Talkininkai rado įsisenėjusių nelegalių šiukšliaviečių

Mo­des­tos BIELS­KIE­NĖS nuo­tr.
Šie­met dau­giau­sia tal­ki­ni­nin­kai šiukš­les rin­ko at­nau­ji­na­ma­me Ža­ga­rės dva­ro par­ke.
Šeš­ta­die­nį Ža­ga­rė­je ir Žvel­gai­čių kai­me sa­vai­te anks­čiau nei vi­so­je Lie­tu­vo­je, sie­kiant pa­ska­tin­ti pri­si­jung­ti per šven­tes pas ar­ti­muo­sius grįž­tan­čius kraš­tie­čius, vy­ko pa­va­sa­ri­nė tal­ka „Da­rom“, ku­rio­je su­rink­tos ke­lios ne­di­de­lės prie­ka­bos at­lie­kų. Pag­rin­di­nė­je tvar­ky­mo­si vie­to­je, pra­dė­ta­me at­nau­jin­ti Ža­ga­rės dva­ro par­ke, o taip pat prie žy­dų ka­pų ras­ta įsies­nė­ju­sių šiukš­lia­vie­čių, ku­rios ne­pas­te­bė­tos tarp au­gu­sių krū­mų ga­lė­jo at­si­ras­ti prieš ke­le­rius me­tus.

Dau­giau­sia tal­ki­nin­kai dir­bo par­ke

Ža­ga­rė­je į dvy­lik­tus me­tus iš ei­lės par­ko di­rek­ci­jos bei se­niū­ni­jos or­ga­ni­zuo­tą tal­ką „Da­rom“ su­si­rin­ko dau­giau kaip pus­šim­tis gy­ven­to­jų. Dau­giau­sia – vy­res­nių­jų kla­sių mo­ki­nių, su ku­riais kar­tu dir­bo ir ke­le­tas mo­ky­to­jų. Tra­di­ciš­kai prie šios ak­ci­jos en­tu­zias­tin­gai pri­si­jun­gė iš Kau­no į Ža­ga­rę grį­žę gy­ven­ti Sau­lė ir Kęs­tu­tis La­ba­naus­kai, vi­suo­me­ni­nin­kės Sa­rah ir Sau­liaus Mit­ri­kų šei­ma, ku­rios ma­žiau­sia­jam na­riui, jau­niau­siam tal­ki­nin­kui To­mui tal­ko­je da­ly­va­vę ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius ir vi­ce­me­rė Vai­da Alek­na­vi­čie­nė įtei­kė pa­ska­ti­na­mą­jį pri­zą – in­ki­lą. Tal­ki­nin­kus pa­svei­ki­no re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Min­dau­gas Bal­čiū­nas, tal­ko­je da­ly­va­vo se­niū­nas Sau­lius Kuž­mars­kis.

Anks­tes­niais me­tais tal­ki­nin­kai dau­giau­sia plu­šė­da­vo Švė­tės pa­kran­tė­se ir poil­sia­vie­tė­se prie Žvel­gai­čių tven­ki­nio bei kar­je­rų, o šie­met di­džiau­sios pa­jė­gos pa­si­li­ko mies­to par­ke, kur po pra­dė­tų jo at­nau­ji­ni­mo dar­bų, kai bu­vo iš­pjau­ti pa­vo­jin­gi bei ne­ver­tin­gi me­džiai, krū­mokš­niai, są­ža­ly­nai, at­ras­tos nau­jos, anks­čiau ne­ma­ty­tos šiukš­lių pil­nos vie­tos.

