Kaip at­pa­žin­ti ne­są­ži­nin­gus par­da­vė­jus in­ter­ne­te?

Ra­mū­no Gui­gos (EL­TA) nuo­tr.
Prieš su­ve­dant mo­kė­ji­mo kor­te­lės in­for­ma­ci­ją, svar­bu įsi­ti­kin­ti, kad in­ter­ne­to par­duo­tu­vė yra sau­gi – ieš­ko­ti spy­nos sim­bo­lio in­ter­ne­ti­nės par­duo­tu­vės tink­la­la­pio ad­re­so pra­džio­je.

Nors pir­ki­mas in­ter­ne­tu pa­de­da tau­py­ti lai­ką ir iš­veng­ti ei­lių prie ka­sų, o in­ter­ne­ti­nių par­duo­tu­vių pa­si­rin­ki­mas yra la­bai pla­tus, vis dėl­to pa­si­tai­ko ne­ma­žai ne­są­ži­nin­gų pre­ky­bi­nin­kų, ku­riuos svar­bu mo­kė­ti at­pa­žin­ti, per­spė­ja Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba (VVTAT).

Vi­sos in­ter­ne­ti­nės par­duo­tu­vės pri­va­lo nu­ro­dy­ti sa­vo bu­vei­nės ad­re­są, te­le­fo­no nu­me­rį bei el. pa­što ad­re­są, ku­riais var­to­to­jas ga­lė­tų su­si­siek­ti su par­da­vė­ju. Jei šių duo­me­nų in­ter­ne­ti­nės par­duo­tu­vės tink­la­la­py­je par­da­vė­jas ne­nu­ro­do, ar­ba su­si­sie­ki­mui pa­tei­kia tik krei­pi­mo­si for­mą tie­sio­giai in­ter­ne­to sve­tai­nė­je – siū­lo­ma ne­pirk­ti iš šio par­da­vė­jo.

Pre­kės ar pa­slau­gos kai­na yra vie­nas es­mi­nių ro­dik­lių var­to­to­jui ren­kan­tis pir­ki­nį, to­dėl in­ter­ne­ti­niai su­kčiai tik­rai ne­ven­gia tuo pa­si­nau­do­ti. Prieš pirk­da­mi di­de­les nuo­lai­das siū­lan­čio­je in­ter­ne­ti­nė­je par­duo­tu­vė­je, VVTAT re­ko­men­duo­ja at­lik­ti trum­pą ap­žval­gą ir pa­ly­gin­ti to­kios pa­čios rū­šies pre­kių ap­ra­šy­mą bei kai­ną ki­to­se in­ter­ne­ti­nė­se ar maž­me­ni­nės pre­ky­bos par­duo­tu­vė­se.

Taip pat siū­lo­ma pa­tik­rin­ti ki­tų pir­kė­jų at­si­lie­pi­mus. Šiuo at­ve­ju at­si­lie­pi­mus re­ko­men­duo­ja­ma tik­rin­ti ne in­ter­ne­ti­nės par­duo­tu­vės tink­la­la­py­je, o spe­cia­lio­se skun­dų ir at­si­lie­pi­mų sve­tai­nė­se.

Prieš su­ve­dant mo­kė­ji­mo kor­te­lės in­for­ma­ci­ją, svar­bu įsi­ti­kin­ti, kad in­ter­ne­to par­duo­tu­vė yra sau­gi – ieš­ko­ti spy­nos sim­bo­lio in­ter­ne­ti­nės par­duo­tu­vės tink­la­la­pio ad­re­so pra­džio­je. Jei par­da­vė­jas su­tei­kia ga­li­my­bę pi­ni­gus su­mo­kė­ti at­sii­mant pre­kes, re­ko­men­duo­ja­ma rink­tis šį at­si­skai­ty­mo bū­dą – taip iš­ven­gia­ma ga­li­mų fi­nan­si­nių nuo­sto­lių.

VVTAT re­ko­men­duo­ja pa­tik­rin­ti ir tai, ar par­da­vė­jo in­ter­ne­ti­nės sve­tai­nės ad­re­sas (do­me­nas) yra už­re­gist­ruo­tas. Taip pat svar­bu bū­ti at­sar­giems ren­kan­tis pre­kes iš tre­čių­jų ša­lių, ka­dan­gi ap­gin­ti var­to­to­jų tei­ses, kai par­da­vė­jas re­gist­ruo­tas tre­čio­jo­je ša­ly­je, yra la­bai su­dė­tin­ga.

Vis dėl­to, jei­gu žmo­gus iš­si­rin­ko ir ap­mo­kė­jo pre­kę, ta­čiau par­da­vė­jas ne­ti­kė­tai din­go ir ne­beat­sa­ko į laiš­kus, VVTAT siū­lo kuo sku­biau kreip­tis į sa­vo ban­ką ir pa­si­tei­rau­ti dėl pi­ni­gų su­si­grą­ži­ni­mo ga­li­my­bės bei ki­tų prie­mo­nių, ku­rios pa­dė­tų ap­sau­go­ti sa­vo duo­me­nis.

Taip pat rei­kia kreip­tis raš­tu į par­da­vė­ją ir nu­ro­dy­ti sa­vo rei­ka­la­vi­mą. Jei per 14 ka­len­do­ri­nių die­nų par­da­vė­jo at­sa­ky­mo ne­su­lau­kia­ma, ar­ba gau­tas at­sa­ky­mas ne­ten­ki­na, pir­kė­jas tu­ri tei­sę kreip­tis į VVTAT dėl gin­čo nag­ri­nė­ji­mo al­ter­na­ty­via gin­čų nag­ri­nė­ji­mo tvar­ka.

Tuo me­tu, jei pre­kė įsi­gy­ta tre­čio­jo­je ša­ly­je, dėl sa­vo tei­sių gy­ni­mo klien­tas tu­ri tei­sę kreip­tis į var­to­to­jų tei­ses gi­nan­tį pa­sau­li­nį tink­lą ar­ba var­to­ji­mo gin­čus nag­ri­nė­jan­čią ins­ti­tu­ci­ją pa­gal vers­li­nin­ko re­gist­ra­ci­jos vie­tą.