"Jū­rei­viš­ki ma­ka­ro­nai"

As­me­ni­nė nuo­tr.
Eks­pe­di­ci­jos "Nuo Bal­ti­jos iki Ben­ga­li­jos", skir­tos le­gen­di­nei An­ta­no Poš­kos ke­lio­nei mo­to­cik­lu į In­di­ją, da­ly­vis Au­ri­mas MOC­KUS siū­lo iš­ban­dy­ti grei­tai ir pa­pras­tai pa­si­ga­mi­na­mus "Jū­rei­viš­kus ma­ka­ro­nus". Šiuos ma­ka­ro­nus Au­ri­mas ga­mi­no ir eks­pe­di­ci­jos me­tu Atė­nuo­se, Grai­ki­jo­je: "Ri­mas (žur­na­lis­tas, ke­lio­nės bend­ra­ke­lei­vis Ri­mas Bru­žas – red. past.) sa­kė, kad ska­nu!"

"Jū­rei­viš­ki ma­ka­ro­nai"

Ing­re­dien­tus A. Moc­kus de­da iš akies.

Rei­kės: spa­ge­čių (ar ki­tų ma­ka­ro­nų), viš­tie­nos krū­ti­nė­lės, svo­gū­nų, skar­di­nės ka­po­tų kon­ser­vuo­tų po­mi­do­rų, pu­sės stik­li­nės pie­no, ma­žo pa­ke­lio grie­ti­nė­lės, "Džiu­go" ar­ba fer­men­ti­nio sū­rio, drus­kos, ke­ču­po pa­gal sko­nį, ke­lių lau­rų la­pų.

Iš­vir­ti spa­ge­čius (ga­li bū­ti ir ki­ti ma­ka­ro­nai). Ats­ki­rai pa­si­ke­pin­ti viš­tie­nos krū­ti­nė­lę (Au­ri­mas daž­nai vie­to­je jos nau­do­ja iš va­ka­ro kep­tą ir li­ku­sią mė­są gri­ly­je) ir svo­gū­nus.

Kep­tą pa­ma­ri­nuo­tą mė­są (ma­ri­nuo­da­mas de­da tik na­tū­ra­lius prie­sko­nius – drus­ką ir kvap­iuo­sius pi­pi­rus) su­mai­šy­ti puo­de su svo­gū­nais, ant šio mi­ši­nio pil­ti skar­di­nę ka­po­tų kon­ser­vuo­tų po­mi­do­rų.

Tuo­met ant vir­šaus su­dė­ti vir­tus ma­ka­ro­nus. Vis­ką mai­šant ant ma­žos ug­nies įpil­ti pu­sę stik­li­nės pie­no ir ma­žą pa­ke­lį grie­ti­nė­lės. Pa­tik­rin­ti, ar pa­kan­ka drus­kos ir ga­liau­siai įdė­ti šiek tiek ke­ču­po – pa­gal sko­nį.

Ta­da įmes­ti ke­lis lau­rų la­pus ir, iš­jun­gus ug­nį, dar pa­lik­ti 10–15 mi­nu­čių pa­sto­vė­ti.

De­dant į lėkš­tę ga­li­ma už­si­bars­ty­ti "Džiu­go" ar­ba fer­men­ti­nio sū­rio.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.