Šokis apie rinkimų karuselę

Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
Sei­me neuž­te­ko bal­sų at­mes­ti Pre­zi­den­to ve­to, kad Sei­mo rin­ki­mų kar­te­lė bū­tų nu­leis­ta iki 3 pro­cen­tų par­ti­joms ir 5 pro­cen­tų koa­li­ci­joms.
Tad pa­te­ki­mo į Sei­mą slenks­tis iš­lie­ka 5 pro­cen­tai par­ti­joms ir 7 pro­cen­tai koa­li­ci­joms.
Ma­žes­nis slenks­tis, pa­sak šios idė­jos opo­nen­tų, ga­lė­jo lem­ti dar di­des­nę frag­men­ta­ci­ją ir chao­są Sei­me.
Idė­jos ma­žin­ti pa­te­ki­mo į Sei­mą bar­je­rą vie­nas iš ini­cia­to­rių vals­tie­čių ža­lių­jų ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis. Jis de­monst­ra­vo rū­pes­tį de­mok­ra­ti­jos plėt­ra.

Ar iš tie­sų mes, rin­kė­jai, bū­tu­me iš­lo­šę di­des­nę pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bę? Grei­čiau­siai tik pa­si­rin­ki­mo iliu­zi­ją, kai ma­tai tą pa­čią pa­ne­lę tik su ki­ta su­kne­le.

Per šią Sei­mo ka­den­ci­ją by­rė­jo, iš­si­skai­dė net ke­lios par­la­men­ti­nės par­ti­jos ir jų frak­ci­jos – so­cial­de­mok­ra­tų, li­be­ra­lų, "tvar­kie­čių". Ats­ki­lė­liai vie­ni su­kū­rė, ki­ti te­be­ku­ria "sa­vo" par­ti­jas – vi­si vėl no­ri į Sei­mą pa­tek­ti.

Nė­ra abe­jo­nės, jog ma­žes­nės kar­te­lės ypač rei­kė­jo "vals­tie­čių" par­tne­riams val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je. Len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja pa­gal rei­tin­gus ba­lan­suo­ja ant 5 pro­cen­tų ri­bos, so­cial­dar­bie­čiai šiuo me­tu nė 3 pro­cen­tų neį­veik­tų.

R. Kar­baus­kis, ko­men­tuo­da­mas bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus, ap­gai­les­ta­vo, jog pri­trū­ko tik 1 bal­so Pre­zi­den­to ve­to at­mes­ti. Rei­kė­jo mi­ni­ma­lios Sei­mo dau­gu­mos – 71 bal­so, o bal­sa­vo už at­me­ti­mą – 70 Sei­mo na­rių.

Vie­šo­ji erd­vė vėl pra­dė­jo ūž­ti, ar val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja be­tu­ri dau­gu­mą Sei­me? R. Kar­baus­kiui ei­li­nį kar­tą rei­kia įti­ki­nė­ti, jog tu­ri.

Ta­čiau bal­sa­vi­me dėl ve­to ne­da­ly­va­vo ne tik tas "vie­nas", R. Kar­baus­kio žo­džiais, ser­gan­tis "vals­tie­čių" bal­sas, bet ir ke­li koa­li­ci­jos par­tne­riai.

Tarp jų Ar­tū­ras Skar­džius, ku­ris jau su­stab­dė na­rys­tę So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jo­je, tik dar li­ko frak­ci­jo­je. "Del­fi" jis ko­men­ta­vo, kad ap­si­spren­dęs "ge­riau bū­ti ne­par­ti­niu".

Aki­vaiz­du, jog po­li­ti­kai in­ten­sy­viai ieš­ko pa­to­ges­nių rin­ki­mi­nių plat­for­mų. Sei­mo rin­ki­mai vyks jau šie­met, spa­lio 11 die­ną.

R. Kar­baus­kis gar­si­no, jog va­do­va­vo­si Eu­ro­pos Ta­ry­bos re­ko­men­da­ci­jo­mis. Su 3 pro­cen­tais esą bū­tu­me tu­rė­ję dau­giau de­mok­ra­ti­jos, o su 5 pro­cen­tais li­ko­me vie­no­je kom­pa­ni­jo­je su to­kio­mis ša­li­mis, kaip Ru­si­ja ar Ka­zachs­ta­nas.

Vals­tie­čių ly­de­ris dar įžvel­gė ir kon­ser­va­to­rių są­moks­lą. Ti­ki­na, jog neį­tei­si­nus 3 pro­cen­tų kar­te­lės esa­me stu­mia­mi į "dvi­par­ti­nę sis­te­mą". Gal­būt. O gal ir ne.

