Į bendrą katilą – visų mokyklų buhalterija

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Sa­va­ran­kiš­kai bu­hal­te­ri­ją tvar­kiu­siai Še­du­vos gim­na­zi­jai gre­sia cent­ra­li­za­ci­ja.
Nuo ki­tų me­tų Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne ga­li ne­lik­ti mo­ky­mo įstai­gų, ku­rios bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą vyk­dy­tų sa­va­ran­kiš­kai. Sa­vi­val­dy­bė siū­lo prie cent­ra­li­zuo­tos sis­te­mos pri­jung­ti pa­sku­ti­nes tris gim­na­zi­jas, ku­rios bu­hal­te­ri­nius rei­ka­lus tvar­kė pa­čios.

Pa­čios ne­bet­var­kys

Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tai pa­ren­gė spren­di­mo pro­jek­tą, ku­rį priė­mus, ra­jo­ne ne­be­lik­tų sa­va­ran­kiš­kai bu­hal­te­ri­nius rei­ka­lus tvar­kan­čių mo­ky­mo įstai­gų.

Vi­sų jų bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą tvar­ky­tų Sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro bu­hal­te­riai.

To­kių įstai­gų ra­jo­ne li­kę trys – Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­ja, Še­du­vos ir Bai­so­ga­los gim­na­zi­jos.

Prieš 10 me­tų įsteig­tas nau­jas pa­da­li­nys – Švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ras – pe­rė­mė dau­ge­lio ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų bu­hal­te­ri­ją ir šiuo me­tu bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos bei ūki­nes-tech­ni­nes pa­slau­gas tei­kia 18-kai mies­to ir ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų.

Pa­ve­dus cent­rui tvar­ky­ti ir li­ku­sių tri­jų gim­na­zi­jų bu­hal­te­ri­ją, jo­se ne­be­lik­tų ke­tu­rių bu­hal­te­rių eta­tų.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus eko­no­mis­tų pa­skai­čia­vi­mu, taip per me­tus bū­tų su­tau­py­ta apie 48 tūks­tan­čius eu­rų.

Sky­riaus ve­dė­jos Ge­no­vai­tės Juo­dei­kie­nės tei­gi­mu, Švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­rui pa­pil­do­mų eta­tų ne­pri­reik­tų – esą vi­są pa­pil­do­mai at­si­ra­du­sį dar­bo krū­vį pa­si­da­lin­tų da­bar­ti­niai bu­hal­te­riai.

Cent­ra­li­za­vus šių gim­na­zi­jų bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą, ti­ki­ma­si, kad bus už­tik­ri­na­ma efek­ty­ves­nė fi­nan­sų kont­ro­lė, at­si­ras ga­li­my­bė op­ti­mi­zuo­ti ūki­nes iš­lai­das, nes cent­ra­li­zuo­tai bū­tų vyk­do­mi kon­kur­sai ir ap­klau­sos švie­ti­mo įstai­goms rei­ka­lin­gų pa­slau­gų, dar­bų ir pre­kių pir­ki­mui.

"To­kį žings­nį rei­kė­jo ženg­ti se­niai"

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Jo­lan­ta Mar­gai­tie­nė įsi­ti­ki­nu­si: to­kį žings­nį rei­kė­jo ženg­ti se­niai.

"Stei­gia­me nau­jas dar­že­lio gru­pes Ku­tiš­kiuo­se, Še­du­vo­je. Joms rei­kės biu­dže­to lė­šų. 100 tūks­tan­čių eu­rų rei­kės pri­si­dė­ti Šiau­lė­nų, Grin­kiš­kio, Po­ciū­nė­lių, Pa­kal­niš­kių mo­kyk­lų jung­ti­nėms kla­sėms. Pi­ni­gai iš dan­gaus ne­kren­ta – tu­ri­me žiū­rė­ti, kur ga­li­me su­tau­py­ti", – siū­lo­mo spren­di­mo mo­ty­vus aiš­ki­no J. Mar­gai­tie­nė.

Anot G. Juo­dei­kie­nės, už­dels­ta bu­vo dėl to, kad šių tri­jų įstai­gų va­do­vams vis pa­vyk­da­vo pa­žer­ti ar­gu­men­tų, ko­dėl dar ne­rei­kė­tų cent­ra­li­zuo­tos ap­skai­tos.

"Mo­ki­nių skai­čius mo­kyk­lo­se kas­met ma­žė­ja. Pa­vyz­džiui, prie Liz­dei­kos gim­na­zi­jos pri­jun­gus Vaiž­gan­to gim­na­zi­ją, ki­tais moks­lo me­tais čia mo­ky­sis apie 560 mo­ki­nių, o anks­čiau vien Liz­dei­ko­je mo­kė­si kur kas dau­giau mo­ki­nių. To­dėl tu­ri­me op­ti­mi­zuo­ti įstai­gų dar­bą", – sa­kė G. Juo­dei­kie­nė.

Še­du­vos gim­na­zi­jos, ku­rio­je bū­tų at­si­sa­ky­ta dvie­jų bu­hal­te­rio eta­tų, di­rek­to­rius Lai­mu­tis Šklei­ni­kas ne­ma­no, kad cent­ra­li­za­ci­ja pa­ge­rins si­tua­ci­ją.

"Mo­ky­to­jams pri­rei­kus ko­kios nors pa­žy­mos, teks va­žiuo­ti į Rad­vi­liš­kį. O ir ad­mi­nist­ra­ci­jai rei­kės dau­giau va­ži­nė­ti su važ­ta­raš­čiais, ki­tais do­ku­men­tais. Va­di­na­si, bus dau­giau iš­lai­dų. Aš 16 me­tų dir­bau Alks­niu­piuo­se, kur bu­hal­te­ri­ja bu­vo cent­ra­li­zuo­ta, to­dėl tu­riu su kuo ly­gin­ti. Mums ge­riau po cent­ra­li­za­ci­jos ne­bus. Tai dau­giau po­li­ti­nis spren­di­mas", – sa­kė L. Šklei­ni­kas.

Koks spren­di­mas bus priim­tas, paaiš­kės rugp­jū­čio 29 die­ną vyk­sian­čia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Komentarai

Virginija    Šeš, 2019-08-24 / 19:39
Žinoma, kad reikia centralizuot ir perskirstyt lėšas kam labiau reikia. Tik geras šeimininkas ir jo patarėjai sugalvos kaip tai padaryti. O dėl pažymų važinėjimo į centrą naivus išsireiškimas. Esant šiuolaikinėm technologijom- kompiuteriams, patys mokytojai persisiųs pažymas. Aukštąjį išsilavinimą įgyt sugebėjo, o pažymų nesugebės parsisiųst. Nebejuokinkit.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.