"Toksika" pradėjo deginti atliekas iš Alytaus gaisravietės

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
"Tok­si­kai" už gais­ra­vie­tės at­lie­kų tvar­ky­mą bus mo­ka­ma iš vals­ty­bės re­zer­vo lė­šų.
Va­kar bend­ro­vės "Tok­si­ka" pa­vo­jin­gų at­lie­kų de­gi­ni­mo įren­gi­ny­je ša­lia Šiau­lių pra­dė­tos de­gin­ti pa­vo­jin­gos at­lie­kos iš Aly­taus mies­to pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nės "Eko­lo­gis­ti­ka" gais­ra­vie­tės. Kas­dien nu­ma­to­ma su­de­gin­ti po 3–5 to­nas gais­ra­vie­tės at­lie­kų, o iš vi­so pir­ma­ja­me eta­pe – 200 to­nų. Po gais­ro li­ku­sios pa­dan­gos čia ne­bus ve­ža­mos de­gin­ti.

Nuo penk­ta­die­nio į "Tok­si­kos" Šiau­lių fi­lia­lą Šiau­lių ra­jo­ne ve­ža­mos pa­vo­jin­gos at­lie­kos iš Aly­taus. Bend­ro­vės "Tok­si­ka" ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Lu­kas And­ro­na­vi­čius "Šiau­lių kraš­tą" in­for­ma­vo, jog per sa­vait­ga­lį iš gais­ra­vie­tės at­vež­ta 77 to­nos at­lie­kų bei de­gė­sių ir to­liau ve­ža­ma.

Ga­be­na­mos pa­vo­jin­gos at­lie­kos – me­ta­li­nių, teks­ti­li­nių kor­dų at­lie­kos su gu­mos ir de­gė­sių li­ku­čiais.

"Per pa­rą de­gi­ni­mo įren­gi­ny­je pla­nuo­ja­ma su­de­gin­ti apie 3–5 to­nas šių at­lie­kų, – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" L. And­ro­na­vi­čius. – At­li­ko­me la­bo­ra­to­ri­nius ty­ri­mus bei em­pi­riš­kai įsi­ti­ki­no­me, jog at­lie­kų de­gi­ni­mo įren­gi­nio emi­si­joms šios at­lie­kos įta­kos ne­tu­ri – iš­me­ti­mų ro­dik­liai iš­lie­ka sta­bi­lūs, ne­vir­ši­ja leis­ti­nos nor­mos ir yra dir­ba­ma su įpras­tu veik­los re­zer­vu."

Jis pa­brė­žė, jog pa­na­šios che­mi­nės su­dė­ties at­lie­kas bend­ro­vė "Tok­si­ka" yra de­gi­nu­si ir anks­čiau, to­dėl įgy­tos ži­nios pa­si­tar­naus sau­giam šių at­lie­kų su­tvar­ky­mui.

"Vi­suo­me­nė bus in­for­muo­ta apie šių at­lie­kų tvar­ky­mo pro­ce­są bei ga­lu­ti­nį jų su­tvar­ky­mą, – pa­ti­ki­no "Tok­si­kos" ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius. – Mū­sų in­ter­ne­to pus­la­py­je kas­dien yra skel­bia­ma in­for­ma­ci­ja apie de­gi­ni­mo įren­gi­nio iš­me­ti­mų ro­dik­lius, ma­to­mos tiek bend­ros emi­si­jos, tiek at­ski­rų ele­men­tų. Be to, vi­są pro­ce­są on-li­ne ste­bi Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to pa­rei­gū­nai."

Jis in­for­ma­vo, jog pir­ma­ja­me eta­pe nu­ma­to­ma su­de­gin­ti 200–220 to­nų at­lie­kų iš gais­ra­vie­tės. Kiek iš vi­so bus at­ga­ben­ta tvar­ky­ti ir de­gin­ti į "Tok­si­ką", kol kas neaiš­ku.

"Tai pri­klau­so ir nuo Aly­taus sa­vi­val­dos, ir nuo Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos spren­di­mų. Mums šias at­lie­kas pa­ves­ta tvar­ky­ti pa­gal ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­jos spren­di­mą, – sa­kė L. And­ro­na­vi­čius. – Da­bar ga­be­na­me at­lie­kas iš gais­ra­vie­tės pir­mo­sios pa­tal­pos, kur ma­to­me, kiek jų yra, o dar daug jų yra po griu­vė­siais."

Jis pa­ko­men­ta­vo tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so ei­gą pa­čio­je "Tok­si­ko­je".

"La­bo­ra­to­ri­jo­je iš­ti­ria­ma at­vež­tų at­lie­kų che­mi­nė su­dė­tis ir nu­sta­to­ma, ko­kio­mis pro­por­ci­jo­mis, ko­kiais kie­kiais šias nau­jas at­lie­kas ga­li­me de­gin­ti kar­tu su ki­to­mis pa­vo­jin­go­mis at­lie­ko­mis, kad už­tik­rin­tu­me mak­si­ma­lią sau­gą", – paaiš­ki­no L. And­ro­na­vi­čius.