Bu­te­lių krū­vos ir bui­ties ra­kan­dai

„Tal­ki­nin­kai ėjo ne tik ta­kais, bet ir par­ko pa­kraš­čiais, pa­kam­pė­mis, kur anks­čiau net ne­bu­vo įma­no­ma priei­ti. Ir ras­ta ne­le­ga­lių są­var­ty­nų – prie ak­me­ni­nės tvo­ros ne­to­li gi­ri­nin­ki­jos, kur pa­gal at­lie­kų po­bū­dį ga­li­ma spręs­ti, kad jos at­vež­tos ar at­neš­tos gy­ven­to­jų iš na­mų. Mes su di­rek­ci­jos vy­riau­sią­ja spe­cia­lis­te Gied­re Rakš­tie­ne, tal­ki­nin­ku And­riu­mi Pet­kaus­ku užė­jo­me di­džiu­lę krū­vą bu­te­lių už žy­dų ka­pi­nių, esan­čių Auš­ros gat­vė­je link Lat­vi­jos. Ma­ty­ti, kad tie bu­te­liai se­ni, gu­lė­ję jau ne­ži­nia kiek me­tų, – „Kraš­to ži­nioms“ pa­sa­ko­jo Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Mo­des­ta Biels­kie­nė. – Tu­ri­me vie­ną ypač opią vie­tą – prie tre­čių­jų kar­je­rų, va­di­na­mo­je Alek­sand­ra­vo poil­sia­vie­tė­je. Ji nuo­ša­les­nė nuo mies­to ir ten, kiek mū­sų di­rek­ci­jos dar­bi­nin­kai va­žiuo­ja tvar­ky­ti, kas­kart ran­da ne šiaip šiukš­lių, bet di­de­lių at­lie­kų, ne­rei­ka­lin­gų bui­ties daik­tų. Ir da­bar ra­do spin­te­lių, šal­dy­tu­vų, sta­ty­bi­nių at­lie­kų.“

Pu­šy­ne prie Žvel­gai­čių tven­ki­nio pa­so­din­ta ir ke­le­tas Dai­va­no Pran­ciu­lio do­va­no­tų eg­lu­čių.

Po to tal­ki­nin­kai rin­ko­si į poil­sia­vie­tę pa­si­vai­šin­ti troš­ki­niu – vi­si su sa­vo in­dais, nes Ža­ga­rė pri­si­jun­gu­si prie ap­lin­ko­sau­di­nės ak­ci­jos ne­nau­do­ti vien­kar­ti­nių in­dų ren­gi­niuo­se.

Ge­nė­jo me­džius, rin­ko šiukš­les

Prie ža­ga­rie­čių į tal­ką įsi­jun­gė ir Žvel­gai­čių kai­mo bend­ruo­me­nė, kur gy­ven­to­jus pa­kvie­tė jos pir­mi­nin­kė, se­niū­nai­tė Re­gi­na Gu­žaus­kie­nė. Su­si­rin­ku­sie­ji iš­ge­nė­jo įva­žia­vi­me link dau­gia­bu­čių au­gan­čias lie­pas, so­dą, ku­ria­me bu­vo jau iš­vir­tu­sių obe­lų, nu­kar­pė gy­vat­vo­rę prie kai­mo kry­žiaus, te­ri­to­ri­jo­je ap­link tven­ki­nį su­rin­ko šiukš­les. Vi­są „gė­rį“ sa­vo trans­por­tu iš­ga­be­no Lai­mo­nas Ma­li­naus­kas. Pa­sak R. Gu­žaus­kie­nės, prieš pen­ke­rius me­tus įsi­kū­ru­si bend­ruo­me­nė tal­ko­je „Da­rom“ da­ly­vau­ja jau ke­lin­tą kar­tą.

„Ant­rai­siais me­tais bu­vo su­si­si­rin­kęs pa­ts gau­siau­sias bū­rys žvel­gai­tiš­kių – gal net 20. Šie­met bu­vo tik apie 10. Kai ku­rie žmo­nės tie­siog ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti dėl svei­ka­tos pro­ble­mų ar ki­tų rū­pes­čių, bet ne vi­siems ir rū­pi bend­ra ap­lin­ka. Sma­gu, kad yra įver­ti­nan­čių tal­ki­nin­kų dar­bą. Štai, mū­sų ren­gi­nių nuo­la­ti­nis rė­mė­jas Sau­lius Sar­giū­nas, pa­ts ne­ga­lė­jęs da­ly­vau­ti tal­ko­je, nu­pir­ko vai­šių“, – pa­sa­ko­jo R. Gu­žaus­kie­nė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.