Jaunos keramikės darbų paroda Kuršėnuose

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Tau­to­dai­li­nin­kė Ais­tė Ja­ke­lai­ty­tė kur­šė­niš­kiams pri­stat­ė sa­vo kū­ry­bą.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų cent­re Kur­šė­nuo­se ati­da­ry­ta tau­to­dai­li­nin­kės, ke­ra­mi­kės Ais­tės Ja­ke­lai­ty­tės au­to­ri­nių dar­bų pa­ro­da. Į pa­ro­dos ati­da­ry­mą at­vy­ko di­de­lis bū­rys et­no­kul­tū­ros mė­gė­jų, tau­to­dai­li­nin­kų, kul­tū­ros dar­buo­to­jų. Čia eks­po­nuo­ja­mi pa­tys nau­jau­si ir ankš­čiau su­kur­ti ke­ra­mi­ki­niai dir­bi­niai – va­zos, skulp­tū­rė­lės, pa­puo­ša­lai, švil­py­nės.

Pa­ro­dą ati­da­rė jau­nų kur­šė­niš­kių mu­zi­kan­tų due­tas – Kos­tas Va­lic­kis ir Mant­vy­das Riš­kus, at­li­kę sa­vo su­kur­tas me­lo­di­jas.

Ama­tų cent­ro di­rek­to­rė Bi­ru­tė Poš­kie­nė pri­sta­tė Ais­tę Ja­ke­lai­ty­tę, kaip pro­fe­sio­na­liai dir­ban­čią jau­ną ke­ra­mi­kę, tę­sian­čią ge­riau­sias Kur­šė­nų mo­lio ama­tų meist­rų tra­di­ci­jas. Kū­rė­ją su mo­liu ir tau­to­dai­lės bend­ruo­me­ne su­pa­žin­di­no dar ma­ma, dir­bu­si Kur­šė­nų kū­ry­bos na­muo­se ke­ra­mi­kos bū­re­lio va­do­ve. 2009 me­tais bai­gu­si moks­lus Kur­šė­nų Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je, ke­le­tą me­tų dir­bo ke­ra­mi­ke ne­di­de­lė­je ke­ra­mi­kos ga­myk­lė­lė­je Vil­niu­je. Po ke­le­rių me­tų įgi­jo fi­lo­so­fi­jos ba­ka­lau­ro laips­nį Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te.

Nuo 2011 me­tų Ais­tė Ja­ke­lai­ty­tė yra Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rė. Jos pa­šau­ki­mu ta­po jau­nų­jų ke­ra­mi­kų ug­dy­mas įvai­rio­se Kur­šė­nų švie­ti­mo ir ug­dy­mo įstai­go­se. 2014 me­tais ji bu­vo iš­rink­ta Šiau­lių ra­jo­no me­tų tau­to­dai­li­nin­ke.

Pa­ro­do­je Ais­tė ir pri­si­pa­ži­no, jog pa­sta­ruo­ju me­tu ypač jai pa­tin­ka da­ry­ti ju­ve­ly­ri­nius mo­lio dar­bus, ku­rie neu­ži­ma daug lai­ko są­nau­dų, vie­tos, o žmo­nės la­bai ver­ti­na.