Ža­lia­sis špi­na­tų tor­tas

Asmeninė nuotr.
Žaliasis špinatų tortas.

Kornelija Jakubauskienė Kor­ne­li­ja JA­KU­BAUS­KIE­NĖ, Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Šiau­lių rū­mų teis­mo po­sė­džių sek­re­to­rė, da­li­ja­si tor­to, ku­rio svar­biau­sias ak­cen­tas – špi­na­tai, re­cep­tu. Per Py­ra­gų die­ną šį tor­tą ra­ga­vo Šiau­lių rū­mų dar­buo­to­jai. Kor­ne­li­ja kiek­vie­nais me­tais nu­ste­bi­na ko­le­gas sa­vo iš­kep­tais tor­tais.
Ji sa­ko, jog iš­mo­ko juos kep­ti dar vai­kys­tė­je: "Ma­ma pa­sa­ko­ja, kad vi­sus ke­pi­nius: tor­tus, py­ra­gus, sau­sai­nius – kar­tu su ja kep­da­vau nuo pat ma­žens, kai dar nė­jau net į mo­kyk­lą. O pa­ti tor­tą iš­ke­piau gal ko­kių dvy­li­kos me­tų. Sun­ku ir at­si­min­ti, kai tai vy­ko nuo ma­žens ir na­tū­ra­liai. Per šven­tes su ma­ma pa­čios ke­pa­me tor­tus ir vi­sus sal­džius ska­nės­tus."

Ža­lia­sis špi­na­tų tor­tas

Bisk­vi­tui rei­kės: 7 kiau­ši­nių,150 g cuk­raus, va­ni­li­nio cuk­raus, 150 g mil­tų, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, 100 g švie­žių špi­na­tų la­pų, šla­ke­lio alie­jaus.

Kiau­ši­nius, cuk­rų, va­ni­li­nį cuk­rų iš­plak­ti iki pu­rios bal­tos ma­sės (plak­ti apie 10 mi­nu­čių plak­tu­vu). Į iš­plak­tą ma­sę su­ber­ti mil­tus, ke­pi­mo mil­te­lius ir leng­vai iš­mai­šy­ti (ga­li­ma ke­lias se­kun­des iš­mai­šy­ti plak­tu­vu, nu­sta­čius leng­viau­sią grei­tį).

Špi­na­tus su šla­ke­liu alie­jaus su­dė­ti į plakiklį–kokteilinę ir su­plak­ti iki skys­tos ma­sės (tu­ri bū­ti be špi­na­tų ga­ba­liu­kų).

Špi­na­tų ma­sę su­pil­ti į bisk­vi­to ma­sę ir leng­vai iš­mai­šy­ti. Bisk­vi­to ma­sę kep­ti 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je 35 mi­nu­tes. Leis­ti bisk­vi­tui at­vės­ti kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ro­je.

Kre­mui rei­kės: 400 g pla­ka­mo­sios grie­ti­nė­lės, 400 g grai­kiš­ko jo­gur­to, 3 šaukš­tų cuk­raus, va­ni­li­nio cuk­raus.

Grie­ti­nė­lę, cuk­rų ir va­ni­li­nį cuk­rų iš­plak­ti. Į iš­plak­tą grie­ti­nė­lę įdė­ti grai­kiš­ką jo­gur­tą ir leng­vai iš­mai­šy­ti.

At­vė­su­sį bisk­vi­tą ho­ri­zon­ta­liai per­pjau­ti per pu­sę į dvi ly­gias da­lis. Ant vie­nos bisk­vi­to da­lies dė­ti pu­sę pa­ruoš­to kre­mo ir jį to­ly­giai pa­skirs­ty­ti. Ant kre­mo dė­ti ant­rą bisk­vi­to pu­sę. Li­ku­sį kre­mą pa­skirs­ty­ti to­ly­giai ant bisk­vi­to. Pa­puo­ši­mui ga­li­ma nau­do­ti špi­na­tų la­pus, gra­na­to vai­sių, vy­nuo­ges, fi­gas bei ki­tus vai­sius ir uo­gas pa­gal Jū­sų sko­nį.

Ska­naus!