Knygų namelis laukia knygų ir bendradarbiavimo

ŠTI nuo­tr.
Kny­gų na­me­lis pa­sta­ty­tas prie Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus. Tai sa­vo­tiš­kas til­tas tarp ka­lin­čių nu­teis­tų­jų ir mies­to gy­ven­to­jų.
Ant­ra­die­nį ša­lia Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus du­ris at­vė­rė Kny­gų na­me­lis.

Na­me­lį, pa­de­da­mi įstai­gos dar­buo­to­jų, sa­vo ran­ko­mis pa­ga­mi­no Ūkio ap­tar­na­vi­mo bū­rio nu­teis­tie­ji: pa­tys pro­jek­ta­vo, spren­dė, kaip jis tu­rėtų at­ro­dy­ti, iš vy­te­lių py­nė jo kar­ka­są ir sto­gą.

Kny­gų na­me­lis ša­lia įstai­gos at­si­ra­do Lie­tu­vos pa­tai­sos įstai­goms pa­skel­bus ini­cia­ty­vą "Kny­ga, iš­lais­vi­nan­ti iš min­čių ka­lė­ji­mo", ku­rios me­tu kvies­ta vi­suo­me­nę re­ko­men­duo­ti nu­teis­tie­siems kny­gas, ga­lin­čias pa­dė­ti keis­ti po­žiū­rį į gy­ve­ni­mą. Re­ko­men­duo­ta per 100 kny­gų, ku­rios, gy­ven­to­jų nuo­mo­ne, ple­čia po­žiū­rio ri­bas, pa­de­da at­ras­ti nau­jas ga­li­my­bes keis­ti po­žiū­rį į gy­ve­ni­mą. Tai – Jo­seph Murp­hy "Jū­sų pa­są­mo­nės ga­lia", Eck­hart Tol­le "Nau­jo­ji že­mė", By­ron Ka­tie "My­lėk tai, kas yra", Ro­bin Shar­ma "Kas verks, kai tu mir­si", "Ne­bi­jok gy­ven­ti", Joe Ru­bi­no "At­gauk pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi", Ga­ry Chap­man "Pen­kios at­si­pra­šy­mo kal­bos", Da­le Car­ne­gie "5 da­ly­kai, ku­riuos bū­ti­na mo­kė­ti žmo­nėms", Mar­ty­nas Driu­kas "Nuo gau­jų iki šven­tų­jų", "Lais­vės kai­na. Al­che­mi­nės ke­lio­nės" ir t.t.

Kny­gų na­me­ly­je ša­lia Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus yra ne vi­sos iš re­ko­men­duo­ja­mų kny­gų są­ra­šo. Ne­pai­sant to, anot įstai­gos di­rek­to­riaus Sau­liaus Ra­jun­čiaus, kiek­vie­na kny­ga žmo­gų ga­li įkvėp­ti po­zi­ty­viems po­ky­čiams, pa­dė­ti at­sa­ky­ti į svar­bius eg­zis­ten­ci­nius klau­si­mus. Tad vi­sos Kny­gų na­me­ly­je esan­čios kny­gos – nau­din­gos ir su­tei­kian­čios nau­jų, po­zi­ty­vių min­čių.

Kuk­lio­je ir jau­kio­je Kny­gų na­me­lio ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jo­je su­si­rin­ku­sie­ji lin­kė­jo vie­ni ki­tiems at­ras­ti skai­ty­mo džiaugs­mą, da­lin­tis kny­go­mis.

Di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ra­sa Šo­šič vy­lė­si, kad Tar­dy­mo izo­lia­to­riui kar­tu su kai­my­nais, šiau­lie­čių bend­ruo­me­ne pa­vyks plė­to­ti na­me­lio veik­lą: ne tik da­ly­tis kny­go­mis, bet ir or­ga­ni­zuo­ti jų ap­ta­ri­mus, li­te­ra­tū­ri­nius ren­gi­nius.

Kol kas ga­li­my­bę skai­ty­ti Kny­gų na­me­ly­je esan­čias kny­gas tu­rės Ūkio ap­tar­na­vi­mo bū­rio nu­teis­tie­ji ir ka­lin­tie­ji iki gy­vos gal­vos, ta­čiau skai­ty­to­jų ra­tą įstai­go­je ke­ti­na­ma plės­ti.

Pir­mo­sios kny­gos at­si­ra­do vos tik na­me­lį pa­sta­čius, nė ne­su­lau­kus ofi­cia­laus ati­da­ry­mo. Ir jas ten anks­ti ry­tą pa­dė­jo ne įstai­gos dar­buo­to­jai, o ar­ti­miau­si izo­lia­to­riaus kai­my­nai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos