Iš Gargždų – su laimėjimais

ŠLASC nuo­tr.
Lie­tu­vos jau­nu­čių leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­te Gargž­duo­se Šiau­lių leng­vaat­le­čiai lai­mė­jo 6 me­da­lius.
Gargž­duo­se vy­ko Lie­tu­vos jau­nu­čių leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­tas, ku­ris at­ne­šė 6 me­da­lius Šiau­lių leng­vaat­le­čiams. Auk­so me­da­lį 300 m bar­je­ri­nio bė­gi­mo rung­ty­je pel­nė Dei­vi­das Na­ru­tis (tren. D. Šau­či­ko­vas), nuo­to­lį įvei­kęs per 43,66 se­kun­dės ir pra­no­kęs 11 da­ly­vių.

Si­dab­ro me­da­liais pa­si­puo­šė Lau­ry­nas Ba­ra­naus­kas (tren. D. Šau­či­ko­vas) 800 m bė­gi­mo (2 min. 7,51sek; 20 dal.), Gus­tas Ki­sie­liaus­kas (tren. J. Baikš­tie­nė) šuo­lio į aukš­tį rung­ty­je (1,8 m; 13 dal.) ir tri­šuo­li­nin­kė Ru­gi­lė Jo­nai­ty­tė (tren. V. Žie­die­nė, J. Spu­dis), nu­šo­ku­si 10,73 met­ro (var­žė­si 17 dal.).

Taip pat tri­šuo­lio rung­ty­je tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ma­tas Ja­nu­lis (tren. J. Baikš­tie­nė), nu­šo­kęs 11,66 met­ro ir ap­len­kęs 6 da­ly­vius. Šuo­lio į aukš­tį rung­ty­je tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ga­bi­ja Ber­no­tai­tė (tren. J. Baikš­tie­nė), per­šo­ku­si 1,55 met­ro (var­žė­si 15 dal.).

Pir­mo­ji Šiau­lių ko­man­da mies­tų gru­pė­je užė­mė ket­vir­tą­ją vie­tą (276 tšk.), ant­ro­ji Šiau­lių ko­man­da – 11 vie­tą (31 tšk.).

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.