Atliekų aikštelių statytojai pasiklydo

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Gin­kū­niš­kė Vi­ta­li­ja Jo­ku­bai­tie­nė: "Šio­je pie­vu­tė­je prie­šais dviaukš­čio aš­tuon­bu­čio na­mo lan­gus pla­nuo­ja­ma įkur­din­ti iki 5 ant­že­mi­nių kon­tei­ne­rių vi­sam ge­ro­kai di­des­nių dau­gia­bu­čių kvar­ta­liu­kui."
Šiau­lių prie­mes­ty­je Gin­kū­nuo­se, Žei­mių gat­vė­je, esan­čio dvie­jų aukš­tų aš­tuon­bu­čio gy­ven­to­jai ant­ra­die­nį ap­stul­bo, kai na­mo kie­me pa­ma­tė ant pie­vu­tės rau­do­nais da­žais pa­žy­mė­tą te­ri­to­ri­ją. Net­ru­ko iš­siaiš­kin­ti, kad ten bus pu­siau po­že­mi­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rių aikš­te­lė. Pro­jek­to do­ku­men­tuo­se aikš­te­lės ad­re­sas prie na­mo Žei­mių g. 2A, ta­čiau įren­gi­nė­ti aikš­te­lę ruo­šia­ma­si prie Žei­mių g. 2. Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nę gy­ven­to­jai skun­dė­si esan­tys ap­gau­ti.

Ap­ga­vo dėl klai­dos?

Gin­kū­nų se­niū­ni­jos tink­la­la­py­je dar ir šian­dien yra ba­lan­džio mė­ne­sio skel­bi­mas, ku­ria­me pra­ne­ša­ma, kad 5 dau­gia­bu­čių na­mų, prie ku­rių ke­ti­na­ma reng­ti pu­siau po­že­mi­nes kon­tei­ne­ri­nes aikš­te­les, gy­ven­to­jai kvie­čia­mi į su­si­ti­ki­mą se­niū­ni­jos sa­lė­je.

Ja­me bus su­pa­žin­din­ti su kon­tei­ne­ri­nių aikš­te­lių įren­gi­mo pla­nais. Įvar­din­ti konk­re­tūs na­mai, tarp jų – Žei­mių g. 2A.

Tink­la­la­py­je pa­tal­pin­tas ir pro­jek­to pri­sta­ty­mas, ku­ria­me nu­ro­dy­tas tas pa­ts ad­re­sas.

Už šio na­mo sto­vin­čio ne­di­du­ko dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai bu­vo ra­mūs – jų ne­kvie­čia, pla­nų, su­si­ju­sių su jų na­mu, nė­ra.

"Pa­rink­tos vie­tos yra pre­li­mi­na­rios, to­dėl su pla­nais gy­ven­to­jai bus su­pa­žin­di­na­mi vie­to­je", – pra­ne­ša­ma skel­bi­me.

Žei­mių g. 2 gy­ven­to­ja Vi­ta­li­ja Jo­ku­bai­tie­nė ro­do prie­šais na­mą esan­tį ža­lią plo­tą, ap­so­din­tą pu­še­lė­mis ir ki­tais žel­di­niais. Tarp pu­še­lių – rau­do­nų da­žų kry­žiais pa­žy­mė­ta te­ri­to­ri­ja, ku­rio­je pla­nuo­ja­ma įreng­ti kon­tei­ne­rių aikš­te­lę. Ji ri­bo­ja­si su įva­žia­vi­mu ir nuo na­mo nu­to­lu­si ma­žiau nei 20 met­rų.

Aikš­te­lė įren­gi­nė­ja­ma ap­lin­ki­nių dau­gia­bu­čių kvar­ta­liu­kui. Gy­ven­to­jai ap­skai­čia­vo, kad at­lie­kas čia neš apie 200 bu­tų, ojų na­me – vos 8.

"Mū­sų nie­kas nein­for­ma­vo ir į jo­kius pri­sta­ty­mus ne­kvie­tė. Aš dar pa­gal­vo­jau: mes – ma­žiu­kai, mus čia prie bet ku­rio na­mo pri­mes. Da­bar mus kal­ti­na, kad ne­nuė­jo­me į su­si­rin­ki­mą. Bet kvie­tė konk­re­čių na­mų gy­ven­to­jus", – aiš­ki­na 39 me­tus Gin­kū­nuo­se gy­ve­nan­ti V. Jo­ku­bai­tie­nė.

