Grei­tas obuo­lių py­ra­gas

As­me­ni­nė nuo­tr.
Šiau­lie­tė Kor­ne­li­ja KUR­LIANS­KAI­TĖ, už­sii­man­ti lab­da­rin­ga veik­la, "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jams siū­lo iš­si­kep­ti gar­dų obuo­lių py­ra­gą. Re­cep­tą Kor­ne­li­ja ra­do in­ter­ne­to pla­ty­bė­se, iš­ban­dė ir re­zul­ta­tas la­bai pa­ti­ko.

Grei­tas obuo­lių py­ra­gas

Rei­kės: 400 gra­mų su­tirš­tin­to sal­din­to pie­no, 5 rūgš­tes­nių obuo­lių, 200 gra­mų mil­tų, 3 kiau­ši­nių, 100 gra­mų svies­to, 2 šaukš­te­lių va­ni­li­nio cuk­raus, 1,5 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių.

Kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros svies­tą elekt­ri­niu pla­kik­liu ge­rai iš­su­ka­me su su­tirš­tin­tu pie­nu ir va­ni­li­niu cuk­ru­mi iki pu­rios vien­ti­sos ma­sės. Įp­la­ka­me kiau­ši­nius. Į pla­ki­nį šaukš­tu pa­ma­žu įmai­šo­me per­si­jo­tus mil­tus, su­mai­šy­tus su ke­pi­mo mil­te­liais. Teš­la tu­ri išei­ti maž­daug grie­ti­nės tirš­tu­mo.

Nu­lu­pa­me obuo­lius ir su­pjaus­to­me plo­no­mis rie­ke­lė­mis, at­sar­giai su­mai­šo­me su teš­la. Pi­la­me teš­lą į svies­tu pa­te­pą ar­ba ke­pi­mo po­pie­riu­mi iš­klo­tą ke­pi­mo for­mą, ant vir­šaus dar ga­li­me iš­dė­lio­ti ke­le­tą obuo­lių skil­te­lių.

Ke­pa­me iki 180 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je apie 40 mi­nu­čių (kol į py­ra­gą įbes­tas me­di­nis pa­ga­liu­kas iš­trau­kus bus šva­rus). Iš­ke­pu­sį ir šiek tiek at­vė­su­sį py­ra­gą ga­li­me api­bars­ty­ti cuk­raus pud­ra.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.