Atliekų konteineriams rado kitą vietą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Gy­ven­to­jams pa­vy­ko įro­dy­ti, kad įreng­ti dau­gia­bu­čių kvar­ta­lui skir­tą pen­kių pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių aikš­te­lę po aš­tuon­bu­čio lan­gais bū­tų klai­da.
Praė­ju­sią sa­vai­tę „Šiau­lių kraš­te“ ra­šė­me, kad Šiau­lių ra­jo­ne Gin­kū­nuo­se esan­čio Žei­mių 2 na­mo gy­ven­to­jai ap­stul­bo, pa­ma­tę, kad po jų lan­gais sta­ty­bi­nin­kai pa­žy­mė­jo ri­bas, kur įrengs vi­so dau­gia­bu­čių na­mų kvar­ta­lo pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lę. Po pub­li­ka­ci­jos su­si­ti­kę su gy­ven­to­jais pro­jek­to vyk­dy­to­jai nu­krei­pė žvilgs­nius į ki­tą vie­tą.

Dvie­jų aukš­tų aš­tuo­nių bu­tų na­mo gy­ven­to­jus pa­pik­ti­no tai, kad iki tol vi­suo­se vie­šuo­se svars­ty­muo­se, su­si­ti­ki­muo­se, do­ku­men­tuo­se bu­vo mi­ni­mas ad­re­sas Žei­mių 2A – prie­šais esan­čio ke­tu­rių aukš­tų dau­gia­bu­čio. Ko­dėl bu­vo nu­spręs­ta maž­daug 200 bu­tų at­lie­kų kon­tei­ne­rių aikš­te­lę įreng­ti ma­žo na­mo kie­me, vos kiek dau­giau nei už 10 met­rų nuo pa­sta­to, at­sa­kin­gi tar­nau­to­jai aiš­ki­no skir­tin­gai. Gin­kū­nų se­niū­nė Vi­li­ja Kva­sie­nė ti­ki­no, kad ki­tos vie­tos šia­me kvar­ta­le nė­ra, nes vi­sur ki­tur yra po­že­mi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos. Gy­ven­to­jai sa­kė esą pa­si­ry­žę net kreip­tis į teis­mą.

Po pub­li­ka­ci­jos su Žei­mių 2 ir gre­ti­mo na­mo gy­ven­to­jais su­si­ti­ko Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų cent­ro ir Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai.

Po su­si­ti­ki­mo dviaukš­čio na­mo gy­ven­to­jai pa­ti­kė­jo, kad po jų lan­gais neiš­dygs pu­siau po­že­mi­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rių aikš­te­lė.

Pro­jek­tą „Ko­mu­na­li­nių at­lie­kų rū­šiuo­ja­mo­jo su­rin­ki­mo inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ra Šiau­lių re­gio­ne“ įgy­ven­di­na Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų cent­ras (ŠRATC). Šios įstai­gos Vie­šų­jų pir­ki­mų ir pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo tar­ny­bos va­do­vė Er­nes­ta Ru­čins­ki­enė in­for­ma­vo, kad penk­ta­die­nį vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo 19 gy­ven­to­jų. Jie pa­siū­lė ki­tą vi­siems priim­ti­ną vie­tą dau­gia­bu­čių na­mų kvar­ta­lo vi­du­ry­je ir da­bar pro­jek­tuo­to­jai aiš­ki­na­si, ar ten nė­ra po­že­mi­nių ko­mu­ni­ka­ci­jų ir ga­li­ma to­kią aikš­te­lę įreng­ti. Anot ŠRATC'o at­sto­vės, kai tu­rės in­for­ma­ci­ją, pa­ža­dė­jo gy­ven­to­jus in­for­muo­ti.

Jei tiks tos vie­to­vės tu­ri­mos to­po nuo­trau­kos, ža­da si­tua­ci­ją iš­siaiš­kin­ti per 2 sa­vai­tes. Jei ne­tiks, tai nau­jos nuo­trau­kos iš­da­vi­mas truks tris sa­vai­tes. Ta­da ga­lu­ti­nę in­for­ma­ci­ją tu­rės kiek il­giau nei po mė­ne­sio.

Pa­gal su­tar­tį su ran­go­vu Šiau­lių ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je už be­veik 362,5 tūks­tan­čio eu­rų pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių įsi­gi­ji­mo, kon­tei­ne­rių aikš­te­lių pro­jek­ta­vi­mo ir kon­tei­ne­rių aikš­te­lių įren­gi­mo dar­bai tu­ri bū­ti at­lik­ti iki šių me­tų spa­lio 30 die­nos. E. Ru­čins­kie­nė pri­pa­ži­no, kad ter­mi­nai spau­džia, ta­čiau ti­ki­ma­si iki nu­ro­dy­to ter­mi­no su­spė­ti.

Su­si­ti­ki­me su gy­ven­to­jais da­ly­va­vęs Šiau­lių ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Grei­čius pa­ko­men­ta­vo, kad gy­ven­to­jų prie­kaiš­tai bu­vo pa­grįs­ti.

„Iš tik­rų­jų ten bu­vo pa­si­kly­dę tarp tų ad­re­sų. Por­ta­luo­se tie ad­re­sai bu­vo su­keis­ti. Ne vi­si gy­ven­to­jai bu­vo su­kvies­ti į pri­sta­ty­mus. Klai­dų bu­vo ir iš mū­sų pu­sės – mes jas pri­sii­ma­me. Iš­gir­do­me gy­ven­to­jų skun­dus“, – sa­kė vi­ce­me­ras.

Jis džiau­gė­si, kad pa­vy­ko ras­ti bend­rą spren­di­nį, ku­ris tik­tų vi­siems ir da­bar su ne­ri­mu lau­kia pro­jek­tuo­to­jų iš­va­dų.

Jei jos bus tei­gia­mos, kon­tei­ne­riai bus pa­sta­ty­ti ten, kur da­bar yra se­na as­fal­tuo­ta ne­nau­do­ja­ma aikš­te­lė. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš­siaiš­ki­no, kad pa­gal pir­mi­nius pro­jek­ta­vi­mo duo­me­nis ten ir bu­vo nu­ma­ty­ta įreng­ti kon­tei­ne­rių aikš­te­lę, ta­čiau, anot Č. Grei­čiaus, ŠRATC'e kei­tė­si pro­jek­tuo­to­jai ir kaž­kaip at­si­ra­do klai­dų.

Komentarai

Visockui..    Ket, 2019-08-01 / 13:02
Viska reikia dsryti per jiega.. ar tavo protas kitaip neneša..!!!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.