SVEIKINIMAS

Mo­te­rys – tai ašis, ap­link ku­rią vis­kas su­ka­si.
L. Tols­to­jus.

Mie­los mo­te­rys,

Nuo­šir­džiai svei­ki­nu su Tarp­tau­ti­ne mo­ters die­na. Lai gy­ve­ni­mas bū­na šven­te kiek­vie­ną die­ną ir tą šven­tę nuo­lat ly­di stip­rūs vy­riš­ki pe­čiai, į ku­riuos ga­lė­tu­met drą­siai at­si­rem­ti.

Va­le­ri­jus SI­MU­LIK,
LR Sei­mo na­rys, Vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo "Už Šiau­lius" pir­mi­nin­kas