Gai­vus py­ra­gas

Ar­tū­ro JAU­GĖ­LOS nuo­tr.
Kel­miš­kė Re­gi­na MI­KA­LAUS­KIE­NĖ gai­viu py­ra­gu nu­džiu­gi­na ir na­miš­kius, ir sve­čius. Mo­te­ris sa­ko, kad pa­ga­min­tį šį py­ra­gą ne­sun­ku, o įda­rams tin­ka ir švie­žios, ir šal­dy­tos uo­gos. Ga­min­da­ma R. Mi­ka­laus­kie­nė imp­ro­vi­zuo­ja, o pro­duk­tus de­da iš akies.
Ar­tū­ro JAU­GĖ­LOS nuo­tr.

Gai­vus py­ra­gas

Rei­kės: se­zo­ni­nių uo­gų, ba­na­nų, kriau­šių, ga­li­ma ir obuo­lių, sau­sai­nių (tin­ka „Gai­de­lis“), 400 gra­mų grie­ti­nė­lės (vie­to­je jos ga­li­ma nau­do­ti mo­ca­re­los sū­rį), maž­daug 8 šaukš­tų že­la­ti­nos, cuk­raus, va­ni­li­nio cuk­raus pa­gal sko­nį.


R. Mi­ka­laus­kie­nė nau­do­ja tuš­čia­vi­du­rę 26 cen­ti­met­rų skers­mens for­mą. Į jos dug­ną de­da uo­gų, pa­tru­pi­na sau­sai­nių, įpjaus­to ba­na­no, kriau­šių ar obuo­lių.
Išb­rin­ki­na tris že­la­ti­nos šaukš­tus, su­mai­šo su 200 gra­mų grie­ti­nė­lės, įde­da po­rą šaukš­tų cuk­raus, šaukš­te­lį va­ni­li­nio cuk­raus, įspau­džia cit­ri­nos sul­čių (tin­ka ir rūgš­čio­ji drus­ke­lė). Ma­sę su­pi­la į for­mą ir su­sting­di­na.
Ki­tas sluoks­nis – vyš­nių juos­te­lė. Vyš­nių R. Mi­ka­laus­kie­nė už­si­šal­do. Iši­ma kau­liu­kus, su­tri­na elekt­ri­niu trin­tu­vu. Cuk­raus, va­ni­li­nio cuk­raus de­da pa­gal sko­nį.
Išb­rin­ki­na po­rą ge­rų šaukš­tų že­la­ti­nos (pri­klau­so nuo uo­gų kie­kio) ir už­pi­la trin­tas vyš­nias, iš­mai­šo. Šią ma­sę su­pi­la į for­mą ir vėl su­sting­di­na.
Pas­ku­ti­nį sluoks­nį ga­mi­na taip pat, kaip ir pir­mą­jį.
Py­ra­gą pa­de­da su­sting­ti.
SKA­NAUS!