Internetinės pažintys ne visada baigiasi sėkmingai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Vir­tua­lios pa­žin­tys, anot po­li­ci­jos, kar­tais bai­gia­si ir teis­mo suo­lu.
Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ty­rė­jai at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl plė­ši­mo, ku­rį pa­ty­rė 24 me­tų Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jas, po vir­tua­lios pa­žin­ties su kur­šė­niš­ke at­vy­kęs pas ją į pa­si­ma­ty­mą.

Jo­niš­kie­čio ir 19-me­tės kur­šė­niš­kės pa­žin­tis už­si­mez­gė, kai vy­ras in­ter­ne­to erd­vė­je per­skai­tė mer­gi­nos int­ri­guo­jan­čią ži­nu­tę ir jai pa­ra­šė. Po ku­rio lai­ko nau­ji pa­žįs­tai su­ta­rė su­si­tik­ti.

Bir­že­lio 1-ąją vy­ras nu­si­pir­ko tor­tą ir pa­si­bel­dė į 19-me­tės bu­to du­ris Kur­šė­nuo­se. At­vy­kė­lio lau­kė staig­me­na – tor­tą val­gy­ti te­ko tri­se, mat bu­te bu­vo dar vie­nas vy­riš­kis, mer­gi­nos pusb­ro­lis.

Be­ge­riant ar­ba­tą, ki­lo in­ci­den­tas, ku­ris bai­gė­si plė­ši­mu. Pusb­ro­lis, anot nu­ken­tė­ju­sio­jo, jam įrė­mė me­ta­li­nį stry­pą ir ne­lei­do nė krus­te­lė­ti, o mo­te­ris iš pi­ni­gi­nės pa­si­sa­vi­no 170 eu­rų bei vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą.

Pa­siė­mu­si jo­niš­kie­čio au­to­mo­bi­lio rak­te­lius, ji pa­tik­ri­no ir jo au­to­mo­bi­lio sa­lo­ną, iš ku­rio pa­siė­mė čia bu­vu­sius mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus "App­le Ip­ho­ne 6S", "App­le Ip­ho­ne 4S" bei gro­tu­vą "App­le Ipod 3 GS". Tur­ti­nę ža­lą nu­ken­tė­ju­sy­sis įver­ti­no 490 eu­rų.

Tuo­jau po įvy­kio nu­ken­tė­ju­sy­sis krei­pė­si į po­li­ci­ją. Pa­rei­gū­nai greit iden­ti­fi­ka­vo įta­ria­muo­sius. Tai – jiems ge­rai pa­žįs­ta­ma kur­šė­niš­kė, dėl ku­rios nu­si­kals­ta­mų vei­kų šiuo me­tu vyks­ta ne vie­nas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Mer­gi­na įta­ria­ma kar­tu su bend­ri­nin­kais su­kčia­vu­si.

Nu­si­kal­ti­mams ir­gi bu­vo nau­do­ja­ma in­ter­ne­to erd­vė, ku­rio­je bu­vo skel­bia­ma apie įvai­rių daik­tų par­da­vi­mą. Kai pir­kė­jai į nu­ro­dy­tą są­skai­tą per­ves­da­vo avan­są už pir­ki­nį, kar­tais net ir vi­są su­mą, ry­šys su par­da­vė­jais nu­trūk­da­vo – nei pre­kės, nei pi­ni­gų, nei kon­tak­to su par­da­vė­ju. To­kių nu­ken­tė­ju­sių­jų Lie­tu­vo­je ne vie­nas.

Kur­šė­niš­kė kar­tu su sa­vo 24 me­tų pusb­ro­liu taip pat įta­ria­mi šių me­tų ge­gu­žę Tel­šių ra­jo­ne iš sa­vo su­gė­ro­vo pa­vo­gę du mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus.

O štai prieš po­ra sa­vai­čių mo­te­ris iš­gir­do teis­mo nuo­spren­dį. Dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis, ne­tu­rint tiks­lo jų pla­tin­ti, jai ke­tu­riems mė­ne­siams bu­vo ap­ri­bo­ta lais­vė.

Pas­ku­ti­nis 19-me­tės pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas – jo­niš­kie­čio plė­ši­mas Kur­šė­nuo­se, bu­vo ope­ra­ty­viai at­skleis­tas, pa­grob­tie­ji daik­tai su­ras­ti. Jau ki­tos die­nos ry­tą abu įta­ria­mie­ji su­lai­ky­ti ir jiems pa­reikš­ti įta­ri­mai. Abiem skir­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės nuo­lat re­gist­ruo­tis po­li­ci­jos įstai­go­je ir neiš­vyk­ti iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pa­tir­tis ro­do, kad kai vir­tua­li pa­žin­tis per­si­ke­lia į rea­lų pa­si­ma­ty­mą, jo epi­lo­gas kar­tais tam­pa tei­sė­sau­gos ty­ri­mo ob­jek­tu.

Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai ne­se­niai bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, kai mer­gi­na, tei­kian­ti in­ty­mias pa­slau­gas, ėmė ir pa­da­rė klai­dą – in­ter­ne­tu at­si­ra­du­sį klien­tą išim­ties tvar­ka par­si­ve­dė į na­mus, o šis išei­da­mas ėmė ją ir ap­šva­ri­no.

Šis ty­ri­mas bai­gė­si tuo, kad vie­nam te­ko at­sa­ko­my­bė už va­gys­tė, o ki­tam – už pro­sti­tu­ci­ją.