"Toksika" baigė pirmąjį Alytaus gaisravietės tvarkymo etapą

"Tok­si­ka" nuo­tr.
Bend­ro­vės "Eko­lo­gis­ti­ka" pa­tal­pos po jų išvalymo.

Pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų tvar­ky­mo bend­ro­vė "Tok­si­ka" per mė­ne­sį iš­ve­žė ir su­tvar­kė Aly­tu­je gais­ro nu­nio­ko­tos bend­ro­vės "Eko­lo­gis­ti­ka" dvie­jų ar­ti­miau­sių pa­tal­pų de­gė­sius.

Iš vi­so iš­vež­ta 680 to­nų pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų. Pir­miau­siai bu­vo iš­vež­tos pa­vo­jin­go­sios at­lie­kos, ku­rios ne­bu­vo su­mai­šy­tos su be­to­nu ir jas ga­li­ma bu­vo grei­čiau su­rink­ti. At­lie­kos šiuo me­tu yra sau­giai tvar­ko­mos "Tok­si­kos" pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nė­je Šiau­lių ra­jo­ne.

Da­bar "Tok­si­ka" pra­de­da ant­rą­jį gais­ra­vie­tės tvar­ky­mo eta­pą, kuo­met bū­ti­na at­skir­ti gelž­be­to­nį, me­ta­lo konst­ruk­ci­jas, me­die­ną ir pa­vo­jin­gą­sias at­lie­kas. Iš vi­so šia­me eta­pe rei­kės su­tvar­ky­ti dau­giau nei 7200 ku­bi­nių met­rų at­lie­kų, tarp ku­rių ga­li bū­ti 2 000–3 000 to­nų pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų.

"Mū­sų lau­kia daug su­dė­tin­ges­ni dar­bai – de­mon­tuo­ja­mos pa­vo­jin­gos gelž­be­to­nio konst­ruk­ci­jos, rei­kės iš­rū­šiuo­ti gelž­be­to­nio at­lie­kas , me­ta­lo lie­ka­nas ir su­si­da­riu­sias pa­vo­jin­gą­sias at­lie­kas. Konst­ruk­ci­jos bus ša­li­na­mos, va­do­vau­jan­tis eks­per­tų iš­va­do­mis. Pla­nuo­ja­me, kad šį dar­bų eta­pą pa­baig­si­me sau­sio mė­ne­sį", – sa­kė "Tok­si­kos" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Arū­nas Dir­vins­kas.

"Mū­sų pro­fe­sio­na­lai la­bai at­sa­kin­gai de­ri­na de­gi­na­mų at­lie­kų kie­kį ir su­dė­tį, to­dėl rea­lūs iš­me­ti­mų ro­dik­liai yra ke­lis­kart ma­žes­ni už lei­džia­mus. At­lie­kos de­gi­na­mos sau­giai, į ap­lin­ką iš­me­ta­mų ter­ša­lų kie­kiai ne­pa­di­dė­jo, o de­gi­ni­mo jė­gai­nė dir­ba su di­de­liu re­zer­vu. To­dėl drą­siai ima­mės ant­ro­jo Aly­taus gais­ra­vie­tės tvar­ky­mo eta­po ir de­da­me vi­sas pa­stan­gas kuo grei­čiau su­rink­ti pa­vo­jin­gą­sias me­džia­gas, kad jos ne­terš­tų ap­lin­kos", – sa­kė "Tok­si­kos" ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Lu­kas And­ro­na­vi­čius.

"Tok­si­kos" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius A.Dir­vins­kas sa­ko, kad at­ve­ža­mus de­gė­sius įmo­nė ti­ria sa­vo che­mi­jos la­bo­ra­to­ri­jo­je – de­gė­siuo­se yra sun­kių­jų me­ta­lų, to­dėl šios at­lie­kos tu­ri bū­ti su­de­gin­tos spe­cia­lio­je pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nė­je.

Mo­der­nus de­gi­ni­mo įren­gi­nys yra skir­tas sau­giai uti­li­zuo­ti to­kio po­bū­džio at­lie­kas, jas su­de­gi­nant 1 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je.