Ji pri­mi­nė, kad gy­ven­to­jai 30 me­tų ten pjo­vė žo­lę, so­di­no žel­di­nius. Tik pa­sku­ti­nius ke­le­rius me­tus di­džią­ją da­lį nu­šie­nau­ja se­niū­ni­ja. Mo­te­riš­kei skau­da šir­dį, ar pra­si­dė­jus sta­ty­bai neiš­kirs jų so­din­tų me­džių.

"Ne­jau­gi nė­ra de­šimt kvad­ra­ti­nių met­rų įreng­ti aikš­te­lę vi­du­ry­je šio kvar­ta­liu­ko. Ko­dėl mū­sų ma­žas na­mu­kas tu­rės uos­ty­ti vi­sus tuos kva­pus. Se­niū­nė at­si­sa­ko mums pa­dė­ti. Juk ir se­niū­ni­jai, ir Sa­vi­val­dy­bei tu­rė­tų rū­pė­ti žmo­nių ge­ro­vė. Da­bar mums pa­kiš to­kią kiau­lę po lan­gais", – pik­ti­na­si gy­ven­to­ja.

Ji sa­kė, kad na­mo gy­ven­to­jai su­lau­kė prie­kaiš­tų, kad ne­stu­di­ja­vo pro­jek­tų sche­mų.

"Iš kur aš, pa­pras­ta mo­te­ris, ga­liu su­pras­ti tas jų sche­mas?" – ste­bė­jo­si prie­kaiš­tais V. Jo­ku­bai­tie­nė.

Ji svars­to, kad ad­re­sai ga­lė­jo bū­ti su­mai­šy­ti ty­čia, kad bū­tų iš­veng­ta gy­ven­to­jų pa­si­prie­ši­ni­mo.

"Ne­gi Lie­tu­vo­je ne­bė­ra tei­sy­bės pa­pras­tiems žmo­nėms. Dar ei­si­me pas Šiau­lių ra­jo­no me­rą. Rei­ka­lai jau yra de­ri­na­mi su ad­vo­ka­tu, jei nie­ko ne­pe­ši­me, kreip­si­mės į teis­mą. Se­niū­nė mums pa­sa­kė, kad vil­čių nė­ra, kad gy­ven­to­jų nuo­mo­nė nė­ra svar­bi ir jie ga­li da­ry­ti kaip no­ri. Tai ko­dėl su ki­tais na­mais de­ri­no?"– ke­lia klau­si­mą gin­kū­niš­kė.

Dau­gia­bu­čio kie­mas ar vals­ty­bi­nė že­mė?

Gin­kū­nų se­niū­nė Vi­li­ja Kva­sie­nė "Šiau­lių kraš­tui" paaiš­ki­no, kad "ši­tie eu­ro­pi­niai pro­jek­tai bu­vo to­kio men­ku­mo, kad ap­skri­tai to vie­ši­ni­mo ne­rei­kė­jo".

Ji ti­ki­no pro­jek­to vie­ši­ni­mą da­rę tik tam, kad žmo­nės pa­sa­ky­tų sa­vo nuo­mo­nę.

Se­niū­nė sa­kė, kad klai­da įsi­vė­lė geoin­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je "Re­gia". Ji pa­tvir­ti­no, kad ant dviaukš­čio na­mo yra tei­sin­gas ad­re­sas Žei­mių g. 2, gy­ven­to­jai ja­me re­gist­ruo­ti taip pat tei­sin­gai. Penk­ta­die­nį su­si­ti­kus su pro­jek­to įgy­ven­din­to­jo Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro (ŠRATC) ir gy­ven­to­jų at­sto­vais dar bus ieš­ko­ma spren­di­mų.

Ta­čiau V. Kva­sie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad ki­tos vie­tos kon­tei­ne­rių aikš­te­lei ten nė­ra, nes vi­sur ei­na ko­mu­ni­ka­ci­jos su sa­vo ap­sau­gi­nė­mis zo­no­mis.

"Čia yra ŠRATC'o pro­jek­tas, Sa­vi­val­dy­bė yra tik kaip žmo­nių at­sto­vai. Vi­sur bu­vo vie­ši­na­ma – ir tink­la­la­piuo­se, ir skel­bi­mų len­to­se, laip­ti­nė­se, ta­čiau tie žmo­nės neatk­rei­pė dė­me­sio, nes bu­vo ne jų na­mo ad­re­sas. Išė­jo ne­su­sip­ra­ti­mas. Ki­tos vie­tos ten nie­ka­da ne­bu­vo svars­to­ma", – teigė se­niū­nė.

