"Gintra-Universitetas" po pertraukos susigrąžino "Amber Cup" titulą

fkgint­ra.lt nuo­tr.
Šiau­lių mo­te­rų fut­bo­lo ko­man­da "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" po ket­ve­rių me­tų per­trau­kos vėl iš­ko­vo­jo tarp­tau­ti­nio mo­te­rų fut­bo­lo klu­bų tur­ny­ro "Am­ber Cup" čem­pio­nių ti­tu­lą.
Šiau­lių mo­te­rų fut­bo­lo ko­man­da "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" su­si­grą­ži­no dar 2015 me­tais pir­mą kar­tą iš­ko­vo­tą tarp­tau­ti­nio mo­te­rų fut­bo­lo klu­bų tur­ny­ro "Am­ber Cup" čem­pio­nių ti­tu­lą.

Šiau­lie­tės tre­čio­se tur­ny­ro rung­ty­nė­se sek­ma­die­nį su­žai­dė ly­gio­sio­mis 0:0 su Sos­no­ve­co "Czar­ni" eki­pa iš Len­ki­jos ir tai joms ga­ran­ta­vo pir­mą­ją vie­tą.

Pa­gal tur­ny­ro reg­la­men­tą rung­ty­nė­se, ku­rių pa­grin­di­nis lai­kas bai­gia­si ly­gio­sio­mis nu­ga­lė­to­jas yra iš­siaiš­ki­na­mas prie 11 met­rų bau­di­nių at­žy­mos.

Šį­kart šio­je se­ri­jo­je sėk­min­giau pa­si­ro­dė "Czar­ni" fut­bo­li­nin­kės, ku­rios rea­li­za­vo vi­sus 4 bau­di­nius, tuo tar­pu "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" žai­dė­jų smū­giai tiks­lą pa­sie­kė tik du­kart (2:4).

Pra­lai­mė­ju­sios bau­di­nių se­ri­ją Ri­man­to Vik­to­ra­vi­čiaus auk­lė­ti­nės už­si­dir­bo 1 taš­ką, o len­kėms ati­te­ko 2. Bend­ro­je įskai­to­je "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" su­rin­ko 7 taš­kus, Leč­nos "GKS Gor­nik" – 6, Sos­no­ve­co "Czar­ni" – 5, o Ry­gos "Di­na­mo" vie­nuo­li­kė li­ko be taš­kų.

Re­zul­ta­ty­viau­sia "Am­ber Cup 2019" tur­ny­ro žai­dė­ja su 5 pel­ny­tais įvar­čiais ta­po "GKS Gor­nik" at­sto­vė Ewe­li­na Kamc­zyk.

Ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­jo­je bu­vo pa­skelb­tos ir vi­sų ko­man­dų ge­riau­sios žai­dė­jos. Ry­gos "Di­na­mo" eki­po­je pri­zą at­siė­mė Ol­ga Šev­co­va, "Czar­ni" eki­po­je – Ka­tar­zy­na Da­leszc­zyk, "GKS Gor­nik" – Syl­wia Ma­ty­sik, o "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" gre­to­se ge­riau­sia šia­me tur­ny­re bu­vo iš­rink­ta Jer­mai­ne Seo­po­sen­we.

"Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" tur­ny­re iš vi­so su­žai­dė tre­jas rung­ty­nes. Praei­tą tre­čia­die­nį šiau­lie­tės po per­mai­nin­gos ko­vos 3:1 (0:1) nu­ga­lė­jo Len­ki­jos čem­pio­nę Leč­nos "GKS Gor­nik" eki­pą, ku­ri kaip ir "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" ren­gia­si UE­FA mo­te­rų Čem­pio­nių ly­gos at­ran­kos tur­ny­rui. Penk­ta­die­nį Lie­tu­vos čem­pio­nės sa­vo žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je 4:0 (2:0) su­triuš­ki­no Ry­gos "Di­na­mo" fut­bo­li­nin­kes.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.