Sveikinimas policijos pareigūnams

Gerbiami policijos pareigūnai,

Gin­ti ir sau­go­ti žmo­gų, vi­suo­me­nę ir vals­ty­bę- svar­bus ir at­sa­kin­gas dar­bas. Svei­kin­da­mas pro­fe­si­nės šven­tės pro­ga no­riu nuo­šir­džiai pa­dė­ko­ti už pra­smin­gą Jū­sų dar­bą ir pa­lin­kė­ti sėk­mės, ku­ri, pa­sak ku­ni­go Al­gir­do To­lia­to, ne­bū­ti­nai su­vy­nio­ja­ma į ma­lo­nius da­ly­kus, pa­ti nea­tei­na, ta­čiau jos sie­kiant nie­ka­da ne­rei­kia nu­leis­ti ran­kų. Teg­lo­bo­ja Jus An­ge­lo spar­nas vi­suo­se dar­buo­se ir sie­kiuo­se, o su­si­dū­rę su kliū­ti­mis ne­pris­ti­ki­te verž­lu­mo, ti­kė­ji­mo ir iš­min­ties.

Gra­žios šven­tės, ar­ti­mų­jų ši­lu­mos ir su­pra­ti­mo!