Cu­ki­ni­jų bly­ne­liai

As­me­ni­nė nuo­tr.

Kris­ti­na BON­DAR, pro­gra­mos "Cuk­raus de­tok­sas" au­to­rė, Lie­tu­vos svei­kuo­lių są­jun­gos svei­kos mi­ty­bos pro­jek­tų va­do­vė, sa­ko, kad da­bar pa­ts cu­ki­ni­jų der­liaus me­tas ir iš šios pui­kios dar­žo­vės "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jams siū­lo pa­si­ga­min­ti leng­vų ir svei­kų bly­ne­lių, pa­kei­čiant įpras­tus mil­tus žir­nių mil­tais ir ne­de­dant cuk­raus. Pro­duk­tų Kris­ti­na pa­ta­ria im­ti tiek, kiek bus val­gy­to­jų.

Cu­ki­ni­jų bly­ne­liai

Rei­kės: cu­ki­ni­jos, žir­nių mil­tų, vie­no ar po­ros kiau­ši­nių, drus­kos, prie­sko­ni­nių žo­le­lių.

Cu­ki­ni­ją su­tar­kuo­ja­me bu­ro­ki­ne tar­ka ir šiek tiek nu­spau­džia­me sul­tis. Įmu­ša­me kiau­ši­nį, de­da­me ke­le­tą šaukš­tų žir­nių mil­tų, kad išei­tų vi­du­ti­nio tirš­tu­mo teš­la, įbe­ria­me drus­kos ir prie­sko­ni­nių žo­le­lių pa­gal sko­nį. Vis­ką ge­rai iš­mai­šo­me ir ke­pa­me bly­ne­lius ant alie­jaus.

Kris­ti­na ti­ki­na, kad šie bly­ne­liai pa­tin­ka ir vai­kams, ir suau­gu­siems. Prie jų ga­li­ma pa­tiek­ti grie­ti­nės ar na­tū­ra­laus jo­gur­to, o ga­li­ma pa­si­ga­min­ti ir gai­vaus pa­da­žo.

Pa­da­žui rei­kės: agur­ko, grie­ti­nės, tru­pu­čio čes­na­ko (kam pa­tin­ka), drus­kos.

Agur­ką su­tar­kuo­ja­me bu­ro­ki­ne tar­ka, įspau­džia­me čes­na­ko skil­te­lę, įde­da­me grie­ti­nės, įbe­ria­me tru­pu­tį drus­kos ir vis­ką ge­rai iš­mai­šo­me.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.