"Futboliuko festivalis" suvienijo mažuosius šiauliečius

FA "Šiau­liai" nuo­tr.
Fut­bo­lo aka­de­mi­jos "Šiau­liai" or­ga­ni­zuo­ta­me "Fut­bo­liu­ko fes­ti­va­ly­je" ne­trū­ko ge­rų emo­ci­jų ir sma­gių už­duo­čių.

Ge­gu­žės 28 die­ną Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės sta­dio­nas ta­po neuž­mirš­ta­mų ir sma­gių emo­ci­jų vie­ta, kai Šiau­lių mies­to lop­še­liai-dar­že­liai su­gu­žė­jo į fut­bo­lo aka­de­mi­jos "Šiau­liai" or­ga­ni­zuo­ja­mą "Fut­bo­liu­ko fes­ti­va­lį".

Šia­me pui­kių emo­ci­jų ku­pi­na­me ren­gi­ny­je da­ly­va­vo dau­giau nei 200 vai­kų iš še­šio­li­kos Šiau­lių mies­to lop­še­lių-dar­že­lių.

Ma­žie­ji šven­tės da­ly­viai "Fut­bo­liu­ko fes­ti­va­lį" pra­dė­jo ma­si­ne mankš­ta, po to įsi­trau­kė į fut­bo­lo aka­de­mi­jos "Šiau­liai" tre­ne­rių pa­ruoš­tas įvai­riau­sias už­duo­tis ir sma­gius už­siė­mi­mus su fut­bo­lo ka­muo­liu.

Kar­tu su ma­žiau­siais "Fut­bo­liu­ko fes­ti­va­ly­je" da­ly­va­vo ne tik fut­bo­lo tre­ne­riai, bet ir LFF I ly­go­je FA "Šiau­liai" ko­man­dos spal­vas gi­nan­tys žai­dė­jai, ku­rie taip pat kar­tu su dar­že­li­nu­kais at­li­ki­nė­jo už­duo­tis ir ma­žie­siems bu­vo tar­si mo­ky­to­jai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.