Pirmųjų AKM protrūkių ūkiuose priežastys – biosaugos pažeidimai

Shut­ters­tock nuo­tr.
VMVT eks­per­tų duo­me­ni­mis, af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras (AKM) į ūkius, ku­riuo­se šie­met pa­tvir­tin­ti li­gos ži­di­niai, pa­te­ko dėl bio­lo­gi­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mų.
Si­tua­ci­ja ypač grės­min­ga Ma­ri­jam­po­lės ir Ša­kių ra­jo­nuo­se: juo­se daug smul­kių kiau­lių lai­ky­to­jų, nuo­lat ran­da­ma AKM už­si­krė­tu­sių šer­nų. Pir­ma­sis AKM at­ve­jis šiais me­tais pa­tvir­tin­tas Ša­kių ra­jo­no Plokš­čių se­niū­ni­jo­je ne­di­de­lia­me ūky­je, ku­ria­me bu­vo lai­ko­mos 2 kiau­lės. Tuo tar­pu Ma­ri­jam­po­lės ra­jo­ne vos per vie­ną sa­vai­tę pa­tvir­tin­ti net 2 AKM pro­trū­kiai. Vi­ru­sas įsi­su­ko į ne­di­de­lio ūkio Tur­su­čių kai­me tvar­tą, ku­ria­me sa­vo reik­mėms gy­ven­to­jai pe­nė­jo 6 kiau­les. Po ke­lių die­nų įta­ri­mų dėl ga­li­mo li­gos pro­trū­kio ki­lo Ne­tič­kam­pio kai­me esan­čia­me di­des­nia­me, ko­mer­ci­ne veik­la už­sii­man­čia­me ūky­je, ku­ria­me lai­ky­tos 52 kiau­lės – 3 par­ša­ve­dės, 22 par­še­liai ir 27 pe­ni­mos kiau­lės.

Kaip tei­gia vi­si su ma­ru su­si­dū­rę kiau­lių lai­ky­to­jai, pir­mie­ji li­gos po­žy­miai bu­vo la­bai pa­na­šūs – kiau­lėms stai­ga din­go ape­ti­tas, pa­ki­lo tem­pe­ra­tū­ra, gy­vū­nai ta­po van­gūs, o po ke­lių va­lan­dų ar ki­tą die­ną nu­gai­šo. Sa­vi­nin­kai, pa­ste­bė­ję ne­ri­mą ke­lian­čius po­žy­mius, apie tai in­for­ma­vo pri­va­čius ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jus ir VMVT spe­cia­lis­tus, bu­vo at­rink­ti mė­gi­niai, ku­rie ir pa­tvir­ti­no, kad į ūkius pa­te­ko kiau­lėms mir­ti­nai pa­vo­jin­gas vi­ru­sas. Ne­del­siant im­ta­si vi­sų bū­ti­nų ap­sau­gos prie­mo­nių, kad vi­ru­sas neišp­lis­tų į ap­lin­ki­nius ūkius. Ap­link už­krės­tus ūkius nu­sta­ty­tos ap­sau­gos ir prie­žiū­ros zo­nos, vi­sos lai­ky­tos kiau­lės nu­gai­šin­tos, ūkių te­ri­to­ri­ja, pa­sta­tai, įren­gi­niai iš­va­ly­ti ir de­zin­fe­kuo­ti.

"Svar­bu pa­brėž­ti, kad ūkiai, ku­riuo­se pa­si­reiš­kė AKM, mū­sų ins­pek­to­rių bu­vo pa­tik­rin­ti dar šių me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį ir įspė­ti, pa­mo­ky­ti, pa­kon­sul­tuo­ti dėl bio­lo­gi­nio sau­gu­mo prie­mo­nių tai­ky­mo. De­ja, ne vi­si kiau­lių lai­ky­to­jai tin­ka­mai su­rea­ga­vo į per­spė­ji­mus, to­dėl da­bar tu­ri­me to­kias pa­sek­mes", – pa­brė­žė VMVT di­rek­to­rius Da­rius Re­mei­ka.

Vis dar ap­lai­džiai žiū­ri­ma į ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus

AKM pro­trū­kių ty­ri­mo me­tu spe­cia­lis­tai iš­siaiš­ki­no, kad smul­kiuo­se ūkiuo­se kiau­lės pa­ša­rui ga­vo švie­žiai nu­pjau­tos žo­lės ir mais­to at­lie­kų. Vie­no iš ūkių sa­vi­nin­kai daž­nai lan­kė­si ap­lin­ki­niuo­se AKM už­krės­tuo­se miš­kuo­se, ku­riuo­se rin­ko srai­ges. Taip pat abie­jų ūkių šei­mi­nin­kai įei­da­mi į tvar­tą ne­re­gu­lia­riai ir ne­tin­ka­mai nau­do­jo­si de­zin­fek­ci­niais ki­li­mė­liais, neuž­pil­dy­da­vo jų de­zin­fek­ci­nė­mis me­džia­go­mis, ne vi­suo­met pa­si­keis­da­vo dar­bu­žius ir ava­ly­nę, kiau­les lai­kė drau­ge su ki­tais, iš ga­nyk­lų par­ves­tais ūki­niais gy­vu­liais. Vi­sa tai su­da­rė di­de­lę ri­zi­ką AKM vi­ru­sui iš gam­tos (miš­ko) pa­tek­ti į kiau­lių lai­ky­mo vie­tas.