De­gi­ni­mo įren­gi­ny­je pa­sie­kia­ma iki 1 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ra, ku­riai esant pa­vo­jin­gos at­lie­kos yra sau­giai uti­li­zuo­ja­mos.

Po gais­ro li­ku­sių pa­dan­gų "Tok­si­ka" ne­veš de­gin­ti, tam de­gi­ni­mo įren­gi­nys nė­ra skir­tas.

Per me­tus "Tok­si­ka" ga­li su­de­gin­ti iki 8 000 to­nų pa­vo­jin­gų at­lie­kų. Šiais me­tais jau yra su­de­gi­nu­si 6 000 to­nų.

"Tok­si­kai" už gais­ra­vie­tės at­lie­kų tvar­ky­mą bus mo­ka­ma iš vals­ty­bės re­zer­vo lė­šų.

Komentarai

šoklys    Ant, 2019-11-12 / 21:25

In reply to by Vakar

tai pats žiemą irgi miegosi ar lauksi vasaros, kad įkvėptum? Ar reikia suprasti, kad medis turėtų būti mieste "rodomas" sezoniškai - žiemai nupjauni, vasarai - atsodini. Paskiau vėl nupjauni ir vėl atsodini. Nereiktų lapų šluoti. Beje, vienas lapuotis per sezoną pagamina tiek deguonies, kiek 10 žmonių suvartoja per metus. Be pagarbos.
Paulina    Ant, 2019-11-12 / 09:22
Sudeginus tas apdegusias padangas, kur bus išbarstomi pelenai...? Gal kolumbariumą reikia statyti...?
jau    Ant, 2019-11-12 / 09:22
Jau sekmadienį vakare Gubernijos rajone buvo jaučiamas degintų padangų kvapas.
Vakar    Ant, 2019-11-12 / 17:47

In reply to by jau

Gera pas jus uosle,jei taip užuodžiate. Ko tada nerašėte į Lietuvos seimą ir neprašėte visa to sustabdyti. Visi Šiauliečiai nepatenkinti. Nuo to fabriko iki gubernijos rajono,gal min. 5km. Gal Verčiam Šiaulių rajono ir Šiaulių savivaldybę. Jei taip blogai dirba. Vis tik skųstis ir skųstis . Daugiau nieko iš Šiauliečių neišgirsi. Su pagarba.
miestietis    Ant, 2019-11-12 / 11:12
Mano nuomone, kad už "gerus" darbus šiauliečiams, kuomet beveik miesto ribose buvo įkurta respublikinio pavaldumo "Toksika", aš visada esu linkęs "padėkoti" tokiems buvusiems miesto politikos veikėjams, kaip 2002-2003m. veikusiems merams ir administratoriams, kaip- V.S., V.V., J.S., kurie yra išsiritę iš vieno lizdo-KPSS, tai mūsų socialliberalams(paulauskininkams) bei LSDP(brazauskininkams).
Vakar    Ant, 2019-11-12 / 17:58

In reply to by Na

Prie ko Šiauliai ir jų meras. Ar Šiauliai renka ir Šiaulių rajono merą Ir Šiaulių rajonas kuriame "Toksika" pastatyta. Tai niekaip nesuprantu. Nors nušauk ant vietos. Su pagarba.
miestietis    Ant, 2019-11-12 / 21:13

In reply to by Vakar

Labai norint, tai tuometiniai merai ir adminai galėjo argumentuotai įrodinėti Vilniui, kad respublikinio masto pavojingų atliekų deginimo- šalinimo- tvarkymo(užkasimo) bendrovė nebūtų statoma beveik ant 4-o miesto- rajono riboženklio. Netikiu, kad suglaudus pečius su rajonu, nebuvo galima pastumti tokią ekologinę bombą ten, kur bent aplink nebūtų didmiesčio. Kaip pavyzdį šiandien turime prie Lietuvos baltarusių pastatytą Astravą ir čia Vilnius vis tik mato galimybę padaryti poveikį, nors ta bomba visai kitoje šalyje ir dar esanti prie nedraugų.
Kazimieras    Ant, 2019-11-12 / 18:05
Is virsaus nato lektuvai trucija ,is apacios padangu nuodai,super .Tai kada skirs Siauliecem kompensacija uz vaistus?
Vakar    Ant, 2019-11-12 / 18:31

In reply to by Kazimieras

Ponas Kazimierai. "Toksika" jau stovi gal 5metus ar dar daugiau. Ir iki šiol jokių nusiskundimų nebuvo,bet va padangų deginimas yra visa pasaulio pabaiga. Nors ta Toksika degina viską. Su pagarba.
Paulina (pakartotinai)    Tre, 2019-11-13 / 16:55
Kur bus dedami sudegintų padangų PELENAI ? Niekas to nežino ir atsakyti negali ?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.