Joniškis nebenori tempti Saulės mūšio naštos

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Kol fi­nan­sa­vi­mo Sau­lės mū­šio me­mo­ria­lui už­baig­ti vals­ty­bė ne­ran­da, tol jį nai­ki­na gam­ta, lai­kas, chu­li­ga­nai.
Jo­niš­kio ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius krei­pė­si į Sei­mo Šiau­lių kraš­to bi­čiu­lių par­la­men­ti­nės gru­pės pir­mi­nin­ką Sta­sį Tu­mė­ną ir Sei­mo na­rį Arū­ną Gu­mu­liaus­ką, dar kar­tą pra­šy­da­mas ieš­ko­ti vals­ty­bės lė­šų Sau­lės mū­šio me­mo­ria­lui už­baig­ti. Šį ob­jek­tą dar pa­vasarį ra­jo­no val­džia pa­siū­lė pe­rim­ti vals­ty­bės ži­nion.

Dar šių me­tų ba­lan­džio 30 die­ną Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bę, ak­cen­tuo­da­ma pro­jek­to „Sau­lės mū­šio per­ga­lės įam­ži­ni­mas me­mo­ria­li­niu komp­lek­su“ reikš­min­gu­mą Lie­tu­vai ir pra­šy­da­ma jo įgy­ven­di­ni­mą pe­rim­ti iš Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vals­ty­bės ži­nion. Iš Vy­riau­sy­bės at­sa­ky­mo dar ne­su­lauk­ta.

Nau­ja­ja­me krei­pi­me­si pra­šo­ma Sei­mo na­rių pa­lai­ky­ti Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­vą ir svars­ty­ti ga­li­my­bę 2020 me­tais vals­ty­bės biu­dže­te at­ski­ra ei­lu­te nu­ma­ty­ti lė­šas Sau­lės mū­šio per­ga­lės įam­ži­ni­mo me­mo­ria­lui už­baig­ti.

Sau­lės mū­šio lau­ko vie­to­vė Jau­niū­nų kai­me Jo­niš­kio ra­jo­ne yra svar­bi Lie­tu­vos kul­tū­ros pa­vel­do da­lis, dar 2003 me­tais įra­šy­ta į pa­tiks­lin­tą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių są­ra­šą.

Sie­kiant įam­žin­ti svar­bų Lie­tu­vos vals­ty­bei ob­jek­tą 2008 me­tais pra­dė­tas įgy­ven­din­ti pro­jek­tas „Sau­lės mū­šio per­ga­lės įam­ži­ni­mas me­mo­ria­li­niu komp­lek­su“. Jo bend­ra ver­tė – 1 386 tūks­tan­čiai eu­rų. Per 2008–2013 me­tus bu­vo pa­nau­do­ta 601 tūks­tan­tis eu­rų, ta­čiau vė­liau finan­sa­vi­mas iš vals­ty­bės biu­dže­to nu­trū­ko. Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ieš­ko­jo ki­tų fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bių. 2016–2017 me­tais pa­teik­tos pa­raiš­kos „In­ter­reg V-A“ Latvijos–Lietuvos pro­gra­mos 2014–2020 me­tų pa­ra­mai gau­ti, ta­čiau tei­ki­mai ne­bu­vo sėk­min­gi. Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne kar­tą krei­pė­si į Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ją, pra­šy­da­ma lė­šų ob­jek­tui už­baig­ti, bet ir vėl 2019–2021 me­tų Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mo­je fi­nan­sa­vi­mo neat­si­ra­do.