Kultūra braunasi į daugiabučių kiemus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Rašytojas Rimantas Kmita.
Kul­tū­ri­niai ren­gi­niai išei­na į mies­tų erd­ves, pa­lik­da­mi įpras­tas ga­le­ri­jas ar kon­cer­tų sa­les nuo­ša­lė­je. Jie kraus­to­si, ieš­ko­da­mi nau­jų ir ino­va­ty­vių kul­tū­ri­nių spren­di­mų, ku­rie bū­tų ar­ti­mi ir do­min­tų šių lai­kų žmo­gų. Šiuo ke­liu, at­ro­do, nu­spren­dė ei­ti Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka, šie­met dau­gia­bu­čių kie­muo­se or­ga­ni­za­vu­si kul­tū­ri­nių ren­gi­nių cik­lą „Kul­tū­ra ant slenks­čio: kul­tū­ri­nė kie­mų in­ter­ven­ci­ja“, trum­piau mies­tie­čiams ži­no­mą kaip „Kie­mai“.

Pro­jek­to idė­ją įkvė­pė Šiau­liuo­se ir vi­so­je Lie­tu­vo­je ge­rai ži­no­ma­me Ri­man­to Kmi­tos po­pro­ma­ne „Pie­ti­nia kro­ni­kos“ ap­kal­ba­mi kie­mai, pa­tvo­riai ir už­kam­piai bei fes­ti­va­lio „Šiau­lių nak­tys“ bul­va­ro gai­vi­ni­mo ak­ci­ja, ku­rios vie­na iš ko­mu­ni­ka­ci­jos stra­te­gi­jų – pie­ti­nio kul­tū­ros per­kė­li­mas į mies­to cent­rą.

Ren­gi­nių cik­las „Kie­mai“ pa­trauk­lus dviem as­pek­tais. Pir­ma – dau­gia­bu­čio kie­mo erd­vė bent vie­nam va­ka­rui virs­da­vo kul­tū­ri­ne erd­ve, ku­rio­je du ži­no­mi kul­tū­ros vei­kė­jai tar­pu­sa­vy­je dis­ku­tuo­da­vo vie­nas su ki­tu be jo­kio mo­de­ra­to­riaus. Ant­ra – pa­si­ren­gi­mo ren­gi­niams dar­bai iš­ju­din­da­vo Šiau­lių mies­to bend­ruo­me­nes, ren­gi­niai tap­da­vo pre­teks­tu išei­ti iš „deg­tu­kų dė­žu­tės“ ir pa­si­la­bin­ti su kai­my­nais.

Dau­ge­lis šiau­lie­čių dar at­me­na lai­kus, kai Šiau­liai gar­sė­jo kaip pra­mo­ni­nis mies­tas, ku­ria­me kie­mo erd­vė užim­da­vo svar­bią vie­tą. Kas kie­me su­si­tik­da­vo žo­džiu ki­tu per­si­mes­ti prie skal­bi­nių vir­vių, kas kar­tu žais­ti „Kla­sės“ ar „Ali Ba­ba“, „Tu­ku tu­ku“ ar „Le­teš­kės“, kas pa­si­sė­dė­ti va­ka­rais su drau­gais. Tais lai­kais dau­ge­lio žmo­nių gy­ve­ni­mas pra­bėg­da­vo ta­me pa­čia­me mik­ro­ra­jo­ne, žmo­nės pa­ži­no­jo sa­vo kai­my­nus, to­dėl kie­mų kul­tū­ra bu­vo gy­va. Di­dė­jant mo­bi­lu­mui, kie­mų kul­tū­ra ir bend­ra­vi­mas su kai­my­nais, bend­ruo­me­nių ak­ty­vu­mas nyks­ta. Daž­niau pa­gau­na­me sa­ve in­di­vi­dua­liai gy­ve­nant vie­no­je iš „deg­tu­kų dė­žu­čių“, o ne ei­nant cuk­raus pas kai­my­nus, tad „Kie­mai“ įkve­pia bend­rau­ti, (su­si)pa­žin­ti sa­vo kai­my­nus.

Ne­nuos­ta­bu, kad pir­mą­jį „Kie­mą“ ati­da­rė šio pro­jek­to įkvė­pė­jai ir kie­mų kul­tū­ros gai­vin­to­jai – Ri­man­tas Kmi­ta ir Re­mi­gi­jus Ruo­kis, ku­rie vie­na­me iš Šiau­lių pie­ti­nio ra­jo­no dau­gia­bu­čių kie­mų dis­ku­ta­vo apie „Pie­ti­nia is­to­ri­jas i žmo­nes“ bei da­li­no­si kul­tū­ri­niais pri­si­mi­ni­mais apie 1990-ųjų Šiau­lius. Pa­na­šu, kad ren­gi­nių vie­ta ir dis­ku­si­jos ak­tua­lu­mas šiau­lie­čiams įti­ko, tad ant­ra­ja­me ren­gi­ny­je bu­vo ga­li­ma vėl su­tik­ti tuos pa­čius kul­tū­ri­nius tu­ris­tus, mig­ruo­jan­čius iš kie­mo į kie­mą.

Ak­to­riaus, teat­ro ir ki­no ap­do­va­no­ji­mus pel­niu­sio Ma­riaus Rep­šio ir poe­to, pub­li­cis­to Min­dau­go Nas­ta­ra­vi­čiaus di­na­miš­kas due­tas į kie­mą pri­trau­kė dvi­gu­bai di­des­nę au­di­to­ri­ją nei pir­ma­ja­me ren­gi­ny­je. Gau­sy­bė žmo­nių ne tik iš kai­mynys­tės, bet ir iš ki­tų mik­ro­ra­jo­nų klau­sė­si dvie­jų kul­tū­ri­nin­kų as­me­ni­nių is­to­ri­jų apie jau­nys­tės ne­sėk­mes ir sėk­mes, ga­lė­jo už­duo­ti jiems rū­pi­mus klau­si­mus. Ir vi­sa tai – karš­tą šeš­ta­die­nio po­pie­tę, kai, re­mian­tis mi­tais, Pie­ti­nio ra­jo­ne ne­ra­si nė gy­vos dva­sios!

Tre­čia­sis „Kie­mų“ ren­gi­nys Šiau­liuo­se jau bu­vo lau­kia­mas. Ren­gi­nių cik­lo var­das darėsi iškalbingas, ta­čiau pa­si­rink­ta ato­kes­nė vie­ta – Zok­nių mik­ro­ra­jo­nas – kė­lė daug klau­si­mų pa­tiems ren­gi­nio lan­ky­to­jams. Or­ga­ni­za­to­rių ir mies­to sa­vi­val­dy­bės te­le­fo­nas ne­ti­lo nuo už­klau­sų: žmo­nes do­mi­no kaip iš Pie­ti­nio ra­jo­no nu­vyk­ti į Zok­nius, ar ne­rei­kia re­gist­ruo­tis no­rint pa­tek­ti į ren­gi­nį, ar ga­li­ma at­si­ves­ti vai­kus ir ar tik­rai da­ly­va­vi­mas ren­gi­ny­je nie­ko ne­kai­nuo­ja. Di­džiau­sia mįs­lė iki pa­sku­ti­nės mi­nu­tės ka­ma­vu­si tiek „Kie­mų“ fa­nus, tiek pa­čius or­ga­ni­za­to­rius – ar šiau­lie­čiai ry­šis va­žiuo­ti per vi­są mies­tą vien dėl šio ren­gi­nio? Vis dėl­to, dau­giau nei 300 šiau­lie­čių su­trau­kė Vik­to­ri­jos Ap­ri­mai­tės ir Ind­rės Ston­ku­vie­nės due­tas, nu­spren­dęs kal­bė­tis dvip­ras­miš­kai per­skai­to­ma te­ma „D(r)amų pa­sau­ly­je“. Tie­sa, pa­ste­bė­ti­na, kad į dis­ku­si­ją su­si­rin­ko iš­skir­ti­nai mo­te­riš­ka au­di­to­ri­ja, vy­rų bu­vo vie­ne­tai.

Ket­vir­ta­sis ir pa­sku­ti­nis „Kie­mų“ ren­gi­nys – dis­ku­si­ja tarp šiau­lie­čio fi­lo­so­fo Gin­tau­to Ma­žei­kio bei pub­li­cis­to, ra­šy­to­jo And­riaus Ja­ku­čiū­no – bu­vo gur­ma­niš­ka kul­tū­ri­nė puo­ta. De­ja, į ją su­si­rin­ko žy­miai ma­žiau žmo­nių nei bu­vo ma­ty­ti ant­ra­ja­me ar tre­čia­ja­me ren­gi­ny­je. Ne­pai­sant to, kad ren­gi­nys vy­ko leng­vai pa­sie­kia­mo­je vie­to­je – mies­to cent­re. Tie­sa, or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­mu, to bu­vo ga­li­ma ti­kė­tis, ka­dan­gi pa­ti ren­gi­nio te­ma „Ku­tū­ros ne­su­sip­ra­ti­mai ir ki­tos he­ter-u-to­pi­jos“ ga­lė­jo pa­trauk­ti iš­skir­ti­nai mies­to kul­tū­ros kū­rė­jus.

Gin­tau­to Ma­žei­ko ir And­riaus Ja­ku­čiū­no due­tas pro­vo­ka­vo ne tik prieš­ta­ras tarp Vil­niaus ir li­ku­sios Lie­tu­vos, bet ir lei­do iro­niš­kai pa­žvelg­ti į kul­tū­ri­nin­kų vir­tu­vę. Ne vi­sa­da sėk­min­gą re­gio­ni­nių pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mą, bo­he­mi­jos trū­ku­mą ir Šiau­lių mies­to, kaip var­to­to­jiš­ko tran­zi­to at­spin­dį.

