Kaip tarpukariu Šiaulių policininkai poilsiavo ir sportavo

Šiau­lių mies­to ir ap­skri­ties po­li­ci­ja. 1925 m. spa­lio 2 d. Fo­tog­ra­fas Ig­nas Puo­de­lis. P. Ka­mins­ko rin­ki­nio nuotr. Nuot­rau­ka skel­bia­ma pir­mą kar­tą!
Policija ir sportas Lietuvoje visais laikais buvo neatsiejami. Tarpukariu policija daugiausia dėmesio skyrė džiuditsu veiksmams, jėgai, ištvermei ugdyti, taikliam šaudymui iš tarnybinio ginklo. Pirmosios Lietuvos Respublikos metais Šiauliuose susikūrusi policija, ne tik saugojo viešąją tvarką ir kovojo su nusikaltėliais, bet ir šventė policijos šventę, rengė gegužines, įvairių sporto šakų turnyrus, aktyviai sportavo, dalyvavo varžybose. Ypač aktyvūs Šiaulių policijoje buvo lengvaatlečiai, sunkiaatlečiai, šachmatininkai, šaudymo ir kitų sporto šakų atstovai.

Policijos šventės ir sporto varžybos

Iki įsikuriant Policijos sporto klubo (sutrumpintai – PSK) Šiaulių skyriui, vietos policininkai sportuodavo, rengdavo gegužines, mankštindavosi miesto nuovados sporto salėse ir aikštėse.

1925 m. spalio 2 d. Šiauliuose buvo švenčiama pirmą kartą Lietuvoje policijos šventė. Policijos šventės iškilmės prasidėjo Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje pamaldomis. Po pamaldų, visa Šiaulių apskrities policija, vadovaujant II nuovados policijos viršininkui Stirbiui, miesto turgavietėje išsirikiavo ir ten pat atvykęs policijos vadas Paškevičius, pasveikino visus susirinkusius, pasakydamas turiningą kalbą, nurodydamas Policijos dienos šventės reikšmę ir svarbą. (Pr.Tumas Policijos šventė. Šiaulietis, 1925 spalio 9, p. 3).

Policijos šventėje dalyvavo per 120 tarnautojų ir daug kviestinių svečių. Buvo suruoštas paradas ir sportinė šventės dalis. Jos metu Šiaulių apskrities policijos policininkai, vadovaujami Šiaulių m. nuovados viršininko padėjėjo, sporto instruktoriaus T. Jakavonio demonstravo gimnastikos pratimus, kurie publikai patiko. Dar buvo surengtas 100 metrų bėgimas, kurį laimėjo J. Adomaitis.

1931 m. gegužės 28 d. Šiaulių miesto I nuovados ir Šiaulių apylinkės III nuovados policijos tarnautojai surengė gegužinę Bubių pušynėlyje. Į gegužinės vietą daugelis iš Šiaulių važiavo dviračiais, keletas motociklais ir automobiliu. Bubiuose buvo surengtos sporto žaidimų ir šaudymo varžybos.

1932 m. liepos 2 d. Šiaulių miesto policijos nuovados viršininko J. Svitkausko iniciatyva netoli Šiaulių miesto, Pageluvyje, surengta nuovados policijos tarnautojams gegužinė, kurioje buvo sportuojama. Joje be kitų pramogų, buvo surengtos sportinės varžybos, įvairūs žaidimai.

1933 m. birželio 20 d. Šiaulių m. policijos nuovados viršininko J. Svitkausko iniciatyva Pageluvyje surengta policijos tarnautojams gegužinė su sporto šaudymo programa. Šaudymo rungtynėse buvo kovojama dėl policijos vado dovanos. Šiose varžybose pirmąją vietą laimėjo policininkas J. Gluckus, antras buvo B. Zablockis, trečias liko J. Brazdys.

Policijos sporto klubo Šiaulių skyrius

Lietuvos policijos sporto klubo (sutrumpintai – LPSK) Šiaulių skyrius veikė nuo 1932 m. spalio 2 d. iki 1940 m. birželio mėn. 1932 m. spalio 2 d. įsikūrusią LPSK Šiaulių apskrities skyriaus valdybą sudarė: policijos vadovas J. Daniūnas, valdininkai: V. Griganavičius, A. Palubinskas ir policininkas J. Kilčiauskas.

LPSK Šiaulių skyriaus nariai jau iš anksto buvo pasiskirstę, kas kurioje sporto šakoje norėtų lavintis. Tokių atskirų sporto šakų susidarė devynios, būtent: sunkumų kilnojimo, bokso, graikų-romėnų imtynių, lengvosios atletikos, šaulių, dviratininkų, stalo teniso, džiudžitso, fotografų ir šachmatininkų.

