Žvejys ištraukė milžinę

As­me­ni­nė nuo­tr.
Šiau­lie­tis Ro­mual­das Bu­gys ir jo lai­mi­kis – be­veik pen­kio­li­kos ki­log­ra­mų ly­de­ka.
14 ki­log­ra­mų 610 gra­mų – to­kio svo­rio ly­de­ką iš Šiau­lių ra­jo­ne, Dir­vo­nė­nų kai­mo pa­šo­nė­je esan­čio Ne­lin­dos eže­ro iš­trau­kė šiau­lie­tis Ro­mual­das Bu­gys. Net 62 me­tus žve­jo­jan­čiam vy­rui to­kio svo­rio lai­mi­kis už­ki­bo pir­mą­syk.

Pa­ty­ręs žve­jys šių me­tų sau­sio 20-ąją, pir­ma­die­nį, pri­si­mins il­gai. Pas Dir­vo­nė­nuo­se gy­ve­nan­čią uoš­vę ap­si­sto­jęs 72 me­tų vy­ras tą­dien, kaip jau ta­pę įpras­ta, nu­spren­dė pa­žve­jo­ti. Pa­siė­mė spi­nin­gą, nuė­jęs prie eže­ro, sė­do į val­tį ir iš­plau­kė.

Žu­vis už­ki­bo il­gai ne­lau­ku­si. R. Bu­gys iš kar­to su­pra­to, kad lai­mi­kis ne­men­kas – per­ne­lyg sun­kiai se­kė­si su juo tvar­ky­tis, juo­lab ne­tu­rė­jo pa­siė­męs lai­mi­kiui iš­kel­ti skir­to graibš­to. Jo, kaip ty­čia, ne­bu­vo pa­siė­męs ir ki­tas ne­to­lie­se žve­jo­jęs vy­ras.

Kai įnir­tin­gai be­si­prie­ši­nan­čią ly­de­ką var­gais ne­ga­lais pa­vi­jo pri­si­trauk­ti prie val­ties, R. Bu­gys ją su­čiu­po už žiau­nų ir įkė­lė į val­tį. "Net akys iš­šo­ko, ko­kio ji di­du­mo!", – iki šiol at­si­pei­kė­ti nuo pa­tir­tų emo­ci­jų ne­ga­li šiau­lie­tis.

Kai "dič­kę" pa­ma­ta­vo ir pa­svė­rė, re­zul­ta­tas dar la­biau nu­džiu­gi­no: 14 ki­log­ra­mų 610 gra­mų, il­gis 120 cen­ti­met­rų, o apim­tis per krū­ti­nę – 58 cen­ti­met­rų!

Sun­ku ir su­skai­čiuo­ti, ke­liems drau­gams žve­jys tą­dien pa­skam­bi­no, ke­liems apie sa­vo lai­mę iš­klo­jo. Kiek­vie­nam paaiš­ki­no nie­ko ypa­tin­go ne­da­ręs – žve­jo­jo įpras­tu spi­nin­gu su 0,25 mi­li­met­ro sto­rio va­lu.

"Ad­re­na­li­no pri­si­kro­viau da­bar il­ges­niam lai­kui", – sa­kė re­dak­ci­jai pa­skam­bi­nęs vy­ras.

Ne­lin­dos eže­ras – R. Bu­gio mėgs­ta­miau­sias. Ne vien dėl­to, kad jau­kus il­sė­tis, bet, kad ir lai­mi­kiais tur­tin­gas. Per­nai žve­jys čia iš­trau­kė aš­tuo­nių ki­log­ra­mų ly­de­ką, ke­le­riais me­tais anks­čiau – pen­kių ir še­šių ki­log­ra­mų ly­de­kas. Apie dvi­ki­log­ra­mius ka­ro­sus jau net ne­kal­ba.Anks­čiau šiau­lie­tis mie­lai nu­kak­da­vo pa­žve­jo­ti ir Rė­ky­vos eže­re, ir žve­jų pa­mėg­to­je Šiau­lių jū­ro­je. Bet da­bar ko­ne kas ant­rą die­ną pra­lei­džia prie Ne­lin­dos eže­ro – taip nu­ti­ko, kad dėl šei­mi­nių prie­žas­čių daž­no­kai ten­ka pa­si­bū­ti Dir­vo­nė­nuo­se.

Komentarai

Liucijus    Pen, 2020-01-24 / 20:41
Sveikinu, gražus laimikis, bet nuotrauka šito neatspindi. Tokio dydžio lydeką, reikėjo ją paveiksluoti iš šono, parodant jos dydį, o ne parodant jos nasrus.
Tautvilas    Šeš, 2020-01-25 / 14:19
Gėda. Tokio dydžio laimikis turėjo būt paleistas atgal, panašu bus kotletams... :(
smagumelis    Ket, 2020-01-30 / 16:53
Oj,oj kokios linksmos emocijos galabijant gyvuna,va toks didelis kaip gaudo ora,po to su peiliu tik .......

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.