Joniškio rajone – jau penki knygų nameliai

Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos nuo­tr.
Kny­gų na­me­lis Ža­ga­rė­je jau pil­nas kny­gų.
Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) vi­suo­me­nei pri­sta­ty­tas Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos įreng­tas kny­gų na­me­lis. Iš vi­so ra­jo­ne kny­gų na­me­lių jau yra pen­ki.

Pris­ta­ty­me Ža­ga­rės gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių mo­ki­niams ir vai­kų lopšelio–darželio „Vyš­niu­kas“ auk­lė­ti­niams Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos bib­lio­te­ki­nin­kės pa­pa­sa­ko­jo, kam skir­tas kny­gų na­me­lis ir kaip juo nau­do­tis. Vai­kai dek­la­ma­vo ei­les apie kny­gas, skai­ty­mą. Bu­vo or­ga­ni­zuo­ti žai­di­mai.

Kny­gų na­me­lio pa­sta­ty­mu rū­pi­no­si Jo­no Avy­žiaus vie­šo­ji bib­lio­te­ka ir Ža­ga­rės se­niū­ni­ja. To­kių na­me­lių, daž­niau­siai įren­gia­mų po at­vi­ru dan­gu­mi, funk­ci­ja – su­teik­ti ga­li­my­bę tar­pu­sa­vy­je da­lytis kny­go­mis, po­pu­lia­rin­ti jų skai­ty­mą. Ki­taip nei įpras­to­je bib­lio­te­ko­je, mėgs­ta­mo­mis kny­go­mis čia da­li­ja­si pa­tys skai­ty­to­jai, jas tie­siog pa­lik­da­mi na­me­ly­je ir pa­siim­da­mi ki­tų jau per­skai­ty­tų ir pa­lik­tų kny­gų.

„Gal tai bus ir pa­ska­ti­ni­mas skai­ty­ti žmo­nėms, ku­rie ne­drįs­ta užei­ti į bib­lio­te­ką“, – sa­ko Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Jo­vi­ta Šim­ke­vi­čiū­tė.

Iš vi­so Jo­niš­kio ra­jo­ne da­bar įreng­ti pen­ki kny­gų na­me­liai: Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos rū­pes­čiu du at­si­ra­do Jo­niš­ky­je, po vie­ną Ža­ga­rė­je ir Skaist­gi­ry­je. Penk­tas pa­sta­ty­tas Jo­niš­kio au­to­bu­sų sto­ty­je. Tai – Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos sumanymas–projektas „Ke­liauk su kny­ga“, kad va­ži­nė­jan­tys au­to­bu­sais ke­lei­viai ga­lė­tų pa­siim­ti sto­ty­je lauk­da­mi au­to­bu­so kny­gą ir pa­skai­ty­ti, o gal­būt su ta kny­ga ir iš­va­žiuo­tų, pa­skui pa­lik­da­mi ją per­skai­ty­tą ki­tos sto­ties kny­gų na­me­ly­je. Rad­vi­liš­kie­čiai to­kių na­me­lių sto­ty­se per vi­są ap­skri­tį įren­gė 12.

Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rės J. Šim­ke­vi­čiū­tės tei­gi­mu, žmo­nės ak­ty­viai nau­do­ja­si kny­gų na­me­lių pa­slau­ga, ji pa­ti ne kar­tą ma­tė ir Jo­niš­kio mies­to par­ke, ir par­ke­ly­je prie se­ne­lių na­mų „San­ta­ra“ kny­gas be­si­ren­kan­čius ar­ba skai­tan­čius žmo­nes.

Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos nuo­tr.
Kny­gų na­me­lio ati­da­ry­me mo­ki­niai skai­tė ei­lė­raš­čius apie kny­gas, skai­ty­mą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos