Sunerimo dėl paguldyto kryžiaus Adomui Varnui

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Ado­mui Var­nui skir­tas kry­žius bu­vo pa­svi­ręs, tad dėl pa­vo­jaus griū­ti jis nuim­tas ir ieš­ko­ma ga­li­my­bių šį at­mi­ni­mo ženk­lą res­tau­ruo­ti.
Į „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ją krei­pė­si su­ne­ri­mę jo­niš­kie­čiai, pa­ma­tę ant že­mės gu­lin­tį kry­žių, skir­tą kraš­tie­čiui dai­li­nin­kui Ado­mui Var­nui atmin­ti, ku­ris pa­sta­ty­tas tė­vų so­dy­bo­je. Paaiš­kė­jo, kad dėl ga­li­mo pa­vo­jaus griū­ti jį lai­ki­nai nuim­ti nu­spren­dė se­niū­ni­ja kar­tu su mu­zie­ju­mi. Ta­čiau pro­ble­ma kur kas gi­les­nė – daug to­kių kry­žių, me­mo­ria­li­nių len­tų nė­ra įtrauk­ti į ap­skai­tą, tad pri­rei­kus pa­si­rū­pin­ti at­nau­ji­ni­mu ar jų sau­gu­mu ga­li tie­siog ne­bū­ti kam to pa­da­ry­ti.

Kry­žius pa­sta­ty­tas be­veik prieš 30 me­tų

Kry­žius Ado­mui Var­nui at­min­ti Jo­niš­ky­je, Upy­tės gat­vė­je, jau ku­rį lai­ką pa­gul­dy­tas ant ply­te­lių ta­ko, gre­ta že­mė­je dar neužg­riu­vu­si žy­mė, kur jo sto­vė­ta. Su­ne­ri­mę jo­niš­kie­čiai svars­to: ar kry­žius nu­griu­vo? Ko­dėl juo nie­kas ne­si­rū­pi­na, juk A. Var­nas – vie­na ryš­kiau­sių šio kraš­to as­me­ny­bių: ži­no­mas dai­li­nin­kas ta­py­to­jas, gra­fi­kas, fo­tog­ra­fas, liau­dies me­no rin­kė­jas, dai­lės pe­da­go­gas, sce­nog­ra­fas.

1989 me­tais, sie­kiant įpras­min­ti kraš­tie­čio at­mi­ni­mą tuo­me­ti­niuo­se Jo­niš­kio kul­tū­ros rū­muo­se (da­bar – Kul­tū­ros cent­ras) su­reng­ta Ado­mo Var­no die­na, ku­ri, 1991 me­tais įstei­gus Ado­mo Var­no pre­mi­ją, pa­laips­niui išau­go į res­pub­li­ki­nę tau­to­dai­lės ta­py­bos dar­bų parodą–konkursą. Tuo pat me­tu bu­vo or­ga­ni­zuo­ta pa­sta­ty­ti kry­žių dai­li­nin­ko tė­vų so­dy­bo­je Jo­niš­ky­je. Jį pa­gal A. Var­no fo­toal­bu­mą (dai­li­nin­kas fo­tog­ra­fa­vo me­di­nius Lie­tu­vos kry­žius) su­kū­rė Al­ber­tas Stoč­kus, ini­ci­ja­vo švie­saus at­mi­ni­mo re­ži­sie­rė Van­da Šal­kaus­kie­nė.

Šie­met kaip tik su­kan­ka 140 me­tų nuo A. Var­no gi­mi­mo ir 40 me­tų nuo jo mir­ties.

Ieš­kos ga­li­my­bių res­tau­ruo­ti

Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Ra­sa Ali­šaus­kie­nė „Šiau­lių kraš­tui“ paaiš­ki­no, kad kry­žius ne­nug­riu­vo pa­ts, bet bu­vo nu­kel­tas, nes žmo­nės jau anks­čiau pa­ste­bė­jo, kaip jis pa­vo­jin­gai pa­svi­ręs. Ka­dan­gi kry­žius sto­vė­jo pri­va­čio­je so­dy­bo­je, Sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Re­gi­na Lek­nic­kie­nė su­si­sie­kė su sa­vi­nin­ke ir ga­vo su­ti­ki­mą kry­žiu­mi pa­si­rū­pin­ti. O ta­da mu­zie­jus ir Jo­niš­kio se­niū­ni­ja pa­si­rū­pi­no jį nuim­ti. Da­bar bus ieš­ko­ma ga­li­my­bių kry­žių at­nau­jin­ti: res­tau­ruo­ti ažū­ri­nius ele­men­tus, imp­reg­nuo­ti, per­da­žy­ti me­dį ir vėl įbe­to­nuo­ti.

„Bė­da ta, kad šis kry­žius, kaip ir daug ki­tų me­mo­ria­li­nių len­tų, kry­žių, kop­lyts­tul­pių, pa­sta­ty­tų įvai­rių vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų, pa­vie­nių ini­cia­to­rių, neįt­rauk­ti į ba­lan­są, jie nie­kam ne­prik­lau­so. Tad ir šiuo at­ve­ju mes ne­ga­li­me kaž­kaip ki­taip pa­si­rū­pin­ti, tik ieš­ko­da­mi pa­ra­mos. Pra­šy­si­me pa­dė­ti tau­to­dai­li­nin­kų, dir­ban­čių su me­džiu, nes ne bet kas ga­li kry­žių su ažū­ri­niais ele­men­tais at­nau­jin­ti. Ta­čiau šiais ju­bi­lie­ji­niais Ado­mo Var­no me­tais jis bus pa­sta­ty­tas vėl iš nau­jo“, – ža­dė­jo Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Ra­sa Ali­šaus­kie­nė.

Kai svar­būs at­mi­ni­mo ženk­lai nie­kam ne­prik­lau­so, ky­la pro­ble­mų ne tik juos tvar­kant, bet ir rū­pi­nan­tis sau­gu­mu, nes į po­li­ci­ją kreip­tis su pa­reiš­ki­mu tu­ri sa­vi­nin­kas. Dėl to jau bu­vo ki­lu­si bė­da, kai va­gys nu­plė­šė at­mi­ni­mo len­tą, skir­tą tam pa­čiam Ado­mui Var­nui (au­to­rius Pet­ras Rep­šys), ati­deng­tą dai­li­nin­ko 110-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti. Tą­kart ąžuo­li­nę len­tos ko­pi­ją pa­da­rė tau­to­dai­li­nin­kas jo­niš­kie­tis Ry­tis Ča­gus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos