"Gintra-Universitetas" atsisveikino su keturiomis legionierėmis

Do­vi­lės BAL­ČIŪ­NAI­TĖS nuo­tr.
Be­veik du se­zo­nus "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" ap­ran­gą vil­kė­ju­si bra­zi­lė Isa­do­ra Frei­tas iš­vyks­ta į aukš­čiau­sios Is­pa­ni­jos mo­te­rų fut­bo­lo ly­gos klu­bą Log­ro­no "EdF Log­ro­no".
UE­FA mo­te­rų Čem­pio­nių ly­gos at­ran­kos bar­je­ro šie­met ne­per­žen­gu­si Šiau­lių mo­te­rų fut­bo­lo ko­man­da "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" ko­vas mo­te­rų fut­bo­lo A ly­go­je bei Bal­ti­jos ly­go­je tęs be ke­tu­rių le­gio­nie­rių.

Klu­bas at­si­svei­ki­no su pie­tų af­ri­kie­tė­mis Jer­mai­ne Seo­po­sen­we ir Not­han­do Vi­la­ka­zi, tai­lan­die­te Mi­ran­da Nild bei ant­rą se­zo­ną "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" ap­ran­gą vil­kė­ju­sia bra­zi­le Isa­do­ra Frei­tas.

Pas­ta­ro­ji jau ku­rį lai­ką bu­vo at­si­dū­ru­si aukš­čiau­sios Is­pa­ni­jos mo­te­rų fut­bo­lo ly­gos klu­bo Log­ro­no "EdF Log­ro­no" aki­ra­ty­je, ir nors bra­zi­lės kont­rak­tas su Lie­tu­vos čem­pio­nių eki­pa ga­lio­jo iki se­zo­no pa­bai­gos, abiem ša­lims pa­vy­ko pa­siek­ti su­si­ta­ri­mą dėl žai­dė­jos per­si­kė­li­mo į Is­pa­ni­ją.

"Isa­do­ra jau ne pir­ma fut­bo­li­nin­kė iš mū­sų klu­bo iš­vyks­tan­ti į vie­ną stip­riau­sių pa­sau­lio mo­te­rų fut­bo­lo ly­gų. Aiš­ku, mums nė­ra leng­va su­si­tai­ky­ti su pa­jė­gios žai­dė­jos pra­ra­di­mu, bet tuo pa­čiu tu­ri­me pa­si­džiaug­ti ir už ją, ka­dan­gi su­pran­ta­me, jog dau­ge­lio sva­jo­nė yra žais­ti Is­pa­ni­jo­je", – sa­kė klu­bo di­rek­to­rius Man­tas Ra­da­vi­čius.

I. Frei­tas "Pri­me­ra" ly­go­je su­si­tiks su ki­ta bu­vu­sia "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" puo­lė­ja Ze­nat­ha Co­le­man, ku­ri vil­ki "Va­len­cia" marš­ki­nė­lius.

Pie­tų Af­ri­kos rink­ti­nės na­rės J. Seo­po­sen­we ir N. Vi­la­ka­zi prie Lie­tu­vos čem­pio­nių pri­si­jun­gė šį pa­va­sa­rį, dar prieš iš­vyk­da­mos į Pa­sau­lio čem­pio­na­tą Pran­cū­zi­jo­je, tuo tar­pu Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV) ir Tai­lan­do pa­sus tu­rin­ti M. Nild į Lie­tu­vą at­vy­ko prieš pat UE­FA Čem­pio­nių ly­gos at­ran­kos tur­ny­rą.

Su šio­mis le­gio­nie­rė­mis kont­rak­tai ga­lio­jo iki Čem­pio­nių ly­gos pa­bai­gos.