Ar Arimaičių ežerą išvalys invazinės žuvys?

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Van­dens aug­me­ni­ja eže­ro ne­su­pa tik pa­lei til­tą. Nend­rės, van­dens le­li­jos ir ki­ta aug­me­ni­ja ka­ra­liau­ja vi­sa­me Ari­mai­čių eže­re.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei nie­kaip ne­pa­vyks­ta ap­sau­go­ti Ari­mai­čių eže­rą nuo dumb­lė­ji­mo ir plin­tan­čių van­dens au­ga­lų, nors tam ski­ria­mos ne­men­kos lė­šų su­mos.
Šį­kart va­ly­ti eže­rą ke­ti­na­ma pa­si­tel­kus in­va­zi­nes žu­vis – mar­guo­sius pla­čia­kak­čius ir bal­tuo­sius amū­rus.

Pra­šo lė­šų eže­rui įžu­vin­ti

Lie­pos pa­bai­go­je Rad­vi­liš­kio me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ja krei­pė­si į ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bę, pra­šy­da­ma iš ra­jo­no biu­dže­to skir­ti 11 tūks­tan­čių eu­rų, ku­rie bū­tų pa­nau­do­ti Ari­mai­čių eže­rui įžu­vin­ti.

Pa­sak drau­gi­jos pir­mi­nin­ko Al­gir­do Fer­ge­lio, už šias lė­šas drau­gi­ja pirk­tų mar­gų­jų pla­čia­kak­čių ir bal­tų­jų amū­rų, ku­rie pa­dė­tų nai­kin­ti pa­sta­rai­siais me­tais eže­re itin įsi­ga­lė­ju­sią van­dens aug­me­ni­ją bei van­dens žy­dė­ji­mą su­ke­lian­tį fi­top­lank­to­ną.

A. Fer­ge­lio tei­gi­mu, ne­sii­mant gel­bė­ji­mo prie­mo­nių, per dvi-tris žie­mas eže­re ga­li­ma su­lauk­ti ma­si­nio žu­vų kri­ti­mo.

Drau­gi­jos pir­mi­nin­kas pa­tei­kė, jo tei­gi­mu, efek­ty­vių ko­vos su šiais van­dens tel­ki­nių prie­šais, pa­vyz­džių. Anot jo, kai­my­ni­nė­je Len­ki­jo­je pa­nau­do­jus šį me­to­dą, mak­ro­fi­tų (van­dens au­ga­lų) plo­tai su­ma­žė­jo nuo ke­lių iki ke­lio­li­kos kar­tų.

Drau­gi­jos na­rių pa­skai­čia­vi­mais, sie­kiant tei­gia­mo re­zul­ta­to, į eže­rą rei­kė­tų pa­leis­ti 1,7 tūks­tan­čio mar­gų­jų pla­čia­kak­čių ir 1,4 tūks­tan­čio bal­tų­jų amū­rų, ku­rių svo­ris bū­tų ne ma­žes­nis nei 600–800 gra­mų.

Ar ne­ra­si­me pa­va­sa­rį šių žu­vų iš­vir­tu­sių aukš­tyn pil­vais?

Rei­kia Ta­ry­bos pri­ta­ri­mo

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­tin­ka žu­vų įsi­gi­ji­mui ir įžu­vi­ni­mo dar­bams iš Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo pro­gra­mos skir­ti 8 tūks­tan­čius eu­rų. Li­ku­sią su­mą tu­rė­tų ras­ti pa­ti drau­gi­ja. Ta­čiau tam dar tu­rė­tų pri­tar­ti ra­jo­no Ta­ry­ba.

Vi­sus su įžu­vi­ni­mu su­si­ju­sius klau­si­mus pa­ti­kė­ta spręs­ti me­ro po­tvar­kiu su­da­ry­tai ko­mi­si­jai, ku­riai va­do­vaus ra­jo­no Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Alf­re­das Juo­za­pa­vi­čius. Į ko­mi­si­jos su­dė­tį įei­na ir Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos, Na­cio­na­li­nės že­mės ūkio tar­ny­bos, vi­suo­me­nės at­sto­vų, žve­jų.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ja, įžu­vi­nus eže­rą, bus įpa­rei­go­ta su­sta­ty­ti in­for­ma­ci­nius sten­dus apie žu­vis, ku­rių lai­ki­nai ne­bus ga­li­ma gau­dy­ti, apie vyk­do­mą įžu­vi­ni­mo pro­jek­tą.

Šis pro­jek­tas – pir­ma­sis toks Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne.

Ki­lo abe­jo­nių

Ra­jo­no Ta­ry­bos In­ves­ti­ci­jų ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je svars­tant Ari­mai­čių eže­ro įžu­vi­ni­mo klau­si­mą, jo na­riams ki­lo abe­jo­nių ne tiek dėl šio me­to­do veiks­min­gu­mo, kiek dėl jo tai­ky­mo niuan­sų.

Ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Na­ku­tis tei­gė pa­reng­tu spren­di­mo pro­jek­tu do­mė­ję­sis pla­čiau – skam­bi­nęs ke­lioms įžu­vi­ni­mu už­sii­man­čioms bend­ro­vėms – UAB "Kin­tai", AB "Iš­lau­žo žu­vis".

S. Na­ku­čio tei­gi­mu, iš ten jis ga­vęs in­for­ma­ci­jos, jog abi bend­ro­vės ar­ti­miau­siu me­tu jau baigs įžu­vi­ni­mui skir­tos pro­duk­ci­jos par­da­vi­mo se­zo­ną.

"Įžu­vi­ni­mo dar­bai pla­nuo­ja­mi šių me­tų III ir IV ket­vir­čiais. Ar tiks­lin­ga tai da­ry­ti prieš žie­mą? Ar ne­ra­si­me pa­va­sa­rį šių žu­vų iš­vir­tu­sių aukš­tyn pil­vais?", – tei­ra­vo­si po­li­ti­kas.

Jis siū­lė vi­sus įžu­vi­ni­mo dar­bus kuo pla­čiau vie­šin­ti, pa­skel­biant įžu­vi­ni­mo vie­tas, kad vi­suo­me­nei ne­kil­tų jo­kių klau­si­mų dėl įgy­ven­di­na­mo pro­jek­to skaid­ru­mo.

Pa­sak jo, ži­no­da­mi įžu­vi­ni­mo vie­tas ir lai­ką, pa­tys žve­jai gal net su šei­mo­mis at­vyk­ti pa­si­žiū­rė­ti šių dar­bų.

Ta­ry­bos na­riui Ge­di­mi­nui Lip­ne­vi­čiui klau­si­mų ki­lo dėl iki tol bu­vu­sių ne­veiks­min­gų prie­mo­nių, ku­rioms skir­tos di­džiu­lės lė­šų su­mos.

Ta­ry­bos na­rys grį­žo į praei­tį ir sua­be­jo­jo: ar ne­rei­kė­jo, prieš prii­mant spren­di­mą prie Ari­mai­čių eže­ro įreng­ti nau­ją poil­sio zo­ną, pa­si­telk­ti ži­no­vus, ku­rie bū­tų pa­ta­rę, ar ver­ta kiš­ti pi­ni­gus ten, kur neį­ma­no­ma ko­vo­ti su dumb­lu ir van­dens au­ga­lais.

Į šią opo­zi­ci­jos at­sto­vo pa­sta­bą su­rea­ga­vu­si ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Jo­lan­ta Mar­gai­tie­nė pa­ti­ki­no, jog eže­re vyks­ta na­tū­ra­lūs pro­ce­sai, su ku­riais ko­vo­ti, va­di­na­si ir skir­ti tam lė­šų, teks nuo­lat.

Poil­sia­vie­tei – mi­li­jo­ni­nės lė­šos

Ari­mai­čių eže­ro pa­kran­tė bu­vo su­tvar­ky­ta prieš ke­le­rius me­tus, įgy­ven­di­nant du pro­jek­tus, ku­riems bu­vo pa­nau­do­ta eu­ro­pi­nių lė­šų.

Už skir­tus be­maž 1,3 mi­li­jo­no tuo­me­ti­nių li­tų, 3,22 hek­ta­ro eže­ro plo­te bu­vo iš­kas­ta 30,8 tūks­tan­čio ku­bi­nių met­rų dumb­lo ir są­na­šų, su­tvar­ky­tas be­veik ki­lo­met­ras eže­ro pa­kran­tės, at­sta­ty­ta 0,77 hek­ta­ro ap­sau­gi­nės juos­tos, at­lik­ta ki­tų dar­bų.

Ki­tas eu­ro­pi­nis pro­jek­tas, ku­rio ver­tė per pu­sė mi­li­jo­nų li­tų, lei­do su­kur­ti nau­ją vie­šo­jo poil­sio inf­rast­ruk­tū­rą.

Prie eže­ro bu­vo įreng­ti pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kai su ap­švie­ti­mu, liep­tas-prie­plau­ka bei pės­čių­jų til­tas, smė­lio pa­plū­di­mys su vai­kų žai­di­mo, tink­li­nio, krep­ši­nio aikš­te­lė­mis, per­si­ren­gi­mo ka­bi­nos ir pa­vė­si­nės su lau­ža­vie­tė­mis, suo­liu­kai, šiukš­lia­dė­žės, sto­vai dvi­ra­čiams, re­konst­ruo­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė, įreng­ti tua­le­tai.

2014 me­tais dumb­lui eže­re va­ly­ti iš ra­jo­no biu­dže­to skir­ta per 100 tūks­tan­čių li­tų, ta­čiau pro­ble­ma po ke­le­rių me­tų vėl at­si­nau­ji­no.

Nau­jo­je vie­to­je įreng­tą poil­sia­vie­tę rad­vi­liš­kie­čiai pa­mė­go – karš­to­mis va­sa­ros die­no­mis jo­je nuo­lat pil­na žmo­nių.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.