Festivalis su skrydžiais, kaliausėmis ir garbingais apdovanojimais

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Ža­ga­rė per Vyš­nių fes­ti­va­lį jau ne­beį­si­vaiz­duo­ja­ma be ka­liau­sių.
Lie­pos 19–21 die­no­mis Ža­ga­rė­je jau pen­kio­lik­tą kar­tą nu­vil­ni­jo Vyš­nių fes­ti­va­lis skam­biu pa­va­di­ni­mu „Trys ka­den­ci­jos“, ku­rį pir­mą kar­tą pa­svei­ki­no ult­ra­leng­vų­jų lėk­tu­vų pa­si­ro­dy­mas, mies­to aikš­tę sun­kias­vo­riais rąs­tais, pa­dan­go­mis dre­bi­no Bal­ti­jos ša­lių ga­liū­nai, gink­luo­tę ir trans­por­tą de­monst­ra­vo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė, prie jų ža­viai de­rė­jo se­no­vi­nių au­to­mo­bi­lių bei mo­to­cik­lų pa­ra­das ir gy­vų­jų ka­liau­sių lenk­ty­nės. Tuo tar­pu kul­tū­ros cent­re di­džiau­siam Ža­ga­rės kul­tū­ros, mu­zi­kos pa­sau­lio ga­liū­nui, le­gen­di­niam ope­ros so­lis­tui Vac­lo­vui Dau­no­rui įteik­tos Jo­niš­kio gar­bės pi­lie­čio var­do re­ga­li­jos, o mies­to par­ko di­džio­jo­je sce­no­je ap­do­va­no­ta pir­mo­jo Vyš­nių fes­ti­va­lio idė­jos au­to­rė, vi­suo­me­ni­nin­kė Sa­rah Mit­ri­kė.

Lėk­tu­vų vi­ra­žai ir ka­ri­nė tech­ni­ka

Ža­ga­rės Vyš­nių fes­ti­va­lis penk­ta­die­nio va­ka­rą pra­si­dė­jo Ba­ry­sių ae­rok­lu­bo ult­ra­leng­vų­jų lėk­tu­vų pa­si­ro­dy­mu, ku­rio pa­bai­go­je sep­ty­ni Šiau­lių pa­ra­šiu­ti­nin­kų klu­bo spor­ti­nin­kai pa­de­monst­ra­vo šuo­lį pa­ra­šiu­tais.

Ne tik lėk­tu­vų, bet ir ki­tos ne­kas­die­nės tech­ni­kos ga­li­ma bu­vo iš­vys­ti prie Ža­ga­rės dva­ro rū­mų vy­ku­sia­me Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pri­sta­ty­me „Nuo is­to­ri­jos iki šių die­nų“. De­monst­ruo­tos ka­ri­nių oro pa­jė­gų oro gy­ny­bos sis­te­mos, is­to­ri­kai da­li­no­si ži­nio­mis apie par­ti­za­nų va­dus bei ki­tus Lie­tu­vos lais­vės ko­vų da­ly­vius. Ka­ro po­li­ci­ja at­ga­be­no tar­ny­bi­nes trans­por­to prie­mo­nes, Ge­di­mi­no šta­bo ba­ta­lio­no ka­riai – XIV am­žiaus eli­ti­nio Lie­tu­vos ka­rio šar­vuo­tę ir gink­luo­tę, Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jus – kil­no­ja­mą­ją pa­ro­dą.

Ju­bi­lie­ji­nį Ža­ga­rės vyš­nių fes­ti­va­lį nu­spal­vi­no ir se­no­vi­niai au­to­mo­bi­liai bei mo­to­cik­lai, ku­riais at­rie­dė­jo is­to­ri­nės tech­ni­kos ger­bė­jai, me­lo­ma­nus džiu­gi­no bū­rys ži­no­mų Lie­tu­vos at­li­kė­jų ir gru­pių.

Gar­bin­gi ap­do­va­no­ji­mai

Šeš­ta­die­nio vi­dur­die­nį Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­re vy­ko kraš­tie­čių su­si­ti­ki­mas su Vac­lo­vu Dau­no­ru „Ža­ga­re, ma­no Ža­ga­rė­le...“, kur da­ly­va­vo pa­ts ope­ros ar­tis­tas. Jam įteik­tos Jo­niš­kio Gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos, pri­sta­ty­ta kny­ga „Ka­ra­lių ku­ria ap­lin­ka. Ope­ros ar­tis­tas Vac­lo­vas Dau­no­ras“, o ren­gi­nio pa­bai­go­je gar­bin­gas sve­čias ati­den­gė jam skir­tą mies­to aikš­tė­je pa­sta­ty­tą iš me­ta­lo kal­tą krės­lą – bend­ruo­me­nės „Vei­dė“, se­niū­ni­jos ir re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos do­va­ną mies­tui ir maest­ro.

Vi­so su­si­ti­ki­mo me­tu V. Dau­no­ras ne­slė­pė grau­du­lio aša­rų, at­si­pra­šy­da­mas ne­ga­lin­tis kal­bė­ti apie Ža­ga­rę ki­taip, kaip tik su aist­ra.

