

Dau­šiš­kių ka­pi­nės ir vėl strigs?

Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas sa­ko, kad šian­dien dar anks­ti kal­bė­ti, kas iki me­tų pa­bai­gos bus ne­spė­ta pa­da­ry­ti. "Viš­čiu­kus" skai­čiuos gruo­dį. Ta­čiau jau šian­dien aiš­ku, kad da­lis su­pla­nuo­tų dar­bų įren­giant Dau­šiš­kių ka­pi­nes, liks neat­lik­ta – 700 tūks­tan­čių eu­rų, šiam pro­jek­tui skir­tų iš ban­ko sko­lin­tų lė­šų, per­ke­lia­ma ki­tam pro­jek­tui.

Sta­ty­bos ir re­no­va­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Eval­das Vai­če­liū­nas var­di­jo, kad pa­gal pla­nus ir skir­tas lė­šas Dau­šiš­kių ka­pi­nė­se šį­met ne­bus su­mon­tuo­tos pa­vir­ši­nių ir bui­ti­nių nuo­te­kų va­lyk­los, pa­sta­ty­ta tvo­ra, at­lik­tas ap­žel­di­ni­mas, te­ri­to­ri­jos ap­švie­ti­mas, ne­bus įreng­ta van­den­tie­kio siurb­li­nė, pra­va­žia­vi­mo ta­kai.

4,2 mi­li­jo­no eu­rų ver­tės su­tar­tis su "Šiau­lių plen­tu" dėl Dau­šiš­kių ka­pi­nių įren­gi­mo ant­ro­jo eta­po pa­si­ra­šy­ta per­nai lie­pą. Dar­bų ter­mi­nas – 26 mė­ne­siai. Tuo­met įmo­nės va­do­vas ko­men­ta­vo, kad duo­tas pa­kan­ka­mai il­gas lai­ko tar­pas, to­dėl vi­si dar­bai bus at­lik­ti lai­ku. Šian­dien jau abe­jo­ja­ma, ar šis pro­jek­tas bus baig­tas ki­tų me­tų ru­de­nį.

"Kai jie yra ge­ros for­mos, dar­bus mo­ka da­ry­ti. Da­bar, kad jie sun­ku­mų tu­ri, mes jau­čia­me", – sa­ko apie ran­go­vą E. Vai­če­liū­nas.

Pir­ma­ja­me pro­jek­to eta­pe įreng­tas ke­lias į ka­pi­nes vis dar už­tver­tas sta­ty­bi­niais blo­kais. Ve­dė­jas sa­ko, kad kol kas neį­ren­gi­nė­ja­mas ap­švie­ti­mas, bai­mi­nan­tis, kad van­da­lai jo ne­nu­nio­ko­tų.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis sa­ko to­le­ruo­siąs Dau­šiš­kių ka­pi­nių pro­jek­to pa­bai­gos nu­kė­li­mą pus­me­čiui, jei "Šiau­lių plen­tas" vi­sus pa­jė­gu­mus per­kels į re­mon­tuo­ja­mą Ba­čiū­nų gat­vę. Va­do­vas tvir­ti­na, kad ka­pi­nių įren­gi­mo vė­la­vi­mas mies­to gy­ve­ni­mui įta­kos ne­da­rys, nes vie­tos lai­do­ti dar yra esa­mo­se ka­pi­nė­se.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis ti­ki­si si­tua­ci­ją su fi­nan­si­nių pro­ble­mų pa­ti­rian­čiu vie­nu di­džiau­siu mies­to ran­go­vų su­val­dy­ti.