"Ypatingame būryje" – ir paralimpiečiai iš Šiaulių krašto

Ma­riaus Mor­ke­vi­čiaus (EL­TA) nuo­tr.
Iš Kel­mės ra­jo­no ki­lęs pa­ra­lim­pie­tis leng­vaat­le­tis Egi­di­jus Val­čiu­kas pro­jek­to pri­sta­ty­mo me­tu.
Nau­ją­jį se­zo­ną LRT te­le­vi­zi­ja pa­si­tin­ka kur­da­ma nie­kur ne­ma­ty­tą rea­ly­bės do­ku­men­ti­kos pro­jek­tą "Ypa­tin­gas bū­rys". Pir­ma­die­nį Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos kie­me­ly­je pri­sta­ty­tos lai­dos aši­mi ta­po dvy­li­ka pa­ra­lim­pi­nių at­le­tų ir du su­žeis­ti Lie­tu­vos ka­riai, še­šio­li­ka die­nų gy­ven­sian­tys Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės rit­mu, pui­kiai pa­žįs­ta­mu bet ku­riam ka­riui ar sa­va­no­riui.

"Tai – pa­sau­li­nė prem­je­ra. Mū­sų ži­nio­mis, jo­kia ki­ta pa­sau­lio te­le­vi­zi­ja nė­ra kū­ru­si pro­jek­to su ša­lies ka­riuo­me­ne, ku­ria­me da­ly­vau­tų vien žmo­nės su ne­ga­lia. Tai bus jaut­ri lai­da apie be­ri­bes žmo­gaus ga­li­my­bes ir ryž­tą ne­pa­lūž­ti net at­ro­dy­tų be­vil­tiš­ko­mis gy­ve­ni­mo si­tua­ci­jo­mis", – sa­kė rea­ly­bės do­ku­men­ti­kos lai­dos "Ypa­tin­gas bū­rys" pro­diu­se­ris Ed­mun­das Ja­ki­lai­tis.

Lai­dos pri­sta­ty­mo me­tu pro­jek­to da­ly­viai įvei­kė Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos kie­me­ly­je įreng­tas kliū­tis. Pa­ra­lim­pie­čiai iš mū­sų kraš­to – Egi­di­jus Val­čiu­kas, Rai­me­da Bu­čins­ky­tė, And­rius Sku­ja, taip pat Eduar­das Stra­šuns­kas, Er­nes­tas Če­so­nis ir Lie­tu­vos su­žeis­tų ka­rių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas, bu­vęs Lie­tu­vos Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų ka­rys Al­gi­man­tas Va­lai­tis, pri­sta­ty­da­mi pa­sau­li­nę prem­je­rą, da­li­jo­si įspū­džiais ir dau­giau­siai kal­bė­jo apie ko­man­di­nio dar­bo svar­bą.

"La­bai džiau­giuo­si, kad yra ga­li­my­bė iš­mė­gin­ti to­kį da­ly­ką Ne­ga­lė­jau net pa­sva­jo­ti, kad bus ga­li­ma va­ži­nė­tis su šar­vuo­čiais ar nu­si­leis­ti ly­nais. Dė­kui ko­man­dai – kar­tu ga­li­me įveik­ti vis­ką", – tei­gė kul­ki­nio šau­dy­mo spor­ti­nin­kė, pa­ra­lim­pie­tė Rai­me­da Bu­čins­ky­tė.

"Jei esi kvai­las ir bai­lo­kas, eik į ka­riuo­me­nę – tap­si drą­sus ir pro­tin­gas", – juo­ka­vo pro­jek­to da­ly­vis, pa­ra­lim­pie­tis tink­li­nin­kas Edua­rdas Stra­šuns­kas.

"Šie žmo­nės de­monst­ruo­ja ypa­tin­gą va­lią, ko­man­di­nį dar­bą, ly­de­rys­tę. Tai, kas svar­bu ir ko trūks­ta mū­sų vi­suo­me­nė­je. Ar neį­ga­lie­ji, ar svei­ki ka­riai, ar bet ku­ris iš mū­sų, juk ko­man­di­nio dar­bo ir ly­de­rys­tės pra­smė – ta pa­ti. Vi­suo­me­nė­je sie­kia­me dau­giau bend­rys­tės, no­ri­me priar­tin­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę prie vi­sų jos na­rių", – tei­gė Kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ras Gied­ri­mas Jeg­lins­kas.

"Ti­kiu, kad pro­jek­tas "Ypa­tin­gas bū­rys" su­griaus dau­gy­bę ste­reo­ti­pų ir pri­si­dės prie neį­ga­lių­jų in­teg­ra­ci­jos, pa­dės pa­ro­dy­ti, kad jie – vi­sa­ver­čiai vi­suo­me­nės na­riai, su­teiks dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo, pa­ska­tins ak­ty­viau gy­ven­ti ar net įsi­lie­ti į neį­ga­lių­jų spor­to bend­ruo­me­nę, da­ly­vau­ti ša­lies pa­ra­lim­pi­nia­me ju­dė­ji­me", – tei­gė Lie­tu­vos pa­ra­lim­pi­nio ko­mi­te­to pre­zi­den­tas Min­dau­gas Bi­lius.

Ma­riaus Mor­ke­vi­čiaus (EL­TA) nuo­tr.
Pa­ra­lim­pie­tis leng­vaat­le­tis And­rius Sku­ja iš Šiau­lių ra­jo­no kar­tu su bend­ra­žy­ge įvei­kia kliū­čių ruo­žą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.