Dis­ku­si­nių ren­gi­nių cik­lo vie­nas iš ryš­kių pliu­sų – jau­nų­jų šiau­lie­čių at­li­kė­jų pa­si­ro­dy­mai, ku­rie ne tik kvie­tė pri­sės­ti kie­me, bet ir pa­žin­ti jau­nuo­sius mies­to ta­len­tus. Ren­gi­niuo­se pa­si­ro­dė Šiau­lių uni­ver­si­te­to stu­den­tas, pra­de­dan­tis at­li­kė­jas Do­mas Roč­ka, šiais me­tais su­si­bū­ru­si gru­pė „The Pho­nic Strings“, dai­ni­nin­kė Ga­bi­ja Luk­re­ci­ja Pet­raus­kai­tė ir ne­se­niai al­bu­mą „Bi­tės skry­dis“ iš­lei­du­si ta­len­tin­ga at­li­kė­ja El­zė Ur­bie­ty­tė.

Žvel­giant iš ša­lies, ren­gi­nių cik­las „Kie­mai“ tu­ri po­ten­cia­lo plės­tis ir aug­ti, su­jung­da­mas bend­ruo­me­nes ir ska­tin­da­mas jas rink­tis kie­me ne tik sem­kių gliau­dy­ti, bet ir da­ly­vau­ti kul­tū­ri­niuo­se vyks­muo­se. Žiū­ro­vo aki­mis ge­rai pa­ste­bi­mas ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių rū­pes­tis ne tik ren­gi­nio da­ly­viais, bet ir kie­mo vai­kais, ku­riems ren­gi­nių me­tų pa­ša­lė­je nuo ren­gi­nio sce­nos bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mos edu­ka­ci­jos, tad tė­vai ga­lė­jo bū­ti ra­mūs dėl sa­vo at­ža­lų užim­tu­mo.

Ren­gi­nių cik­lo or­ga­ni­za­vi­mas bib­lio­te­ki­nin­kus pa­kvie­tė nau­jiems iš­šū­kiams: už­megz­ti ry­šius su bend­ruo­me­nė­mis, ko­mu­ni­kuo­ti apie ren­gi­nius ne­tra­di­ci­nė­mis for­mo­mis, ieš­ko­ti tin­ka­mų vie­nas ant­ram dis­ku­si­jos par­tne­rių. Ne­pai­sant dau­giau pliu­sų nei mi­nu­sų ren­kan­čia­me ren­gi­nių cik­le, or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­mu to­bu­lė­ti ir plės­ti yra kur. Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos direktoriaus pa­va­duo­to­ja Eka­te­ri­na Pra­ka­pe­nė tei­gia, kad pro­jek­tas, ku­ris pre­ten­duo­ja tap­ti tęs­ti­niu, vi­sa­da tu­ri mes­ti iš­šū­kį pa­ts sau, ieš­ko­da­mas kaip ne­pa­bos­ti, kaip kie­me su­kur­ti ir pa­lik­ti kaž­ką dau­giau, nei tik vie­no kul­tū­rin­go ren­gi­nio pri­si­mi­ni­mą. Be to, vi­sa­da lie­ka pa­vo­jus, kad pro­jek­tas, ku­ris min­ta tik iš Lie­tu­vos Kul­tū­ros Ta­ry­bos ir prie ku­rio veik­lų įgy­ven­di­ni­mo ne­pri­si­de­da mies­to vers­li­nin­kai bei vie­tos bend­ruo­me­nės, ga­li lik­ti tik mirk­te­lė­ji­mu. Tad į kie­mus ki­tą­met ke­ti­nan­čių grįž­ti or­ga­ni­za­to­rių lau­kia ne­ra­mus ir iš­šū­kių pil­nas pus­me­tis.

Ne­pai­sant or­ga­ni­za­to­rių nuo­gąs­ta­vi­mų, rei­kia pa­sa­ky­ti, kad kiek­vie­no „Kie­mo“ ren­gi­nys ra­do sa­vo žiū­ro­vą. Be to, to­kio for­ma­to ren­gi­nių di­džiau­sias pliu­sas – jų so­cia­li­nė įtrauk­tis. „Kie­mai“ pro­vo­ka­vo kul­tū­ra do­mė­tis as­me­nis, ku­rie nie­ka­da to ne­da­rė, o tai ypa­tin­gai svar­bu ne tik Šiau­lių, bet ir vi­sos ša­lies kon­teks­te: Pie­ti­nio kie­muo­se ga­lė­jai pa­ma­ty­ti iš to­lė­liau Ma­riaus Rep­šio be­si­klau­sant re­tai ka­da kul­tū­ro­je da­ly­vau­jan­čius ge­ziu­kus, į dis­ku­si­ją su Ind­re Ston­ku­vie­ne ve­ži­mė­lius pri­stū­mė dau­gia­vai­kės ma­mos, ku­rioms pa­si­mė­gau­ti kul­tū­ra ki­to­se, nei jų pa­čių kie­mas, erd­vė­se dėl lai­ko sto­kos daž­nai yra tie­siog neį­ma­no­ma.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Viename iš Zoknių kiemų.