Me­duo­lių py­ra­gas

As­me­ni­nė nuo­tr.
Rad­vi­liš­kie­tė, Vil­niaus uni­ver­si­te­to žur­na­lis­ti­kos stu­den­tė Ka­mi­lė GI­NEI­KAI­TĖ "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jams siū­lo pa­si­ga­min­ti pa­pras­tą, vos tri­jų ing­re­dien­tų, me­duo­lių py­ra­gą, ku­rio sko­nis pri­me­na tor­tą "Me­du­tis".

Me­duo­lių py­ra­gas

Rei­kės: 500 g me­duo­lių, 500 g ba­na­nų ir in­de­lio jo­gur­ti­nės grie­ti­nės (ga­li­ma ir rie­bes­nės).

Me­duo­lius rei­kia su­tru­pin­ti, ba­na­nus su­pjaus­ty­ti grie­ži­nė­liais.

Ta­da vi­si ing­redien­tai sluoks­niuo­ja­mi tor­to ar py­ra­go for­me­lė­je: pir­miau­sia de­da­mas vie­nas sluoks­nis me­duo­lių tru­pi­nių, ant jų už­te­pa­ma grie­ti­nė ir su­de­da­mi ba­na­nų grie­ži­nė­liai. Veiks­mas kar­to­ja­mas, kol su­de­da­mi vi­si ing­re­dien­tai.

Ta­da py­ra­gą rei­kė­tų pa­dė­ti bent dviem va­lan­doms į šal­dy­tu­vą. Vė­liau jį ga­li­ma pa­puoš­ti šo­ko­la­du, ba­na­nais ar rie­šu­tais.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.