Gatvės menas pasiekė Kražius

Ar­tur ŠI­RIN nuo­tr.
Pas­ta­tas Kra­žių cent­re pa­puoš­tas A. Ši­rin pie­ši­niu "Da­ta har­vest" ("Der­liaus rin­ki­mas").
Vil­nie­tis me­ni­nin­kas Ar­tur Ši­rin Kra­žių (Kel­mės r.) cent­re, M. Va­lan­čiaus gat­vė­je esan­čios ka­vi­nės "Kra­žin­ta" pa­sta­tą pa­puo­šė pie­ši­niu "Da­ta har­vest" ("Der­liaus rin­ki­mas"). Tai – pir­ma­sis gat­vės me­no kū­ri­nys Kra­žiuo­se.

Dvi­gu­ba ži­nu­tė

Šiau­liuo­se su žmo­na ku­rį lai­ką gy­ve­nęs me­ni­nin­kas Ar­tur Ši­rin – daž­nas sve­čias Kra­žiuo­se, jo šiau­lie­čiai uoš­viai prie mies­te­lio yra įsi­gi­ję so­dy­bą.

"Ta sie­na vis už­kliū­da­vo už akių, ji vie­nin­te­lė bu­vo to­kia tuš­čia, be lan­gų ir pie­ši­nys tar­si pa­ts pra­šė­si nu­pie­šia­mas. Jau dve­jus me­tus bran­di­nau idė­ją, kas ten ga­lė­tų bū­ti", – sa­ko A. Ši­rin.

Me­ni­nin­kas nu­siun­tė laiš­ką Kel­mės ra­jo­no me­rui, ži­nia pa­sie­kė Kra­žių se­niū­ną ir ka­vi­nės sa­vi­nin­ką.

Vers­li­nin­kas ne tik ge­ra­no­riš­kai priė­mė idė­ją, bet ir pa­dė­jo, kad kū­ri­nys at­si­ras­tų.

Kur­da­mas pie­ši­nį A. Ši­rin su­lau­kė dau­gy­bės ver­ti­ni­mų, ko­men­ta­rų, at­si­lie­pi­mų.

"Bu­vo įdo­mu, kad žmo­nės iš­kart nuo­šir­džiai sa­ko, pa­tin­ka ar ne­pa­tin­ka, emo­ci­jos lie­jo­si per kraš­tus. Iš pra­džių pei­kė: taip bū­na, nes ne­­baig­tas kū­ri­nys ga­li gąs­din­ti, neaiš­ku, kas bus. Kai bai­giau, dau­gu­ma žmo­nių bu­vo pa­ten­kin­ti, gy­rė. Žmo­nes ste­bi­no, kad idė­ją ga­li­ma įgy­ven­din­ti sa­vo ini­cia­ty­va", – sa­ko me­ni­nin­kas.

A. Ši­rin pie­ši­niu "Da­ta har­vest" no­rė­jo per­teik­ti dvi­gu­bą ži­nu­tę.

"Man ar­ti­mi au­ga­li­niai mo­ty­vai, juos su­sie­jau su šiuo­lai­ki­niu gy­ve­ni­mu, ku­ria­me pa­ts su­kuo­si, so­cia­liais tink­lais. Der­liaus (vai­sių bei uo­gų) rin­ki­mas yra įpras­ta kai­mo vie­to­vei. Ki­ta min­tis – mes, so­cia­li­nių tink­lų var­to­to­jai, ir esa­me tas "der­lius" di­džio­sioms in­ter­ne­ti­nėms kom­pa­ni­joms. Aky­les­ni žiū­ro­vai tarp pie­ši­nio de­ta­lių pa­ste­bės pa­slėp­tą min­tį – pa­grin­di­nių so­cia­li­nių tink­lų "emo­ji", "smi­le'us", – sa­ko A. Ši­rin.

Kur­da­mas me­ni­nin­kas ne­no­rė­jo gręž­tis į mies­te­lio is­to­ri­ją: įdo­miau bu­vo for­muo­ti nau­jas ten­den­ci­jas.

"Da­ta har­vest" – pir­ma­sis gat­vės pie­ši­nys Kra­žiuo­se.

Trau­kia lan­ky­to­jus

A. Ši­rin gat­vės me­nu su­si­do­mė­jo 2004 me­tais, ta­da šis me­nas dar bu­vo va­di­na­mas tie­siog gra­fičiais.

Nuo to lai­ko "blaš­ko­si" tarp gat­vės me­no, ar­chi­tek­tū­ros ir di­zai­no, nes pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą yra ar­chi­tek­tas, daug dir­bo di­zai­no sri­ty­je.

Me­ni­nin­ką do­mi­na mies­to, žmo­nių mies­te, san­ty­kių, po­pkul­tū­ros te­mos. Jo dar­bams bū­din­gi tech­no­lo­gi­niai, au­ga­lų, gy­vū­nų mo­ty­vai, įvai­rūs per­so­na­žai, gat­vės sti­lius. Kū­ri­niai pa­si­žy­mi ryš­kio­mis spal­vo­mis, aiš­kia li­ni­ja.

Daug A. Ši­rin kū­ri­nių yra pri­va­čiuo­se in­ter­je­ruo­se. Ne­se­niai di­de­lį pie­ši­nį su­kū­rė Vil­niaus tech­no­lo­gi­jų par­ke.

A. Ši­rin – ak­ty­vus gat­vės me­no fes­ti­va­lių Vo­kie­ti­jo­je da­ly­vis.

"Da­ta har­vest" – pir­ma­sis, bet gal­būt ne pa­sku­ti­nis gat­vės me­no kū­ri­nys Kra­žiuo­se.

"Dar yra ke­li pa­sta­tai, ant ku­rių ga­lė­tų kaž­kas at­si­ras­ti. Ko­dėl gi ne? Gal­būt ne aš kur­čiau, gal kaž­ką pa­si­kvies­tu­me, gal su kaž­kuo kar­tu. Man pa­tik­tų, kad tai tap­tų tra­di­ci­ja, kad gal ir kas­met at­si­ras­tų nau­jas kū­ri­nys. Ir pa­čiam mies­te­liui bū­tų nau­din­ga – vi­sa­me pa­sau­ly­je yra pa­vyz­džių, kai gat­vės me­no kū­ri­niai pri­trau­kia lan­ky­to­jų", – sa­ko me­ni­nin­kas, šį sa­vait­ga­lį vėl at­vyks­tan­tis į Kra­žius.

Komentarai

VITALIJA     Sek, 2019-09-15 / 13:34
Labai gražu ir puošia Kražių miestelį.Greitu laiku ir Kelmėje turėtų atsirasti išgrąžinta siena.Tai yra daug gražiau,nei nublukusios,nuvarvėjusios sienos.
Labai    Pir, 2019-09-16 / 09:43
Labai labai gražu! Kad dar stogą pakeistų tam pastatui, būtų visai gražus namelis.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.