Lietuvos rašytojų sąjungą papildė kelmiškis

Redakcijos archyvo nuotr.
Knygos.
Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos gre­tas pa­pil­dė kel­miš­kis poe­tas Vik­to­ras Gul­bi­nas.

Jis ži­no­mas kaip vie­nas ta­len­tin­giau­sių re­gio­no li­te­ra­tų, yra iš­lei­dęs ke­tu­rias ei­lė­raš­čių kny­gas: "Lie­taus mo­te­ris", "Dia­lo­gai", "Vei­du į va­ka­rą" ir "Ur­ba­nis­ti­nis vie­ne­tas". 2007 me­tais pel­nė Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ski­ria­mą Re­gi­nos Bir­ži­ny­tės pre­mi­ją.

Ne­to­li tūks­tan­čio ei­lė­raš­čių su­kū­ręs V. Gul­bi­nas dau­ge­lį jų "ap­gy­ven­di­no" in­ter­ne­to pla­ty­bė­se, ki­tus – al­ma­na­chuo­se, li­te­ra­tū­ri­nė­je spau­do­je.

Šian­dien V.Gul­bi­nas ži­no­mas ir kaip Kel­mės ra­jo­no li­te­ra­tus vie­ni­jan­čio "Vie­ver­sio" klu­bo pre­zi­den­tas, dai­nų au­to­rius ir at­li­kė­jas.

Il­gą sa­vo gy­ve­ni­mo at­kar­pą jis dir­bo kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ju, vė­liau iš­ban­dė vers­li­nin­ko duo­ną. Šiuo me­tu at­si­de­da vien kū­ry­bai.

V.Gul­bi­nas – nuo­la­ti­nis li­te­ra­tū­ri­nių fes­ti­va­lių, poe­ti­nio "Drus­ki­nin­kų ru­dens", poe­ti­nės "Pa­ne­vė­žio žie­mos", Tau­ra­gės, Rie­ta­vo, Klai­pė­dos li­te­ra­tų poe­ti­nių skai­ty­mų da­ly­vis, pui­kus pa­ta­rė­jas ir eks­per­tas kel­miš­kiams kū­rė­jams, la­biau­siai ver­ti­nan­tis "ki­taip pra­kal­bu­sius" poe­tus.

Jo kū­ry­ba ne kar­tą pub­li­kuo­ta ir "Šiau­lių kraš­to" "Ato­lan­kų" kul­tū­ri­nia­me prie­de, poe­tas yra ta­pęs "Šiau­lių kraš­to" skelb­to vie­no ei­lė­raš­čio kon­kur­so lau­rea­tu.

V. Gul­bi­nas yra tre­čia­sis kel­miš­kis, ta­pęs Ra­šy­to­jų są­jun­gos na­riu.