Orkaitėje keptas plovas

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.
Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių są­jun­gos Jo­niš­kio ra­jo­no fi­lia­lo va­do­vė Ina SA­KA­LAUS­KIE­NĖ ne pir­mą kar­tą pa­si­ga­mi­na plo­vo or­kai­tė­je. "Gal tai ne vi­sai tra­di­ci­nis plo­vas, bet ly­giai toks pat ska­nus", – tei­gia mo­te­ris, re­cep­tą ga­vu­si iš sa­vo se­sers. Jį siū­lo­me iš­mė­gin­ti ir "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jams.

Plo­vui rei­kės: 0,5 ki­log­ra­mo spran­di­nės, drus­kos, čes­na­kų, pi­pi­rų, 1–2 svo­gū­nų, 1 di­des­nės mor­kos, 1 puo­de­lio ry­žių, bul­jo­no ku­be­lio, 2 puo­de­lių van­dens, apie 80–100 gra­mų svies­to, alie­jaus.

Spran­di­nę su­pjaus­to­me ga­ba­liu­kais kaip gu­lia­šui ir pa­ma­ri­nuo­ja­me su čes­na­ku, pi­pi­rais bei drus­ka apie va­lan­dą.

Tuo me­tu svo­gū­nus nu­lu­pa­me, su­pjaus­to­me ku­be­liais ir pa­ke­pi­na­me, kol pa­gels­ta. Su­pi­la­me į stik­li­nį in­dą, ku­ria­me kep­si­me plo­vą.

Ta­da bu­ro­ki­ne tar­ka su­tar­kuo­ja­me mor­ką, pa­ke­pi­na­me ir su­kre­čia­me į in­dą. Mė­są taip pat ap­ke­pa­me ir su­de­da­me prie mor­kų ir svo­gū­nų.

Ta­da be­ria­me per­plau­tus ry­žius, van­de­nį, už­bars­to­me su­trin­tą bul­jo­no ku­be­lį, ant vir­šaus už­de­da­me vi­są ga­ba­liu­ką svies­to. In­dą už­den­gia­me ir pa­šau­na­me į 180–190 laips­nių karš­čio or­kai­tę. Ke­pa­me apie va­lan­dą.

Šiam plo­vui pa­gar­din­ti nie­ko ne­be­rei­kia, nei po­mi­do­rų pa­da­žo, nei ki­tų prie­dų.

Ska­naus!