Ne­to­lie­se sto­vi du nau­ji dau­gia­bu­čiai, ku­rie tu­ri ap­si­brė­žę sa­vo pri­va­čią te­ri­to­ri­ją – ten nie­ko ne­ga­li­ma da­ry­ti, kon­tei­ne­riai tu­ri sto­vė­ti vals­ty­bi­nė­je že­mė­je.

Pak­laus­ta, ko­dėl ša­lia sto­vin­čių ke­tu­raukš­čių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų at­lie­koms su­rink­ti pu­siau ant­že­mi­nių kon­tei­ne­rių aikš­te­lė pla­nuo­ja­ma ma­žo aš­tuon­bu­čio kie­me, se­niū­nė at­sa­kė: "Kaip mes trak­tuo­si­me, ar tai yra dau­gia­bu­čio kie­mas, ar lais­va vals­ty­bi­nė že­mė. Pro­jek­tas vyk­do­mas vals­ty­bi­nė­je že­mė­je. Tu­ri bū­ti pa­to­gus pri­va­žia­vi­mas tą kon­tei­ne­rį iš­kraus­ty­ti. At­va­žiuos spe­cia­li šiukš­li­nė su kra­nais".

Dar ban­dys ieš­ko­ti spren­di­mų

ŠRATC'o Vie­šų­jų pir­ki­mų ir pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo tar­ny­bos va­do­vė Er­nes­ta Ru­čins­kie­nė aiš­ki­na, kad dėl klai­dos ad­re­suo­se tu­rė­tų paaiš­kin­ti Sa­vi­val­dy­bė. Tai jos spe­cia­lis­tai duo­me­nis tei­kia Re­gist­rų cent­rui, tie ad­re­sai bu­vo su­mai­šy­ti ir "už­neš­ti" ant vie­šų­jų že­mė­la­pių.

Ji aiš­ki­no, kad pa­gal tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus su­si­ti­ki­mai su gy­ven­to­jais ne­bu­vo pri­va­lo­mi, jie vy­ko "dėl ge­ra­no­riš­ku­mo" iš pro­jek­to vyk­dy­to­jų pu­sės.

Aikš­te­lė ga­li bū­ti įren­gia­ma ne ar­čiau nei 10 met­rų nuo pa­sta­to lan­gų, du­rų, ta­čiau gy­ven­to­jams su­ti­kus šis at­stu­mas ga­li bū­ti ir per­pus trum­pes­nis. Šiuo at­ve­ju 10 met­rų at­stu­mas iš­lai­ko­mas.

ŠRATC'o at­sto­vė ne­nei­gė, jog gy­ven­to­jams krei­pu­sis į teis­mą, pro­jek­to vyk­dy­mas ga­li su­sto­ti. Kol kas sta­ty­bos dar­bai su­stab­dy­ti, bus ieš­ko­ma, kaip si­tua­ci­ją iš­spręs­ti.

Gy­ven­to­jai ra­mi­na­mi, kad pu­siau po­že­mi­niai kon­tei­ne­riai bus san­da­rūs, ma­žiau skleis ne­ma­lo­nių kva­pų, prie at­lie­kų sun­kiau pa­teks gy­vū­nai ar­ba aso­cia­lūs as­me­nys. Ža­da­mas "ge­res­nis es­te­ti­nis vaiz­das".

Aikš­te­lės tu­ri at­si­ras­ti iki spa­lio pa­bai­gos

Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų cent­ras įgy­ven­di­na di­de­lės apim­ties pro­jek­tą „Ko­mu­na­li­nių at­lie­kų rū­šiuo­ja­mo­jo su­rin­ki­mo inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ra Šiau­lių re­gio­ne“. Pa­gal su­tar­tį su ran­go­vu už be­veik 362,5 tūks­tan­čio eu­rų iki šių me­tų spa­lio 30 die­nos tu­ri bū­ti at­lik­ti pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių įsi­gi­ji­mo, kon­tei­ne­rių aikš­te­lių pro­jek­ta­vi­mo ir kon­tei­ne­rių aikš­te­lių įren­gi­mo dar­bai Šiau­lių ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je.

Komentarai

dainu gatves gyventoja    Šeš, 2019-07-27 / 10:12
imkit pavyzdi is Panevezio ,ten pozemines aiksteles prie gatviu,ne kiemuose.Laukiam nesulaukiam kada prie Dainu 40 tuos gremezdas konteinerius isves ,pastatytus ant vejos .Pastoviai siukslynas prie pat salygatvio ,kur zmones preina.Tie konteineriai pastatyti visai ne pagal isdestymo plana.Jie turejo buti prie lyros5 ir aikstele tam skirta buvo ,bet mat masinu pilna nera kaip privaziuoti.O kodel mes turime tai toleruoti??

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.