O pa­grin­di­nė­je fes­ti­va­lio sce­no­je mies­to par­ke šeš­ta­die­nio va­ka­rą ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius pa­dė­kos raš­tu ap­do­va­no­jo Vyš­nių fes­ti­va­lio idė­jos au­to­rę, vi­suo­me­ni­nin­kę Sa­rah Mit­ri­kę, ku­ri, iš­te­kė­ju­si už ža­ga­rie­čio Sau­liaus Mit­ri­ko, mies­te­ly­je gy­ve­na jau aš­tuo­ne­rius me­tus ir sa­ko, kad tai yra pa­ti ge­riau­sia vie­ta au­gin­ti vai­kus. Jų šei­ma tu­ri tris. Vie­to­je gim­to­sios Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos Lie­tu­vą pa­si­rin­ku­sią S. Mit­ri­kę ga­li­ma va­din­ti Ža­ga­rės am­ba­sa­do­re.

Ne tik vyš­nios, bet ir ža­ga­rė­liai

Į Vyš­nių fes­ti­va­lį lan­ky­to­jus trau­kė tris die­nas vei­kęs tur­gus, ku­ria­me šie­met da­ly­va­vo be­veik pus­ket­vir­to šim­to pre­kiau­to­jų ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir Lat­vi­jos, Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ties, Len­ki­jos.

Dau­ge­lis pir­kė­jų graibs­tė vyš­nias ir uo­gie­nes. O kur dar šven­tės nau­jie­na – ža­ga­rė­liai. Kaž­kam iš vie­tos gy­ven­to­jų šo­vė į gal­vą min­tis, kad vai­kys­tė­je Ža­ga­rė­je mo­čiu­tė vir­da­vo ža­ga­rė­lius. Jų pa­va­di­ni­mas pui­kiai de­ra prie mies­to var­do. Idė­ją pa­si­ga­vo Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja ir tarp mies­te­lė­nų pra­si­dė­jo var­žy­tu­vės, kas ska­nes­nių, traš­kes­nių, o gal kaip tik put­les­nių, minkš­tes­nių ža­ga­rė­lių iš­virs. Ža­ga­rės bend­ruo­me­nės „Vei­dė“ mo­te­rys jų pri­ga­mi­no pre­zen­ta­ci­jai, o dva­ro par­ko tur­gu­je vy­ko de­gus­ta­ci­ja, bend­ruo­me­nės ir pa­vie­nės šei­mi­nin­kės su­ne­šė ža­ga­rė­lių, ku­rie sky­rė­si ir su­dė­ti­mi, ir sko­niu: vie­nos į teš­lą dė­jo svies­to ir ke­fy­ro, ki­tos tik grie­ti­nės, tre­čios bė­rė ir drus­kos ar­ba gar­di­no va­ni­le. Ska­niau­siais iš­rink­ti Stun­gių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kės Da­lios La­ba­naus­kie­nės ža­ga­rė­liai, ku­rių teš­la bu­vo itin tur­tin­ga – su svies­tu, ke­fy­ru ir grie­ti­ne.

Neį­si­vaiz­duo­ja­mas fes­ti­va­lis be ka­liau­sių, ku­rios kas­kart tam­pa nau­jų akcijų–atrakcijų da­ly­vė­mis. Šie­met bu­vo or­ga­ni­zuo­tas iš­ra­din­giau­sių ka­liau­sių kon­kur­sas, ku­ria­me ga­lė­jo da­ly­vau­ti įstai­gos, or­ga­ni­za­ci­jos ir pa­vie­niai as­me­nys, o jų kū­ri­niai dar li­kus po­rai sa­vai­čių iki pa­grin­di­nio ren­gi­nio jau džiu­gi­no re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų akis prie dva­ro rū­mų. O pa­grin­di­nę fest­va­lio die­ną, šeš­ta­die­nį, star­ta­vo gy­vų­jų ka­liau­sių bė­gi­mas nuo Žvel­gai­čių eže­ro iki dva­ro rū­mų.

Pir­mą kar­tą – Bal­ti­jos ga­liū­nai

Vyš­nių fes­ti­va­lį pa­mė­go spor­ti­nin­kai. Be tra­di­ci­nių jo­ji­mo žir­gais kon­kū­rų, fut­bo­lo tur­ny­rų, sprin­to da­ly­vių jau ant­rą kar­tą Ža­ga­rė­je vy­ko „Jeep MTB dvi­ra­čių ma­ra­to­nų tau­rės 2019“ III eta­pas, ku­ria­me star­ta­vo nuo dar­že­li­nu­kų iki suau­gu­sių­jų, va­žia­vu­sių mies­to gat­vė­mis ir Ža­ga­rės miš­ko ke­liais bei ke­liu­kais. Suau­gu­sie­ji pa­si­rin­kę įvei­kė 24, 48 ar­ba 72 ki­lo­met­rus.

Pir­mą kar­tą Vyš­nių fes­ti­va­lį pa­si­rin­ko Ga­liū­nų var­žy­bų Bal­ti­jos ko­man­di­nis čem­pio­na­tas, or­ga­ni­zuo­ja­mas Lie­tu­vos ga­liū­nų fe­de­ra­ci­jos.

Vyš­nių fes­ti­va­lis šie­met bu­vo be stip­raus al­ko­ho­lio ne tik ren­gi­nių vie­to­se, bet ir mies­to par­duo­tu­vė­se. Be to, sau­gant gam­tą at­si­sa­ky­ta vien­kar­ti­nių in­dų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.