"Gintros-Universiteto" žaidėjos tapo sporto šventės ambasadorėmis

Vi­liaus DAMB­RAUS­KO nuo­tr.
Spor­to šven­tė­je "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" fut­bo­li­nin­kės da­ly­va­vo įvai­rio­se at­rak­ty­vio­se spor­to rung­ty­se kar­tu su spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­čiais vai­kais.

Šiau­lių mies­to cent­ri­nia­me sta­dio­ne tre­čia­die­nį vy­ko "Spe­cial Olym­pics Lit­hua­nia" pro­gra­mos "Jau­nie­ji at­le­tai" bei Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos su­reng­ta spor­to šven­tė. Jos am­ba­sa­do­rė­mis ta­po ir Šiau­lių "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" fut­bo­li­nin­kės.

Ši ini­cia­ty­va vyks­ta jau ne vie­ne­rius me­tus, bet pa­sak Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos at­sto­vų, pa­sta­ruo­ju me­tu įgau­na vis di­des­nį pa­grei­tį ir spar­čiai ple­čia sa­vo že­mė­la­pį.

"Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" fut­bo­li­nin­kės da­ly­va­vo įvai­rio­se at­rak­ty­vio­se spor­to rung­ty­se ir bend­ro­je mankš­to­je kar­tu su spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­čiais vai­kais, pra­mo­ga­vo pu­čiant mui­lo bur­bu­lus, o ren­gi­nio pa­bai­go­je įvai­riais pri­zais ap­do­va­no­jo vi­sus šven­tės da­ly­vius.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos