Pagardas ir salotos

As­me­ni­nė nuo­tr.
Eg­lė IVA­NAUS­KY­TĖ, Užim­tu­mo tar­ny­bos Rad­vi­liš­kio sky­riaus kon­sul­tan­tė, drau­gus ir ar­ti­muo­sius vai­ši­na leng­vai pa­ga­mi­na­mo­mis už­te­pė­lė­mis, ku­rios tin­ka prie bet ko. Bū­na, jog kai ku­riuos re­cep­tus pa­ko­re­guo­ja ar­ba su­gal­vo­ja pa­ti, kaip pa­vyz­džiui, sa­lo­tų, ku­rias siū­lo pa­si­ga­min­ti.

Čes­na­ki­nis pa­gar­das

Jam pa­ga­min­ti rei­kės: 200 gra­mų ly­dy­tos varš­kės už­te­pė­lės, ma­jo­ne­zo, čes­na­ko.

Į du­be­nį su­dė­ti varš­kės už­te­pė­lę, po­rą šaukš­tų mėgs­ta­mo ma­jo­ne­zo, smul­kia trin­tu­ve su­tar­kuo­ti 2–3 skil­te­les čes­na­ko (pa­gal sko­nį – kas kaip mėgs­ta).

Vis­ką pa­šil­dy­ti mik­ro­ban­gų kros­ne­lė­je 30–40 se­kun­džių. Ta­da ge­rai iš­mai­šy­ti.

Šis pa­gar­das tin­ka be­veik prie vis­ko: kep­tos duo­nos, duo­nos laz­de­lių, mė­sos, žu­vies.

Eg­lės sa­lo­tos

Rei­kės: rū­ky­tos viš­tie­nos (krū­ti­nė­lė, blauz­de­lės – tin­ka bet kas), kon­ser­vuo­tų ana­na­sų, švie­žio agur­ko, bul­vių traš­ku­čių (Eg­lė de­da "po­ta­toes sticks" – plo­nus ir siau­rus traš­ku­čius), tar­kuo­to kie­to­jo fer­men­ti­nio sū­rio, čes­na­ko, drus­kos, ma­jo­ne­zo.

Viš­tie­ną, agur­ką ir ana­na­sus su­pjaus­ty­ti no­ri­mo dy­džio ga­ba­lė­liais, smul­kia trin­tu­ve įtar­kuo­ti 2–3 skil­te­les čes­na­ko, pa­gal sko­nį įber­ti sū­rio, drus­kos, su­ber­ti traš­ku­čius ir vis­ką su­mai­šy­ti su ma­jo­ne­zu. Fan­tas­tiš­kai ska­nu!