Antrus metus iš eilės triumfavo "Šiauliai"

bar­tos­zy­ce.wm.pl nuo­tr.
Ant­rus me­tus iš ei­lės FA "Šiau­liai" jau­nie­ji fut­bo­li­nin­kai trium­fa­vo ju­bi­lie­ji­nia­me Len­ki­jos tur­ny­re "Le­gia Bart".
Bir­že­lio 14–16 die­no­mis Len­ki­jo­je vy­ko ju­bi­lie­ji­nis, de­šim­ta­sis, fut­bo­lo tur­ny­ras "Le­gia Bart". Ja­me var­žė­si 2009 me­tais gi­mę jau­nie­ji fut­bo­li­nin­kai. Kaip ir per­nai, tur­ny­re trium­fa­vo fut­bo­lo aka­de­mi­jos (FA) "Šiau­liai" eki­pa. Prieš me­tus šiau­lie­čiai lai­mė­jo "Le­gia Bart" tur­ny­rą ir bu­vo pir­mo­ji tur­ny­rą lai­mė­ju­si ko­man­da iš už­sie­nio.

Tur­ny­ras, kaip įpras­ta, tru­ko tris die­nas, ja­me da­ly­va­vo 16 ko­man­dų iš pen­kių ša­lių: Len­ki­jos, Ru­si­jos, Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Uk­rai­nos. Tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jas paaiš­kė­jo tik pa­sku­ti­nia­ja­me tu­re, ku­ris sėk­min­gai su­si­klos­tė FA "Šiau­lių" ko­man­dai.

Ant­rą­ją vie­tą pel­nė Len­ki­jos "Le­gia Wars­za­wa", tre­čią­ją – taip pat Len­ki­jos klu­bas "Lech Poz­nań".

Vie­nu iš ge­riau­sių ju­bi­lie­ji­nio tur­ny­ro žai­dė­jų bu­vo pri­pa­žin­tas šiau­lie­tis Vė­jas Po­cius, ku­ris prieš me­tus ga­vo ap­do­va­no­ji­mą kaip re­zul­ta­ty­viau­sias tur­ny­ro žai­dė­jas.

Į šį tur­ny­rą su FA "Šiau­lių" eki­pa vy­ko ir du ber­niu­kai iš Šiau­lių ap­skri­ties ko­man­dų – iš Kur­šė­nų SM bei Rad­vi­liš­kio ŠSPC.