1933 m. pabaigoje LPSK Šiaulių skyrius pirmininko J. Daniūno pastangomis įsigijo sporto klubui patalpą, susidedančią iš dviejų kambarių. Šie kambariai buvo suremontuoti, apstatyti baldais, įsigyta sporto inventoriaus Naujųjų metų išvakarėse buvo surengtas sporto klubo atidarymas.

Iš veikiančių Policijos sporto klubo sekcijų aktyviausi buvo sunkumų kilnotojai ir šachmatininkai. LPSK Šiaulių skyriaus, vėliau Policijos klubo Šiaulių sporto sekcijos nariai kultivavo lengvąją atletiką, sunkumų kilnojimą, šachmatus, šaudymą.

1933 m. spalio 1 d. PSK Šiaulių skyriaus iniciatyva parodos aikštėje buvo surengtos sporto varžybos. Jos programoje: laisvi judesiai, bėgimas, šuolis iš vietos į tolį, šuolis į tolį įsibėgėjus, šuolis į aukštį, granatos mėtymas ir komiškas sportas.

Pirmą prizą – amžiną plunksną iškovojo policininkas J. Kudrevičius, toliausiai nušokęs iš vietos į tolį, nušokęs į tolį įsibėgėjus, šuolyje į aukštį ir numetęs granatą 49 m 60 cm. Antrą prizą – šachmatus iškovojo policininkas K. Tamašauskas, laimėjęs 100 m bėgimą – 14 sek ir 400 m. bėgimą – 1 min 14 sek.

1936 m. spalio 2 d. metinės policijos dienos proga, Šiauliuose, Parodos paviljono aikštėje buvo surengtos lengvosios atletikos varžybos: 100 metrų bėgimas su kliūtimis ir be kliūčių; granatos mėtymas, sunkumų kilnojimas ir kitos rungtys.

Pasibaigus šioms rungtynėms, buvo surengtos raitųjų sporto varžybos. Jose dalyvavo 8 raiteliai. Kai kurie policijos valdininkai raitųjų sporte pasirodė gana gerai, nes dauguma jų buvo atsargos kavaleristai.

1932 m. rudenį prie Policijos sporto klubo Šiaulių skyriaus įsteigta šachmatininkų sekcija, kurioje buvo 8 nariai. Ši sekcija savo veikimu buvo viena iš aktyviausių skyriuje. 1932 m. sekcija surengė tarp savo narių turnyrą, kurio nugalėtoju tapo policininkas J. Motiejūnas.

1933 m. pavasarį surengtą žaibo turnyrą laimėjo policininkas J. Kilčiauskas. 1934 m. sausio 20 d. PSK Šiaulių skyriaus klubo patalpose surengtas šachmatų turnyras, kuriame dalyvavo 11 dalyvių.

1936 m. kovo 29 d. Šiauliuose, policijos sporto klubo patalpose įvyko PSK Šiaulių skyriaus šachmatininkų sekcijos ir Šiaulių pašto tarnautojų sporto klubo „Žinia“ šachmatų varžybos. Draugišką susitikimą rezultatu 7:5 laimėjo PSK Šiaulių skyriaus šachmatininkai.

Policijos klubo Šiaulių sporto sekcija

1938 m. gegužės mėn. prie Policijos klubo centro valdybos buvo įsteigta sporto sekcija. Ji rūpinosi policijos tarnautojų sporto reikalais. Visi klubo nariai tuo pačiu buvo ir sporto sekcijos nariais. Sekcijai vadovavo vadija iš vado ir 5 narių. Skyriuose sporto reikalus tvarkė skyrių valdybos, kurios privalėjo vykdyti sporto sekcijos nurodymus. Sporto sekcija vadovavosi atitinkamu statutu. Remiantis Policijos klubo sporto sekcijos statutu, tokia sporto sekcija buvo įsteigta ir prie Šiaulių policijos klubo. Ši sekcija toliau plėtojo lengvosios atletikos, šachmatų, šaudymo ir kitas sporto šakas.

1939 m. gruodžio 22 d. Šiaulių m. policijos nuovadoje įvyko Policijos klubo Šiaulių skyriaus susirinkimas, kuriame dalyvavo per 50 skyriaus narių. Jo metu buvo išrinkti atstovai policijos vadas J. Daniūnas ir Šiaulių m. policijos nuovados viršininkas I. Gilys į 1939 m. gruodžio 29 d. Policijos klubo visuotinį susirinkimą Kaune ir PSK Šiaulių skyriaus valdybos nariai.Susirinkimo metu konstatuota, jog gerai veikia skyriaus šachmatininkai ir šauliai. Per 1939 metus PSK Šiaulių skyriuje buvo surengtos kelios šaudymo varžybos, sportininkai apdovanoti diplomais ir prizais. Dalyvauta visose Kaune vykusiose šaudymo rungtynėse, kuriose pasiekti puikūs rezultatai. Taip pat dalyvauta užakinėse mažojo kalibro šautuvų šaudymo rungtynėse Anglijoje, kuriose taip pat buvo pasiekti geri rezultatai.