Saulės mūšis prisimintas prie tos pačios „suskilusios geldos“

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Apie Sau­lės mū­šį pri­mi­nė ir Ry­gos lie­tu­vių vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­niai ir jų mo­ky­to­ja Iza­be­lė Vi­soc­kai­tė (cent­re).
Penk­ta­die­nį Jau­niū­nų kai­me (Jo­niš­kio ra­jo­nas) pa­mi­nė­tos 783-io­sios Sau­lės mū­šio, vy­ku­sio 1236 me­tų rug­sė­jo 22 die­ną, me­ti­nės ir Bal­tų vie­ny­bės die­na. Ren­gi­nys ir šį kar­tą or­ga­ni­zuo­tas prie nie­kaip ne­bai­gia­mo me­mo­ria­lo, ku­rio sta­ty­bos dar­bai jau ke­le­rius me­tus su­sto­ję. Sim­bo­li­nia­me mi­nė­ji­me su­si­ti­ko Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos moks­lei­viai bei mo­ky­to­jai, šio mū­šio įam­ži­ni­mo en­tu­zias­tai.

Ren­gi­nys pra­si­dė­jo vai­kų ir jau­ni­mo dai­lės ple­ne­ru „Sau­lės mū­šio per­ga­lės reikš­mė is­to­ri­jo­je ir da­bar­ty­je“, ku­ria­me mo­ki­niai iš Jo­niš­kio ra­jo­no mo­kyk­lų ir Ry­gos (Lat­vi­ja) lie­tu­vių vi­du­ri­nės mo­kyk­los pie­šė įsi­vaiz­duo­ja­mas mū­šio sce­nas bei jo sim­bo­li­ką.

Mi­nė­ji­me Sau­lės mū­šio svar­bą pri­mi­nė is­to­ri­kas dr. Ro­mas Ba­tū­ra, ku­rio tei­gi­mu, to­kios il­gos 250 me­tų tru­ku­sios ko­vų su kry­žiuo­čiais epo­chos tur­būt pa­sau­ly­je jo­kia ki­ta tau­ta ne­tu­ri.

O vie­nas Sau­lės mū­šio įam­ži­ni­mo me­mo­ria­lu en­tu­zias­tų, Lie­tu­vos kul­tū­ros fon­do ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Hu­ber­tas Smil­gys pri­pa­ži­no, kad be rei­ka­lo tiek lai­ko ti­kė­ta Vy­riau­sy­bės ir vi­sų, nuo ko pri­klau­so lė­šų sky­ri­mas me­mo­ria­lo sta­ty­boms, ge­ra­no­riš­ku­mu, tur­būt bū­ti­na griež­tes­nė kal­ba.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo sa­vi­val­dy­bės, Sei­mo at­sto­vai, me­ni­nę pro­gra­mą pa­ro­dė Ry­gos lie­tu­vių gim­na­zi­jos mo­ki­niai, Sau­lės mū­šiui skir­tas ei­les skai­tė poe­tas Jo­nas Iva­naus­kas.

Sie­kiant įam­žin­ti svar­bų Lie­tu­vos vals­ty­bei įvy­kį dar 2008 me­tais pra­dė­tas įgy­ven­din­ti pro­jek­tas „Sau­lės mū­šio per­ga­lės įam­ži­ni­mas me­mo­ria­li­niu komp­lek­su“. Jo bend­ra ver­tė – 1 mi­li­jo­nas 386 tūks­tan­čiai eu­rų. Per 2008–2013 me­tus bu­vo pa­nau­do­ta 601 tūks­tan­čiai eu­rų, ta­čiau vė­liau finan­sa­vi­mas iš vals­ty­bės biu­dže­to nu­trū­ko. Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ieš­ko­jo ki­tų fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bių. 2016–2017 me­tais pa­teik­tos pa­raiš­kos „In­ter­reg V-A“ Latvijos–Lietuvos pro­gra­mos 2014–2020 me­tų pa­ra­mai gau­ti, ta­čiau tei­ki­mai ne­bu­vo sėk­min­gi. Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne kar­tą krei­pė­si į Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ją, pra­šy­da­ma lė­šų ob­jek­tui už­baig­ti.

2019 me­tų ba­lan­džio 30 die­ną Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš­siun­tė raš­tą Vy­riau­sy­bei, ak­cen­tuo­da­ma Sau­lės mū­šio per­ga­lės įam­ži­ni­mo reikš­min­gu­mą Lie­tu­vai ir pa­pra­šė me­mo­ria­lo sta­ty­bas pe­rim­ti iš Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vals­ty­bės ži­nion. Iš Vy­riau­sy­bės, pa­sak me­ro Vi­ta­li­jaus Gai­liaus, gau­tas tik toks at­sa­ky­mas, kad per­duo­ta Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai.

O šių me­tų bir­že­lio mė­ne­sį nu­siųs­tas dar vie­nas krei­pi­ma­sis jau į Sei­mo na­rius, pra­šant pa­lai­ky­ti Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­vą ir svars­ty­ti ga­li­my­bę 2020 me­tais vals­ty­bės biu­dže­te at­ski­ra ei­lu­te nu­ma­ty­ti lė­šas Sau­lės mū­šio per­ga­lės įam­ži­ni­mo me­mo­ria­lui už­baig­ti.

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Apie įstri­guias Sau­lės mū­šio me­mo­ria­lo sta­ty­bas kal­bė­jo­si (iš kai­rės) Jo­niš­kio ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius, Sei­mo na­rys Arū­nas Gu­mu­liaus­kas, Lie­tu­vos kul­tū­ros fon­do val­dy­bos pir­mi­nin­kas Hu­ber­tas Smil­gys, is­to­ri­kas dr. Ro­mas Ba­tū­ra.