Rin­ki­mų švy­tuok­lė iki šiol iš es­mės bu­vo pa­lan­ki tai kon­ser­va­to­riams, tai so­cial­de­mok­ra­tams. Bet vis įsi­terp­da­vo ir va­di­na­mie­ji po­pu­lis­tai, jie val­dan­čio­sio­se koa­li­ci­jo­se tu­rė­jo "auk­si­nius" bal­sus, gau­da­vo aukš­tus po­stus. Tarp jų bu­vo ir Dar­bo par­ti­ja, ir jau iš­ny­ku­si Nau­jo­ji są­jun­ga ar Arū­no Va­lins­ko ve­da­mi šou­me­nai.

Per praei­tus Sei­mo rin­ki­mus "vals­tie­čiai" tą švy­tuok­lę su­stab­dė. Jų rei­tin­gai kren­ta, bet ne tiek, kad bū­tų iš­mes­ti iš Sei­mo.

Tai ką bū­tų iš­gel­bė­ju­si ma­žes­nė rin­ki­mų kar­te­lė?

EL­TA už­sa­ky­mu rin­kos ir vie­šo­sios nuo­mo­nės ty­ri­mų kom­pa­ni­jos „Bal­ti­jos ty­ri­mai“ gruo­džio 10–21 die­no­mis at­lik­tų ap­klau­sų duo­me­ni­mis, jei ar­ti­miau­siu me­tu vyk­tų rin­ki­mai į Sei­mą, 6 par­ti­jos, su­lauk­tų di­des­nio nei 5 pro­cen­tų pa­lai­ky­mo.

3 pro­cen­tų po­pu­lia­ru­mo bar­je­rą per­šok­tų tik dviem par­ti­jo­mis dau­giau – 8 po­li­ti­nės jė­gos.

Ri­kiuo­tė­je pir­mi Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai (TS-LKD) ( 16,6 pro­c. bal­suo­tų už juos), ant­ri – Gin­tau­to Pa­luc­ko ve­da­mi so­cial­de­mok­ra­tai (12,2 pro­c.).

To­liau ri­kiuo­ja­si Dar­bo par­ti­ja (8,9 pe­roc.),. Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga ( 6,9 pro­c.), par­ti­ja "Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas"– (5,5 pro­c.), Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­dis (5,4 pro­c.).

5 pro­cen­tų šian­dien ne­per­šo­ka, bet 3 pro­cen­tų bar­je­rą įveik­tų dar Len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja- Krikš­čio­niš­kų­jų šei­mų są­jun­ga (4,2 pro­c.) ir Nag­lio Pu­tei­kio va­do­vau­ja­ma Cent­ro par­ti­ja "Ge­ro­vės Lie­tu­va" (3,1 pro­c).

3 pro­c. bar­je­ro ne­per­li­pa nei Auš­ri­nės Ar­mo­nai­tės va­do­vau­ja­ma Lais­vės par­ti­ja ( 2,3 pro­c.), nei Ge­di­mi­no Kir­ki­lo va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­ja (2,2 pro­c.).

Vi­so­je šio­je ri­kiuo­tė­je – ar su 5 pro­cen­tų, ar su 4 pro­cen­tų (jau tei­kia­mas ir toks siū­ly­mas, o to­kį bar­je­rą rei­kia įveik­ti sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se) ar su 3 pro­cen­tų bar­je­ru – jo­kio nau­jo pa­si­rin­ki­mo nė­ra.

Aist­ras pra­dė­jo kel­ti ir iš Pre­zi­den­tū­ros pa­skli­du­si idė­ja nai­kin­ti vien­man­da­tes rin­ki­mų apy­gar­das, pa­lik­ti tik dau­gia­man­da­tę. Tuo­met rink­tu­me Sei­mo na­rius tik pa­gal par­ti­jų są­ra­šus.

Ma­žes­nių par­ti­jų at­sto­vai ar vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų po­li­ti­kai ir net di­džių­jų par­ti­jų na­riai iš re­gio­nų bū­tent per vien­man­da­tes apy­gar­das tu­ri dau­giau ga­li­my­bių pa­tek­ti į Sei­mą, nei per par­ti­jų rin­ki­mų są­ra­šus. "Vals­tie­čiai" idė­ją kri­ti­kuo­ja, opo­zi­ci­ja – svars­to.

Kol po­li­ti­kai stum­do­si sa­vo žai­di­muo­se, į juos žiū­rė­da­mas ko­ne kas tre­čias rin­kė­jas po­li­ti­nia­me lau­ke ne­ma­to tin­ka­mo pa­si­rin­ki­mo. Pa­gal "Bal­ti­jos ty­ri­mų" ap­klau­są 30,2 pro­cen­to. ap­klaus­tų­jų šian­dien iš vi­so ne­da­ly­vau­tų Sei­mo rin­ki­muo­se ar­ba ne­ži­no, už ką bal­suo­tų.