VMVT va­do­vas pa­brė­žia, kad di­džiau­sią pa­vo­jų ke­lia vis dar pa­si­tai­kan­tys at­ve­jai, kuo­met kiau­les gy­ven­to­jai au­gi­na ne­le­ga­liai, t. y. jų ne­dek­la­ra­vę, o dar blo­giau, kad daž­nu at­ve­ju to­kie lai­ky­to­jai ne­si­lai­ko ab­so­liu­čiai jo­kių bio­lo­gi­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų. Vie­nas nau­jau­sių to­kių at­ve­jų už­fik­suo­tas Ša­kių ra­jo­ne, tik­ri­nant ap­link AKM ži­di­nį esan­čius ūkius. Prie įė­ji­mo į kiau­lių lai­ky­mo vie­tą ne­bu­vo įreng­to de­zin­fek­ci­nio ki­li­mė­lio, įė­ji­mas į kiau­lių lai­ky­mo pa­tal­pas ne­bu­vo ap­tver­tas, ne­bu­vo sau­go­ma­si nuo grau­ži­kų ir pan., o lai­ko­mos kiau­lės ne­ženk­lin­tos ir įsi­gy­tos be pri­va­lo­mų do­ku­men­tų, t. y. be ve­te­ri­na­ri­jos pa­žy­mė­ji­mo ir gy­vū­nų ga­be­ni­mo važ­ta­raš­čių. To­kie kiau­lių lai­ky­to­jai ri­zi­kuo­ja su­lauk­ti ne tik di­de­lių bau­dų – jie pri­va­lės pa­skers­ti lai­ko­mas kiau­les bei sa­vo lė­šo­mis ap­mo­kė­ti la­bo­ra­to­ri­nių ty­ri­mų iš­lai­das. Tad už kiek­vie­ną ne­dek­la­ruo­tą kiau­lę jos sa­vi­nin­kui ga­li tek­ti su­si­mo­kė­ti iki 200 Eur.

"Kiek­vie­nas AKM at­ve­jis kiau­lių ūky­je sukelianei­gia­mas pa­sek­mes ne tik pa­tiems ūkiams, ku­riuo­se li­ga nu­sta­ty­ta, bet ir vi­sos ša­lies ūkiui. Kiek­vie­nas AKM ži­di­nys – tai ri­bo­ji­mai eks­por­tui, pre­ky­bai gy­vu­liais ir mė­sos pro­duk­tais. Va­di­na­si – nuo­sto­lius pa­ti­ria ap­link ži­di­nį kiau­les au­gi­nan­tys ūkiai, sker­dyk­los ar mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nės. Vi­si tu­ri su­vok­ti, kad neat­sa­kin­gai į bio­sau­gą ūky­je žiū­rin­tys ir ele­men­ta­rias at­sar­gu­mo tai­syk­les ig­no­ruo­jan­tys kiau­lių lai­ky­to­jai sa­vo veiks­mais su­ke­lia di­de­lį pa­vo­jų kai­my­nams, ap­lin­ki­niams ūkiams ir įmo­nėms", – sa­kė D. Re­mei­ka.

Va­sa­rą – ypa­tin­gas pa­vo­jus

VMVT spe­cia­lis­tai nuo­lat per­spė­ja kiau­lių lai­ky­to­jus, kad pra­si­dė­ju­si va­sa­ra yra ypač di­de­lio pa­vo­jaus AKM vi­ru­sui plis­ti lai­ko­tar­pis. Apie 98 pro­c. vi­sų AKM pro­trū­kių Lie­tu­vo­je įvyks­ta bū­tent šil­tuo­ju me­tų lai­ku. To­dėl kiau­lių lai­ky­to­jai tu­ri rea­liai įver­tin­ti, ar jie ga­li už­tik­rin­ti, jog ūky­je bio­lo­gi­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų bus lai­ko­ma­si nuo­lat. Ki­tu at­ve­ju spe­cia­lis­tai pri­myg­ti­nai pa­ta­ria ge­riau ne­ri­zi­kuo­ti ir pa­si­skers­ti kiau­les. Svei­kų kiau­lių mė­są lai­ky­to­jai ga­li su­var­to­ti sa­vo reik­mėms. Nus­ta­čius AKM, kiau­lės nu­gai­ši­na­mos, o jų mė­sa bei pro­duk­tai – su­nai­ki­na­mi, tai­gi nuo­sto­liai daug di­des­ni.

Pag­rin­di­nės prie­žas­tys, dėl ku­rių ūky­je ga­li kil­ti AKM pro­trū­kis:

– AKM už­krės­ta te­ri­to­ri­ja, ku­rio­je nu­sta­to­mi AKM at­ve­jai šer­nams,

– ap­lai­du­mas lai­kan­tis bio­sau­gos prie­mo­nių,

– kiau­lių šė­ri­mas švie­žia žo­le ir mais­to at­lie­ko­mis,

– lan­ky­ma­sis miš­kuo­se ren­kant srai­ges, uo­gas, gry­bus, me­džio­jant ir kt.,

– ki­tų gy­vū­nų lai­ky­mas kar­tu su kiau­lė­mis to­je pa­čio­je pa­tal­po­je.

Kiau­lių lai­ky­to­jai, no­rin­tys ap­sau­go­ti sa­vo ūkį, tu­ri griež­tai lai­ky­tis bio­lo­gi­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų: keis­ti ava­ly­nę ir dar­bi­nius dra­bu­žius bei šva­riai nu­si­plau­ti ran­kas prieš įei­da­mi į kiau­lių lai­ky­mo pa­tal­pas, nau­do­ti de­zin­fek­ci­nius ki­li­mė­lius ir juos nuo­lat už­pil­dy­ti AKM vi­ru­są vei­kian­čio­mis de­zin­fek­ci­nė­mis me­džia­go­mis, kiau­les šer­ti tik ter­miš­kai ap­do­ro­tais pa­ša­rais.

Pa­reng­ta bend­ra­dar­biau­jant su VMVT.

Užs. Nr. 422701