M. Gor­ba­čio­vas buvo ir Šiauliuose

Alek­sand­ro OS­TA­ŠEN­KO­VO nuo­tr.
Zok­nių ka­ri­nia­me ae­rod­ro­me.
Rugpjūčio 30 dieną mi­rė pa­sku­ti­nis So­vie­tų Są­jun­gos va­do­vas Mi­chai­las Gor­ba­čio­vas. Šian­dien jis bus pa­lai­do­tas Mask­vo­je ša­lia žmo­nos Rai­sos.

M. Gor­ba­čio­vas lankėsi Šiauliuose 1990 me­tų sau­sio 12 dieną. Jo vi­zi­tas Lietuvoje pra­si­dė­jo die­ną prieš Vil­niu­je. Oro uos­te TSKP ge­ne­ra­li­nį sek­re­to­rių pa­si­ti­ko dvie­jų kon­ku­ruo­jan­čių Lie­tu­vos ko­mu­nis­ti­nių jė­gų at­sto­vai: nuo TSKP at­si­sky­ru­si Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­ja (LKP) su Al­gir­du Bra­zaus­ku prie­ša­ky bei TSKP iš­ti­ki­ma LKP (TSKP) su My­ko­lu Bu­ro­ke­vi­čiu­mi. Ka­ted­ros aikš­tė­je tuo me­tu vy­ko Są­jū­džio mi­tin­gas. Mi­tin­ge da­ly­va­vo apie 300 000 žmo­nių, bu­vo iš­kel­ti pla­ka­tai, rei­ka­lau­jan­tys pa­nai­kin­ti Mo­lo­to­vo-Ri­bent­ro­po pa­kto pa­sek­mes bei Lie­tu­vos-Ta­ry­bų Ru­si­jos tai­kos su­tar­ties įgy­ven­di­ni­mo, pa­gal ku­rią Ta­ry­bų Ru­si­ja pri­pa­ži­no Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę.

Šiau­liuo­se M. Gor­ba­čio­vas su žmo­na Rai­sa iš­bu­vo vi­są die­ną. Štai kaip šį vi­zi­tą pri­si­me­na Min­dau­gas Stak­vi­le­vi­čius, tuo me­tu bu­vęs LKP Šiau­lių mies­to ko­mi­te­to pir­muo­ju sek­re­to­riu­mi:

„Po lem­tin­go­jo LKP 20-ojo su­va­žia­vi­mo Gor­ba­čio­vas pa­kvie­tė LKP va­do­vus į Mask­vą. Pa­vai­ši­no vi­sus ar­ba­ta, pa­kal­bė­jo­me ga­na san­tū­riai apie atei­tį. Kai jis pa­sa­kė, jog po­lit­biu­ras jį siun­čia į Lie­tu­vą sta­bi­li­zuo­ti si­tua­ci­jos, aš pa­siū­liau at­va­žiuo­ti ir į Šiau­lius, nors Bra­zaus­kas bu­vo pa­rin­kęs Pa­ne­vė­žį. Gor­ba­čio­vas, nė mi­nu­tės ne­pa­gal­vo­jęs, priė­mė sa­vo kur­sio­ko pa­siū­ly­mą. Aš ir ap­si­džiau­giau, ir ne­nus­te­bau, nes nu­jau­čiau, kad jis lan­ky­sis Šiau­liuo­se ir dėl ki­tos prie­žas­ties.

Neįp­ras­tas įspū­dis bu­vo man ir Vy­tau­tui Skrip­kaus­kui (jis bu­vo LKP Šiau­lių ra­jo­no ko­mi­te­to pir­ma­sis sek­re­to­rius) va­žiuo­jant Gor­ba­čio­vo šar­vuo­tu au­to­mo­bi­liu: mi­nios šiau­lie­čių pa­ke­liui iš Zok­nių ae­rouos­to į Bri­dus, pa­si­kal­bė­ji­mas apie bū­tus uni­ver­si­te­ti­nius lai­kus. Jis vis siū­lė­si iš­lip­ti iš au­to­mo­bi­lio pa­si­kal­bė­ti su pa­si­tin­kan­čiais, bet gre­ta sė­din­tis ge­ne­ro­las lei­do su­sto­ti tik vie­no­je iš anks­to nu­ma­ty­to­je ge­rai ap­sau­go­to­je vie­to­je.

Mums va­žiuo­jant jis pa­brė­žė, kad pro­ce­sas pa­ju­dė­jo ne­sus­to­ja­mai ir kad mes, ži­no­ma, ne­tei­sė­tai pri­jung­ti, bet į ne­prik­lau­so­my­bę ne­ga­li­ma ei­ti at­si­ker­tant, at­si­plė­šiant su krau­ju, su­dar­kant ga­my­bos funk­cio­na­vi­mą. At­seit, stai­gaus at­si­plė­ši­mo nuo­sto­lį ma­ža Lie­tu­va pa­jus­tų daug skau­džiau, ne­gu di­de­lė Ta­ry­bų Są­jun­ga. Ta ke­lio­ne mud­vie­jų bend­ra­vi­mas Šiau­liuo­se pra­ktiš­kai ir bai­gė­si.“

Tai Mindaugo Stakvilevičiaus mintys. Plačiau skaitykite: „Šiau­lių kraš­tas“, 2021 06 27, „At­min­ties by­la – kas dar ne­pa­sa­ky­ta“.

Šiau­liuo­se M. Gor­ba­čio­vas su pa­ly­da lan­kė­si Šiau­lių te­le­vi­zo­rių ga­myk­lo­je, vė­liau iš­va­žia­vo į Bri­dų ko­lū­kį „Pirmyn“, ku­ria­me pra­bu­vo apie ke­tu­rias va­lan­das. Sup­la­nuo­tas M. Gor­ba­čio­vo su­si­ti­ki­mas su Šiau­lių par­ti­niu ak­ty­vu neį­vy­ko, neap­si­lan­ky­ta Šiau­lių pe­da­go­gi­nia­me ins­ti­tu­te bei In­ži­nie­rių na­muo­se.

Siūlome pažiūrėti ir nuotraukas iš Gorbačiovo vizito.