Teismų pastatuose įsikūrė kariuomenė

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės šta­bas įsi­kū­rė Vil­niaus gat­vė­je.
Va­kar Šiau­lių bul­va­re pa­šven­tin­tas Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų (KASP) Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės šta­bas, iš­kil­min­gai pa­kel­tos vė­lia­vos. Tai bu­vo pa­sku­ti­nis rink­ti­nės šta­bo per­kė­li­mo eta­pas iš Pak­ruo­jo gat­vės į nau­jas pa­tal­pas Vil­niaus gat­vė­je 247. Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo tar­ny­bos Re­gio­ni­nio Šiau­lių ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­rius jau per­kel­tas į Dva­ro gat­vę 81, bu­vu­sį Šiau­lių rajono apy­lin­kės teis­mo pa­sta­tą.

Ce­re­mo­ni­ja

Iš ry­to Pak­ruo­jo gat­vė­je iš­kil­min­gai nu­leis­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sau­su­mos pa­jė­gų ir Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų vė­lia­vos.

Gar­bė jas nu­leis­ti su­teik­ta il­giau­siai rink­ti­nė­je tar­na­vu­siems: pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riui šta­bo ser­žan­tui Da­liui Bu­čins­kui, ka­riui sa­va­no­riui ser­žan­tui Ma­riui Mi­la­šaus­kui, ci­vi­lei dar­buo­to­jai Da­nu­tei Vla­so­vie­nei. Vi­si jie rink­ti­nė­je – dau­giau nei 20 me­tų.

Iš­kil­mės tę­sė­si Vil­niaus gat­vės bul­va­re. Iki nau­jo­jo pa­sta­to ka­riai bul­va­ru at­žy­gia­vo gro­jant Kraš­to ap­sau­gų sa­va­no­rių pa­jė­gų big­ben­dui.

Su­gie­do­jus Lie­tu­vos him­ną, ka­rius svei­ki­no Šiau­lių mies­to vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius, KASP šta­bo vir­ši­nin­kas pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Ra­mū­nas Jurs­kis, 6-osios rink­ti­nės va­das ma­jo­ras Min­dau­gas Stat­kus.

R. Jurs­kis iš­kil­mių pro­ga M. Stat­kui do­va­no­jo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sau­su­mos pa­jė­gų vė­lia­vą. M. Stat­kus ka­riams įtei­kė ka­ri­nius laips­nius ir ap­do­va­no­ji­mus.

Šta­bą ir ka­rius pa­šven­ti­no bei pa­lai­mi­no ka­ro ka­pe­lio­nas ma­jo­ras Re­mi­gi­jus Monst­vi­las. Ka­pe­lio­nas M. Stat­kui įtei­kė Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo iko­ną, lin­kė­da­mas, kad ka­riai sa­va­no­riai bū­tų ka­riuo­me­nės pa­grin­das ir vi­suo­me­nės pa­drą­si­ni­mas.

Ant nau­jo­jo pa­sta­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos, Sau­su­mos pa­jė­gų bei Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų vė­lia­vas iš­kė­lė tie pa­tys rink­ti­nės il­ga­me­čiai: D. Bu­čins­kas, M. Mi­la­šaus­kas, D. Vla­so­vie­nė.

Ce­re­mo­ni­jos pa­bai­go­je iš­neš­ta Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės vė­lia­va. Po iš­kil­mių ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai bu­vo pa­kvies­ti į Šv. Ig­na­co Lo­jo­los baž­ny­čios kie­me­lį.

Ku­ria­si cent­re

Šta­bas Vil­niaus gat­vė­je įsi­kū­rė bu­vu­sia­me teis­mo pa­sta­te.

"Pas­ta­te įsi­kū­rė 6-osios rink­ti­nės šta­bas, šta­bo ap­tar­na­vi­mo kuo­pa, yra dar dvie­jų kuo­pų pa­tal­pos, iš vi­so apie 50 žmo­nių. Pak­ruo­jo gat­vė­je pa­sta­tai bus per­duo­da­mi Įgu­lų ap­tar­na­vi­mo tar­ny­bai. Atei­ty­je pa­sta­tai bus re­no­vuo­ja­mi, to­liau plė­sis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė, – po ce­re­mo­ni­jos sa­kė M. Stat­kus. – Esa­me la­bai pa­ten­kin­ti, džiau­gia­mės pui­kia mus su­pan­čia bend­ruo­me­ne, no­ri­me bū­ti ak­ty­vūs bend­ruo­me­nės na­riai."

6-ojo­je rink­ti­nė­je šiuo me­tu tar­nau­ja per 800 ka­rių, iš apie 100 pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių, li­kę – ka­riai sa­va­no­riai.

Yra pa­si­kei­ti­mų ir Dva­ro gat­vė­je. Nuo pa­va­sa­rio Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo tar­ny­bos Re­gio­ni­nio Šiau­lių ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­rius yra per­kel­tas į Dva­ro gat­vę 81, bu­vu­sį Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo pa­sta­tą. Pla­nuo­ja­ma, kad čia įsi­kurs ir ka­ro me­di­ci­nos tar­ny­ba.

Komentarai

Ar svei­ki­ntojas D. Griš­ke­vi­čius tarnavo kariuomenėje?    Ket, 2019-09-26 / 17:47
Ar svei­ki­ntojas vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius pats tarnavo kariouomenėje ?
Štabas - teis­mo pa­sta­te. Gal karas bus ?     Ket, 2019-09-26 / 17:59
Šiaulių gyventojams taip reikalinga teisėsauga traukiasi į miesto pakraščius, o kariuomenė "okupuoja" miesto centrą ? Gal, sakau, karas bus ? Ar čia valdžiukė taip "gaivina" mirštantį bulvarą ? Kariuomenė keliasi iš užkampio Pakruojo gatvėje ir švenčia su dūdomis miesto centre. O policija nukišta į buvusias okupantų kareivines Purienų gatvėje... Sako, čia Skvernelio družbanas Stončaitis taip pasistengė tuomečiam Šiaulių merui Sartauskui palaimingai miegant...
I savivaldybe    Ket, 2019-09-26 / 22:03
Geriau keltusi tiesiai i savivaldybe pas mera, nes daugiau veitos kaip ir nera.
Pastatas    Pen, 2019-09-27 / 06:19
tie kareivos salabonai ne tik okupavo miesto centra,ale dar buvo ir pasventint,kad vykdytu baudziamasias operacijas pries nepatenkintus miestelenus-kuo ne Siaures Koreja.....
vaikas budamas prisimenu    Pen, 2019-09-27 / 06:47
Kad sia sokiai miestu damu su karininkais vykdavo:))), tik nepamenu kaip ta vieta vadindavo.
Nu nu    Pen, 2019-09-27 / 11:58
O kas čia naujo? Juk tas pastatas ir buvo kariškių. Ne vien šokiai ten vykdavo. Vadinome Oficierke,bet ten buvo ir kitokios kariškių tarnybos. Visai normalu,kad ir dabar kariškiai ten bazuosis. O gal ir šokiai bus?
Vienintelis pliusas    Pen, 2019-09-27 / 12:46
Geriau jau kariuomenė, nei vėl kokia asocialinė įstaiga, kurias valdžiukė taip mėgsta piršti gyventojų "džiaugsmui" į miesto centrą...
runway run     Pen, 2019-09-27 / 13:19
Na, tai Ar svei­ki­ntojas vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius pats tarnavo kariuomenėje ? Ar tarnavo kariuomenėje vicemeras Egidijus Elijošius ? Ar tarnavo kariuomenėje pats A. Visockas ?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.