Europos čempionato atrankos grupių etapas startuos Šiauliuose

ŠAFF nuo­tr.
Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo rink­ti­nė pir­mą kar­tą da­ly­vaus Eu­ro­pos čem­pio­na­to at­ran­kos gru­pių eta­pe ir rugp­jū­čio pa­bai­go­je Šiau­liuo­se su­si­tiks su Kroa­ti­jos rink­ti­ne.

Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo rink­ti­nė pir­mą kar­tą da­ly­vaus Eu­ro­pos čem­pio­na­to at­ran­kos gru­pių eta­pe. Ri­man­to Vik­to­ra­vi­čiaus tre­ni­ruo­ja­ma Lie­tu­vos rink­ti­nė pa­te­ko į H gru­pę ir žais su Švei­ca­ri­jos, Bel­gi­jos, Ru­mu­ni­jos, Kroa­ti­jos eki­po­mis.

Dėl ke­lia­la­pių į čem­pio­na­tą, ku­ris 2021 me­tais vyks Ang­li­jo­je, rung­sis re­kor­di­nis skai­čius da­ly­vių – 47 rink­ti­nės. Jos su­skirs­ty­tos į de­vy­nias gru­pes: sep­ty­nio­se gru­pė­se var­žy­sis po 5 rink­ti­nes ir dvie­jo­se gru­pė­se – po 6 rink­ti­nes.

Į že­my­no pir­me­ny­bes tie­sio­giai pa­teks at­ran­kos gru­pių nu­ga­lė­to­jos ir 3 ge­riau­siai pa­si­ro­džiu­sios ant­rą vie­tą gru­pė­se užė­mu­sios rink­ti­nės. Li­ku­sios ant­rą vie­tą užė­mu­sios ko­man­dos tu­rės ga­li­my­bę ko­vo­ti dėl pa­pil­do­mų tri­jų ke­lia­la­pių at­krin­ta­mo­sio­se var­žy­bo­se 2020 me­tų spa­lio 19–27 die­no­mis.

Lie­tu­vos rink­ti­nė at­ran­kos eta­pą pra­dės Šiau­liuo­se, kai rugp­jū­čio 29 die­ną priims Kroa­ti­ją. Įė­ji­mas į rung­ty­nes – ne­mo­ka­mas.