"Gintra-Universitetas" nugalėjo "Bangą"

Vi­liaus DAMB­RAUS­KO nuo­tr.
"Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" (bal­ta ap­ran­ga) iš­sau­go­jo "sau­sų" var­tų se­ri­ją ir įvei­kė Gargž­dų "Ban­gą" 5:0.

Dar vie­ną per­ga­lę Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo A ly­gos pir­me­ny­bė­se iš­ko­vo­jo Šiau­lių "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" ko­man­da.

Lie­tu­vos čem­pio­nės Šiau­liuo­se 5:0 (3:0) nu­ga­lė­jo ko­vin­gai rung­ty­nia­vu­sias Gargž­dų "Ban­gos" fut­bo­li­nin­kes.

Šiau­lie­tėms tai bu­vo jau šeš­to­ji per­ga­lė paei­liui ša­lies čem­pio­na­te. Ri­man­to Vik­to­ra­vi­čiaus auk­lė­ti­nės vis dar iš­lie­ka ne­pra­lei­du­sios nė vie­no įvar­čio į sa­vo var­tus per su­žais­tus še­šis tu­rus, o var­žo­vėms yra pel­niu­sios jau 49 įvar­čius.

Kiek­vie­no­se rung­ty­nė­se įmuš­tų įvar­čių se­ri­ją vis dar tę­sia Ri­man­tė Jo­nu­šai­tė, ku­ri ir šia­me su­si­ti­ki­me pa­si­žy­mė­jo tiks­liu smū­giu. Puo­lė­jai tai bu­vo jau 14-asis įvar­tis ir ji iš­lie­ka vien­val­dė čem­pio­na­to ly­de­rė šio­je sta­tis­ti­kos gra­fo­je.

Kol kas ant­ro­je tur­ny­ro len­te­lės vie­to­je esan­čios Gargž­dų "Ban­gos" žai­dė­jos į Šiau­lius at­vy­ko rim­tai nu­si­tei­ku­sios. Tą bu­vo ga­li­ma ma­ty­ti jau nuo su­si­ti­ki­mo pra­džios – vieš­nios aikš­tė­je bu­vo ak­ty­vios ir dau­ge­ly­je dvi­ko­vų sten­gė­si ne­nu­si­leis­ti ma­čo fa­vo­ri­tėms.

Šiau­lie­tėms var­žo­vių gy­ny­bą pa­vy­ko pra­lauž­ti su­žai­dus 20 mi­nu­čių, kai pui­kiu smū­giu po sker­si­niu ka­muo­lį pa­siun­tė Isa­do­ra Frei­tas – 1:0. Vos po 8 mi­nu­čių ant­rą­jį įvar­tį šia­me ma­če pel­nė R. Jo­nu­šai­tė, o pir­mą­jį kė­li­nį mū­siš­kės bai­gė rea­li­zuo­da­mos  R. Jo­nu­šai­tės už­dirb­tą 11 met­rų bau­di­nį. Ka­muo­lį į var­tus nuo žy­mos pa­siun­tė Ana Pi­li­pen­ka – 3:0.

Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je ket­vir­tą­jį įvar­tį smū­giu iš už 16 me­trų at­žy­mos pel­nė Do­vi­lė Gai­le­vi­čiū­tė – 4:0. Pas­ku­ti­nį taš­ką šia­me ma­če pa­dė­jo A. Pi­li­pen­ka – 5:0.

Ki­tas rung­ty­nes "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" žais Bal­ti­jos ly­go­je. Lie­tu­vos čem­pio­nės bir­že­lio 1 die­ną Ta­li­ne su­si­tiks su vie­tos "Flo­ros" vie­nuo­li­ke.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.